ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลแก้ว คล้ายแก้ว  
 Asst. Prof. Kunkaew Khlaikaew
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267103
อีเมล์: kulkaewtourism@hotmail.com kulkaew.kk@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
2 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2541
 
ความเชี่ยวชาญ
Tourism Management, งานมัคคุเทศก์, ธุรกิจการบิน, การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ Homestay, การจัดการธุรกิจนำเที่ยว, การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 
ความสนใจ
การท่องเที่ยว, การเดินทาง, การจัดการธุรกิจนำเที่ยว, การตลาดการท่องเที่ยว, งานมัคคุเทศก์
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: เกชา ดาดูเคล กุลแก้ว คล้ายแก้ว รพีพงศ์ อินต๊ะสืบ ชาคินัย หมีเทศ Andrew Lee Sweeney. (2564). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยของกลุ่มเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ในช่วงปรากฏการณ์วิถีปกติใหม่ (New Normal Lifestyle). รายงานสืบเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทริ์นวิจัย” ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563. วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564. หน้า 1440-1456.
อ้างอิง: กุลแก้ว คล้ายแก้ว รพีพงศ์ อินต๊ะสืบ ภัทริศร์ ถนอมสิงห์. (2564). การท่องเที่ยวเชิงอาหาร: ศักยภาพและการพัฒนาโมเดลการจัดการท่องเที่ยวโดยเครือข่ายชุมชนบ้านไม้ขาวเชื่อมโยงภูเก็ตเมืองมรดกโลกสร้างสรรค์วิทยาการอาหาร. วารสารวิชาการวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น. ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Khlaikaew Kunkaew. (2017).The Standard of Community Based Tourism Marketing: A Case Study of Klongdaen Community, Thailand. THE PEOPLE: International Jounal of Social Sciences , Volume 3 Issue2. Page: 159-166, CrossRef
อ้างอิง: กุลแก้ว คล้ายแก้ว. (2560). บทความวิชาการ เรื่อง การท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาพระเครื่องนางพญาเมืองพิษณุโลก วรสารศิลปวัฒนธรรมศิลป์พิบูล ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560-กรกฏาคม พ.ศ.2561
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Khlaikaew, Kunkaew (2015). The cultural tourism management under context of world heritage sites: Stakeholders’ opinions between Luang Prabang communities, Laos and Muang-kao Communities, Sukhothai, Thailand. International Journal of Procedia economics and finance, 23, 1286-1295.www.sciencedirect.com
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: กุลแก้ว คล้ายแก้ว. (2555).การสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสตร์ : ศึกษาพระเครื่องนางพญาและพระบรมสารีริกธาตุ จังหวัดพิษณุโลก. วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2555. Page: 333
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Khlaikaew Kunkaew. (2011). A survey of Buddhism based Tourism: A case of Pra Nangpraya amulets and relics of Phitsanulok Province. Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference 19-24 June 2011 , Istanbul , Turkey , pages 591– 599
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: เกชา ดาดูเคล กุลแก้ว คล้ายแก้ว รพีพงศ์ อินต๊ะสืบ ชาคินัย หมีเทศ Andrew Lee Sweeney. (2564). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยของกลุ่มเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ในช่วงปรากฏการณ์วิถีปกติใหม่ (New Normal Lifestyle). รายงานสืบเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “นอร์ทเทริ์นวิจัย” ประจำปีการศึกษา 2563. วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2564
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: The Standard of Community Based Tourism Marketing: A Case Study of Klongdaen Community. ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 13 rd International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH) ตีพิมพ์วาสาร The People มหาวิทยาลัย Universidade de Lisboa ประเทศ Portugal วันที่ 18 - 23 พ.ค.2560
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: พัฒนาการและผลกระทบจากการท่องเที่ยวล่องแก่งลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก แบบบรรยาย (Oral Presentation) และเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) ในงาน The 3rd Annual PSU Phuket Research Conference 2553 Multidispinary Studies on Sustainable development, Prince of Songkha University, Phuket Campus, Thailand วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553 หน้า 1-9
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใต้บริบทการเป็นเมืองมรดกโลก : แนวความคิดเห็นของผู้มีส่วนจัดการของชุมชนเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและชุมชนบ้านเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย แบบ Oral Presentation และเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิจัย BEMTUR 2nd Global Conference on Business, Economics, Management & Tourism วันที่ 30-31 ตุลาคม 2556 กรุง Prague ประเทศ Czech Republic และonline www.sciencedirect.com
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: การสำรวจและการสร้างมูลค่าเพิ่มในแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยของจังหวัดพิษณุโลก แบบ Oral Presentation และเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิจัยวลัยลักษณ์วิจัย WMS Management Research National Conference 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 หน้า 1-12
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: การสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา : ศึกษาพระเครื่องนางพญาและพระบรมสารีริกธาตุ จังหวัดพิษณุโลก (Oral Presentation) และเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการ (Proceeding)หน้า 591– 599 ในการประชุมวิจัย Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference วันที่ 19-24 June 2554 เมือง Istanbul ประเทศ Turkey
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: ความเป็นไปได้ในการจัดการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาเรือนแพ จังหวัดพิษณุโลก แบบบรรยาย (Oral Presentation) และเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่อง (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 29-30 มกราคม 2553 หน้า 563 - 572
อ้างอิง: กุลแก้ว คล้ายแก้ว, ลัสดา ยาวิละ, อรนุช สืบบุญ (2553).พัฒนาการและผลกระทบจากการท่องเที่ยวล่องแก่งที่มีต่อชุมชนลุ่มน้ำเข็ก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. The 3rd Annual PSU Phoket Reserch Conference 2010, วันที่ 7 - 19 พฤศจิกายน 2553.
อ้างอิง: กุลแก้ว คล้ายแก้ว (2553).การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำเข็ก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553 "การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน", 21 -23 มกราคม 2553. หน้า: 89 - 94
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวโฮมสเตย์แบบลักซูรี่โดยชุมชนบนฐานภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทครั่งสู่มาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียนเชื่อมโยงพื้นที่มรดกโลกสุโขทัย กรณีศึกษา ชุมชนหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำเชิงประวัติศาสตร์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาคลองแม่รำพัน จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่อาเซียน
อ้างอิง: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานด้านสุขภาวะในองค์กร กรณีศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุโขทัย
อ้างอิง: รูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ Happy Workplace : กรณีศึกษาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: การตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) เชื่อมโยงอาเซียน
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใต้บริบทการเป็นเมืองมรดกโลก : แนวความคิดเห็นของผู้มีส่วนจัดการของชุมชนเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปรียบเทียบกับชุมชนบ้านเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: การสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา : ศึกษาพระเครื่องนางพญาและพระบรมสารีริกธาตุ จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: การสำรวจและออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำเข็กจังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลาการดำเนินงาน กรกฎาคม 2551 – มิถุนายน 2552 แหล่งทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: พัฒนาการและผลกระทบจากการท่องเที่ยวล่องแก่งลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: การประเมินโครงการสื่อกิจกรรม ๑๑๖ วัน จากวันพ่อถึงวันแม่ของกรมประชาสัมพันธ์ช่อง ๑๑
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: การศึกษาการใช้สื่อและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: ความเป็นไปได้ในการจัดการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาเรือนแพ จังหวัดพิษณุโลก
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: การอบรมหลักสูตรการเขียนตำราระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อ้างอิง: การอบรมภาคปฏิบัติการจัดการแข่งขัน Golf Event of Silpakorn Tournament 2020 at UNILAND golfcourse & Resort โดยหลักสูตร Phd in Recreation, Tourism and Sport Management, Silpakorn University 16 October 2020
อ้างอิง: โครงการฝึกภาคปฏิบัติด้านการจัดการโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนานันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ในวิถี Next Normal ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการและการประชุมวิชาการนานาชาติ โดย International Seminar and Conference "๊UNWTO-United Nation World Tourism Oragnization, World Forum on Gastronomy Tourism 4th, 30 May - 1 June 2018
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: หลักสูตร"ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์" โดยภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: การอบมรมหลักสูตรการนิเทศอาจารย์สหกิจศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: การอบรมหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2541 (1998)
อ้างอิง: การอบรมหลักสูตรวิชาชีพมัคคุเทศก์ (ทั่วไปต่างประเทศ) โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง หลักสูตรการเป็นเจ้าบ้านน้อยแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เขาสมอแคลง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก - สุโขทัย
ชื่อโครงการ: International Symposium on Arts, Culture, and Community Engagement Theme : Engaging with the Community as a GUEST panellist 17-20 November 2019 Unversity of Malaya, Malaysia
ชื่อโครงการ: วิทยากร เร่ื่อง การจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลบ้านวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการ International Seminar on Gastronomy Tourism Thailand 4.0 Main Auditorium Faculty of Management Science, Talaykaew Campus, Pibulsongkram Rajabhat University (Organized by Tourism and Hopitality, PSRU Team)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: วิทยากร โครงการวิจัยภายใต้แผนงานการสำรวจศักยภาพและพัฒนาฐานข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไทย-มาเลเซีย และกิจกรรมเสริมหลักสูตรชุมชน Marketing & Top Table Sale
ชื่อโครงการ: วิทยากรเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เจ้าบ้านบริการตรงใจสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน แก่ชุมนเครือข่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
ชื่อโครงการ: วิทยากรกลุ่ม โครงการงานวิจัยเพื่อถอดบทเรียน เรื่อง การตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) เชื่อมโยงอาเซียน และวิทยาการภาคสนาม Fileld Trip เมืองเปรัค รัฐกัวลากังสาร์ ประเทศมาเลเซีย
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง หลักสูตรการเป็นเจ้าบ้านที่ดี-เทศบาลตำบลบ้านกร่าง ร่วมกับ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากร โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับมาตรฐานHomestayThai และการบริหาร Homestay ไทยอย่างไรให้มีความยั่งยืน จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: โครงการ มรดกโลกสัญจรและการเป็นมัคคุเทศก์น้อย แก่ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง หลักสูตรมัคคุเทศก์น้อย - เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง หลักสูตรมัคคุเทศก์น้อย ครั้งที่ 6 ในเขตจังหวัดพิษณุโลก - สุโขทัย
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง หลักสูตรมัคคุเทศก์นักธรณีน้อย ครั้งที่ 1 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง หลักสูตรมัคคุเทศก์นักธรณีน้อย ครั้งที่ 2 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง หลักสูตรมัคคุเทศก์น้อย ครั้งที่ 5 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง หลักสูตรมัคคุเทศก์น้อย ครั้งที่ 4 จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง การท่องเที่ยวล่องแก่งในเขตภาคเหนือตอนล่างแก่อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง การท่องเที่ยวเมืองพิษณุโลกและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ แก่ อาจารย์และนีกศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง หลักสูตรมัคคุเทศก์น้อย ครั้งที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง หลักสูตรมัคคุเทศก์น้อย ครั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
ชื่อโครงการ: วิทยากร เรื่อง หลักสูตรมัคคุเทศก์น้อย ครั้งที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อโครงการ: บทสังเคราะห์ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ“วิสาหกิจชุมชนล่องแก่งลำน้ำเข็ก” จากการผลงานวิจัย เรื่อง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนลุ่มนำ้เข็ก อ้าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะอนุกรรมการการประเมินผลงานทางวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการหลักสูตร การท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการพัฒนา หลักสูตรนานาชาติ การท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อหนังสือ:
ธุรกิจการบิน (ฉบับปรับปรุงใหม่)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อหนังสือ:
หลักการมัคคุเทศก์
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อหนังสือ:
คู่มือพระเครื่องนางพญา จังหวัดพิษณุโลก (เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง การสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา: ศึกษาพระเครื่องนางพญาและพระบรมสารีริกธาตุ จังหวัดพิษณุโลก
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Certificate on attending the training course of Import - Export and Incoterms 2020, Thai International Freight Forwarders Association, THAILAND
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตร เรื่อง การเขียนตำราที่มีคุณภาพ รุ่น 2 - สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 28-31 กรกฎาคม พ.ศ.2563
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตร มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภท Meeting Room & Exhibition Center) ภายใต้โครงการตรวจประเมินและเผยแพร่สถานประกอบการไมซ์ที่ขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2560 โดย TECB Thailand Covention and Exhibition Bureau
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตร การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable Tourism Management for Environment) - สถาบันการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หัวหน้าทัวร์ - ผู้นำเที่ยวต่างประเทศ (Tour Leader)- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปี พ.ศ. 2544 (2001)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มัคคุเทศก์สำนักพระราชวัง(การนำทัศนาจรชาวต่างชาติเข้าชมพระราชฐาน)
ปี พ.ศ. 2542 (1999)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Certificate in English for Communication and Tourism , ALC NEW ZEALAND LANGUAGE CENTRES - New Zealand
ปี พ.ศ. 2541 (1998)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ บัตรมัคคุเทศก์ทั่วไปต่างประเทศ (Tourist Guide)- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.