ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์สุเทพ คำเมฆ  
 Mr. Suthep Khammek
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: Suthep.Khammek@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 2559
2 ศศ.บ. (การวิจัยสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556
 
ความเชี่ยวชาญ
สถิติวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์, วิธีวิทยาการวิจัยสังคมศาสตร์, สวัสดิการชุมชน, ประชากรศาสตร์ผู้สูงอายุ
 
ความสนใจ
ชุมชนศึกษา, สหวิชาชีพชุมชน, ทุนทางสังคม
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: สุเทพ คำเมฆ และคณะ. (2564).การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเชิงบูรณาการในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท กรณีศึกษา เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก [วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1: มกราคม-เมษายน 2564.] [TCI กลุ่ม 2]
อ้างอิง: สุเทพ คำเมฆ. (2564). ทุนทางสังคมกับการพัฒนาการดำเนินงานของสหวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการเชิงพื้นที่เทศบาลตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. [วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564] [TCI กลุ่ม 2]
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สุเทพ คำเมฆ. (2561). แนวทางการสร้างเครือข่ายกับการพัฒนาเป็นชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนศาลเจ้า ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2561.] [TCI กลุ่ม 2]
อ้างอิง: สุเทพ คำเมฆ. (2561). แนวทางการใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคมกับการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่มกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี .มหาวิทยาลัยธนบุรี.ปีที่ 12 ฉบับที่ 29 เดือนกันยายน – ธันวาคม พ.ศ.2561. [TCI กลุ่ม 1]]
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: สุเทพ คำเมฆ และคณะ. (2560). ทัศนคติที่มีต่อการออมเพื่อเข้าสู่วัยชราของประชากรวัยทำงาน: กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี, เอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 3” พ.ศ. 2560 [In Proceeding]
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: สุเทพ คำเมฆ. (2558). ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเป็นชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่มเกษตรอินทรีย์. การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ สมาคมนักประชากรศาสตร์, 20 พฤศจิกายน 2015. [In Proceeding]
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: โครงการวิจัย “การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานกับกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” [ทุนสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) มุ่งเป้า] [หัวหน้าโครงการ]
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: โครงการวิจัย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”: การบูรณาการสหวิชาชีพชุมชนกับการประกอบสร้างรูปแบบสวัสดิการสังคมท้องถิ่นสำหรับกลุ่มเปราะบางทางสังคม กรณีศึกษา เทศบาลตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก [สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)] [หัวหน้าชุดโครงการ]
อ้างอิง: โครงการวิจัย “ทุนทางสังคมกับการพัฒนาการดำเนินงานของสหวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการเชิงพื้นที่เทศบาลตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก” [ทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)] [หัวหน้าโครงการ]
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: โครงการวิจัย “การบูรณาการเครือข่ายสหวิชาชีพชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานสำหรับผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” [ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม] {หัวหน้าชุดโครงการ}
อ้างอิง: โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุเชิงพื้นที่ในเทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” [ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม] {หัวหน้าโครงการ}
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการวิจัย “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการออมเพื่อวัยสูงอายุของประชากรวัยทำงานในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” {ทุนคณะ} {หัวหน้าโครงการวิจัย}
อ้างอิง: โครงการวิจัย “จิบการแฟ แลเล เขเรือ”: การท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมชาวเลอ่าวทองคำ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช” [ทุนกระทรวงวัฒนธรรม] [นักวิจัยโครงการ]
อ้างอิง: โครงการวิจัยเรื่อง "การสำรวจและประเมินผลความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม" [ทุนวิจัยโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)] [นักวิจัยโครงการ]
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โครงการวิจัย “ทุนทางสังคมกับการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่มกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเฉลียงอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์” [ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม] {หัวหน้าโครงการ}
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2564)
อ้างอิง: การฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรม ATLAS.ti 9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2564)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: การอบรมการเขียนผลงานวิชาการและการขอตำแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ปี 2563)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ศึกษาดูงานด้านสังคมสงเคราะห์ ณ มหาวิทยาลัยคังนัม ประเทศเกาหลีใต้ (ปี 2561)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การฝึกอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ปี 2560)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ปี 2559)
อ้างอิง: การฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS ขั้นสูงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ปี 2560)
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: การฝึกอบรมวิถีชุมชน: เครื่องมือ 7 ชิ้นในการทำงานในชุมชนสถาบันวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (ปี 2556)
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: ผลงานสังเคราะห์เรื่อง “ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเป็นชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่มกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์” (สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เผยแพร่ปี 2562 )
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: บรรณาธิการวารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มกราคม 2564-ปัจจุบัน)
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การเขียนโครงการ” สมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลก จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก [วันที่ 22 มิถุนายน 2564]
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยาย เรื่อง “ความเหลื่อมล้ำระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชายขอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด 19 จัดโดย หลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม [วันที่ 2 ตุลาคม 2564]
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: คณะผู้ประเมินโครงการหลวง ร่วมกองทัพภาคที่ 3 (ปี 2561)
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการวิจัย (Peer reviewers) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (ปี 2562)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์งานวิจัยของนักศึกษาสาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ปี 2561)
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อหนังสือ: ตำรา “ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณสำหรับงานสังคมสงเคราะห์” (อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาและส่งประเมินให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อหนังสือ: -เอกสารประกอบการสอนรายวิชา “การวิจัยเชิงปริมาณในงานสังคมสงเคราะห์” (Quantitative Research in Social Work)
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อรางวัล: ได้รับคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นการรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปี 2563 จากวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อรางวัล: ได้รับคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นการรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปี 2560 จากวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.