ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. สุวิมล ทาริวงศ์  
  Dr. Suwimol Thariwong
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267054
อีเมล์: suwimol.t@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2564
2 วท.ม. (การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) จุฬาลงกรณณ์มหาวิทยาลัย 2556
3 พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหิดล 2552
 
ความเชี่ยวชาญ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2 การทำมาตรฐานสมุนไพรpharmacognostic specification , แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข, การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางศาสตร์การแพทย์แผนไทย / ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน, การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 
ความสนใจ
สุขภาพ , สมุนไพร, สุขภาพและความงาม, การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและนวัตกรรมจากภูมิปัญญา
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: สุวิมล ทาริวงศ์, อรรถพล รอดแก้ว, จิตศิริ น ก้อนคง, กัญจนาภา ไหวปาน, & ศิริลักษณ์ อุดมสุข. (2024). The Knowledge and Behavior Regarding Household Infectious Waste Management in Phlai Chumphon Municipality, Mueang District, Phitsanulok Province. SOCIAL SCIENCES RESEARCH AND ACADEMIC JOURNAL, 19(1), 125-145.
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: สุวิมล ทาริวงศ์ จิตศิริน ก้อนคง และอรรถพล รอดแก้ว. (2566). ระบบและกลไกการดำเนินงานโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม–สิงหาคม): 61-76.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Thariwong, S., Rodkaew, A. ., Paethong, K. ., Karrunborirok , R. ., & Konkong, C. (2022). SELF-CARE BEHAVIOR OF HYPERTENSION PATIENTS IN PAK TOK HEALTH PROMOTING HOSPITAL, MUEANG DISTRICT, PHITSANULOK PROVINCE. Life Sciences and Environment Journal, 23(2), 539–551. https://doi.org/10.14456/lsej.2022.40
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Thariwong S, Intharuksa A, Sirisa-ard P, Charoensup W, Chansakaow S. Specification and DNA Barcoding of Thai Traditional Remedy for Chronic Kidney Disease: Pikad Tri-phol-sa-mut-than. Plants. 2021; 10(10):2023. https://doi.org/10.3390/plants10102023
อ้างอิง: สุวิมล ทาริวงศ์ อรรถพล รอดแก้ว ยุวดี ตรงต่อกิจ จิตศิริน ก้อนคง และ วชากร นพนรินทร์. (2564). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยการรำวงย้อนยุค. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 8(2): 49-67. (TCI 2)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Chitsirin Lailak, Chutikan Sangkam, Paweena Pan-in, Surangkanang Kheawhom, Atthaphol Rodkaew and Suwimol Tongkamkeaw. (2017). Health behavioral modification program for overweight and obese school-age children. วารสาร Journal of Thai Interdisciplinary Research; 12(5):42 - 47.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Chitsirin Lailak, Chutikan Sangkam, Paweena Pan-in, Surangkanang Kheawhom, Atthaphol Rodkaew, and Suwimol Tongkamkeaw. 2016. A Health Behavioral Modification Program for Overweight and Obese School-Age Children. International Conference of “Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals” (UNSDGs)
อ้างอิง: Chitsirin Lailak, Atthaphol Rodkaew, Orasa Phucharern, Suwimol Tongkamkeaw. 2017. Health Information: Weight loss control on Facebook Pages.
อ้างอิง: การใช้สมุนไพรในการรักษาโรคงูสวัดของหมอพื้นบ้าน :กรณีศึกษาหมอทอง พุ่มไม้ ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก (บทความวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8“75 ปี ราชนครินทร์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”)
อ้างอิง: การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเลี่ยมจังหวัดสุโขทัย (บทความวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8“75 ปี ราชนครินทร์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”)
อ้างอิง: การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยการจัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมติของนักศึกษาชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (บทความวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8“75 ปี ราชนครินทร์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”)
อ้างอิง: องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยของใบกระดูกไก่ดำ Chemical Constituents of Essential oils of Justiciagendarussa Burm. f. leaves (การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน “พฤกษศาสตร์พื้นบ้านมองไกลสู่อนาคต” ประจำปี พ.ศ. 2559)
อ้างอิง: การสำรวจพืชสมุนไพรพื้นบ้านในตำบลหัวรออำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน “พฤกษศาสตร์พื้นบ้านมองไกลสู่อนาคต” ประจำปี พ.ศ. 2559)
อ้างอิง: การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยการจัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมติของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (บทความวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Tongkamkaew S., Palanuvej C., Raungrungsi N. and Srihanart A. The chemical constituents of volatile oil of Psidium guajava (Khee nok cultivar). Proceedings of the 7th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2015) of Thailand. Phitsanulok, November 24-26, 2015.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Tongkamkaew S., Palanuvej C. and Raungrungsi N. Pharmacognostic specification, antibacterial activity and chemical constituents of volatile oil of Psidium guajava (Khee nok cultivar) leaves. Proceedings of the 39th Congress on Science and Technology of Thailand. Bangkok, October 21 - 23, 2013.
-
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยการจัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมติ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยของใบกระดูกไก่ดำ Chemical constituents of essential oils of Justicia gendarussa Burm. Leaves
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design)
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: อบรมโครงการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง ศว.115 ชั้น 1 อาคารวิทยสโมสร
อ้างอิง: อบรมการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และ Formulating Expected Learning Outcomes for Courses (CLOs) รุ่นที่ 1
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8
อ้างอิง: จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น | Basic Human Subject Protection Course
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "เทคนิคการยกร่างคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา"
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ การพัฒนาโจทย์วิจัยและนวัตกรรมงานวิจัยเชิงพื้นที่ วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CIWIE) (ออนไลน์)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการนิเทศหลักสูตรอิงสมรถนะ รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จัดโดย โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและคุณภาพการศึกษา ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) (Online)วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 11:00 - 13:00 น. ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ พ.ศ.2563 รูปแบบออนไลน์ วิทยากร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 จัดโดย กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษา AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) รูปแบบออนไลน์วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จัดโดย กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์ พร้อมเฉลย ด้วย Google Forms สำหรับบุคลากร มรพส. รูปแบบออนไลน์ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีดิจิตัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565 (พื้นที่ตำบลท่าชัย และตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย)
ชื่อโครงการ: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ 2565 (พื้นที่ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย)
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อรางวัล: โล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: GCP Online Certification
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การสร้างแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลยด้วย Google Form
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.