ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์สุวิมล ทาริวงศ์  
 Mrs. Suwimol Thariwong
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267054
อีเมล์: suwimol.t@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2564
2 วท.ม. (การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) จุฬาลงกรณณ์มหาวิทยาลัย 2556
3 พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหิดล 2552
 
ความเชี่ยวชาญ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2 การทำมาตรฐานสมุนไพรpharmacognostic specification , แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข, การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางศาสตร์การแพทย์แผนไทย / ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน, การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 
ความสนใจ
สุขภาพ , สมุนไพร, สุขภาพและความงาม, การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและนวัตกรรมจากภูมิปัญญา
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Tongkamkaew S., Palanuvej C., Raungrungsi N. and Srihanart A. The chemical constituents of volatile oil of Psidium guajava (Khee nok cultivar). Proceedings of the 7th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2015) of Thailand. Phitsanulok, November 24-26, 2015.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Tongkamkaew S., Palanuvej C. and Raungrungsi N. Pharmacognostic specification, antibacterial activity and chemical constituents of volatile oil of Psidium guajava (Khee nok cultivar) leaves. Proceedings of the 39th Congress on Science and Technology of Thailand. Bangkok, October 21 - 23, 2013.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยการจัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมติ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยของใบกระดูกไก่ดำ Chemical constituents of essential oils of Justicia gendarussa Burm. Leaves
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.