ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญญาพัชร์ วันทอง  
 Asst. Prof. Benyapat Wuntong
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055230597
อีเมล์: benyapat.wun@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553
2 ศศ.บ. (จิตวิทยา) ม.ศิลปากร 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
Guidance, Counseling Psychology, จิตวิทยาการแนะแนว และการให้คำปรึกษา
 
ความสนใจ
จิตวิทยา, การพัฒนาเด็กและเยาวชน, การพัฒนาบุคลิกภาพ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: เบญญาพัชร์ วันทอง. 2559. ผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนด้านทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารครุพิบูล; กรกฎาคม – ธันวาคม 2559; 3(2). 76-85
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อภิญญา เอี่ยมพงษ์ วริศรา ตั้งค้าวานิช และเบญญาพัชร์ วันทอง. การสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักร ไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกใน รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่มที่ 1 หน้า 217-224
อ้างอิง: วัฒนชัย ปัญจิต วริศรา ตั้งค้าวานิช และเบญญาพัชร์ วันทอง.การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนการสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้แผนที่ในการระบุลักษณะภูมิลักษณ์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่มที่ 1 หน้า 204-211
อ้างอิง: ชฎาพร สุขสงค์ วริศรา ตั้งค้าวานิช และเบญญาพัชร์ วันทอง. การประเมินความพึงพอใจจากการใช้สื่อประสมทางการเรียน เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่มที่ 1 หน้า 212-216
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: เบญญาพัชร์ วันทอง. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนด้านทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมสัมมนาวิชาการ (Proceedings) การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 17 หน้า 1133-1139
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: เบญญาพัชร์ วันทอง (2553).การใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามทฤษฎีโครงความคิดเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2553, 15-ต.ค.-53. Page: 530-537
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: "การให้การปรึกษาตามวัย- Counseling Across the Life Span
อ้างอิง: "การให้การปรึกษาคู่ครอง - Couple Counseling
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ทักษะการให้คำปรึกษาครอบครัว
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: การพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนบ้านพลายชุมพล : การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 5 ณ สีดารีสอร์ท จ.นครนายก
ชื่อโครงการ: วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพวิทยากรและครูภาษี" สำนักงานสรรพากร ภาค 7 ณ โรงแรมแกรนด์ริเวอร์ไซด์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 4 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ต จ.นครนายก
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 5 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ต จ.นครนายก
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: กิจกรรมแนะแนว ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชัยมงคล) อ.บางมูลนาก จ. พิจิตร
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: กิจกรรมแนะแนว "แนะแนวนะน้องนะ" ณ โรงเรียนบ้านซำหวาย อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: กิจกรรมแนะแนวน้อง "ปันความรู้สู่น้อง" ณ โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ผู้ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver II)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ผู้ประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร (Executive Function) ในเด็กปฐมวัย
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.