ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. ปภาดา ชมภูนิตย์  
  Dr. Paphadar Chomphunit
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: paphadar.c@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2557
2 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
3 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539
 
ความเชี่ยวชาญ
1. การพยาบาลและการสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ 2. การวิจัยทางการพยาบาล 3. การบริ
 
ความสนใจ
การส่งเสริมสุขภาพ/ผู้สูงอายุ, สุขภาวะชุมชน, การพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ สุขศึกษาแล
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ปภาดา ชมภูนิตย์, และฐิติพร แสงพลอย. (2565). การพัฒนาชุดความรู้การสร้างเสริมสุขภาพในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับผู้สูงอายุ ตําบลจอมทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี, 5(1), 26-41.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ปภาดา ชมภูนิตย์, อัญชรี เข็มเพชร, อิทธิพล แก้วฟอง, ดารณี ขันใส และพัชรินทร์ วงษ์สว่าง . (2564). พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, 14(3), 86-98.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ปภาดา ชมภูนิตย์, ศิลปชัย ฝั้นพะยอม และฐิติพร แสงพลอย. (2563). รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ กับการประยุกต์ใช้ป้องกัน การติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้สูงอายุ. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, 14(3), 22-29.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ปภาดา ชมภูนิตย์, ศิลปชัย ฝั้นพะยอม , ฐิติพร แสงพลอย , วัชระ เกี๋ยนต๊ะ, พิมพ์นิภา บุญประเสริฐ .(2021). การประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ในพื้นที่เขต 2 พิษณุโลก . งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 117 ปี .
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน AUN-QA Implementation and GAP Analysis สำหรับหลักสูตรที่เข้ารับการประเมินด้วยเกณฑ์ AUN-QA
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบและกลไกพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการวิจัยด้วยการประเมินผลตอบแทนทางสังคม SROI EP2
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยเข้าสู่การประเมินSDGs Ranking 2023
อ้างอิง: กิจกรรมกากรเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence ( EdPEx)
อ้างอิง: กิจกรรมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์การประเมิน ASEAN University Network Quality Assurance ( AUN-QA)
อ้างอิง: การอบรมการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยเกณฑ์( AUN-QA) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ผู้บริหาร: การสนับสนุนการดำเนินงาน( AUN-QA)
อ้างอิง: การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence ( EdPEx) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อการจัดการเรียนการสอนและขอตำแหน่งทางวิชาการ
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: โครงการกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการด้วยการสร้างการสร้างการเรียนรู้ และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด (BCG Model ) เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ได้รับการยกย่องเป็น อาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการแก่สังคม จากคณะพยาบาลศาสตร์
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.