ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสรัจ วรชุม อินเกต  
 Asst. Prof. Sorajworachum Inket
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: soraj.inket@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 คศ.ม. (อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2533
2 ศศ.บ. (บ้านและชุมชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2527
 
ความเชี่ยวชาญ
อาหารและโภชนาการ วัฒนธรรมทางด้านอาหารพื้นถิ่น
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: โสรัจวรชุม อินเกต เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ น้ำพริกผัดสมุนไพร วารสารรำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่1 (มกราคม-เมษายน 2563)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: โสรัจ วรชุม อินเกต (2557).การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์กุ้งจ่อม. งานนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4, 2557. Page: 192-198
อ้างอิง: โสรัจ วรชุม อินเกต (2557).การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ข้าวตังสำเร็จรูป. งานนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4, 2557. Page: 214-219
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.