ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์มลฤดี โพธิ์พิจารย์  
 Miss Monrudee Popijan
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: Monrudee@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) มหาวิทยาลัยบูรพา 2557
2 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2547
 
ความเชี่ยวชาญ
1. การพยาบาลและการสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ 2. การวิจัยทางการพยาบาล 3. การบริ, การพยาบาลผู้สูงอายุ, การพยาบาลอายุรกรรม
 
ความสนใจ
การพยาบาลและการสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ปัญหาสุข, การพยาบาลเพื่อป้องกันผู้สูงอายุจากการพลัดตกหกล้ม, การพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การใช้ระบบโปรแกรม Turnitin_psru อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
อ้างอิง: การอบรมเพื่อให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่มหาลัยในกำกับของรัฐ ณ ห้องประชุมทีปวิชญ์
อ้างอิง: โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหัวข้อการค้นหาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
อ้างอิง: โครงการการพัฒนาทักษะเป็นวิทยากร โดยกองบริหารงานบุคคล
อ้างอิง: พัฒนาทักษะ Soft skill ด้วยกระบวนการวิศวกรทางสังคม
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจเพื่อสังคม
อ้างอิง: The 1 International Conference on Palliative Care and Family Health Nursing, 2023
อ้างอิง: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ผู้จัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)
อ้างอิง: หลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4 รุ่นที่ 13
อ้างอิง: โครงการพัฒนาตำราทางการพยาบาลสำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
อ้างอิง: เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับทุนและการเตรียมผลงานเพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ
อ้างอิง: การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย : Human Subjects Protection Standard Course
อ้างอิง: การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Team Teaching ครั้งที่ 2
อ้างอิง: โครงการแผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 th ณ ห้องประชุม ฉ 401 คณะพยาบาลศาสตร์
อ้างอิง: โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย ห้องประชุมณัทกวี 401 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 17 หัวข้อเรื่อง "สู่ระบบการพยาบาลจักรวาลนฤมิตในสังคมสูงวัย หลังภัยพิบัติโรคระบาด"
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.