ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชราวลัย มีทรัพย์  
  Asst. Prof. Dr. Phutcharawalai Meesup
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: pmees@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555
2 กศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2542
3 ค.บ. (คณิตศาสตร์) สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 2539
 
ความเชี่ยวชาญ
วิจัย วัดผล ประเมินผล สถิตประยุกต์ ประกันคุณภาพ, การวัดและประเมินผลการศึกษา, ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
 
ความสนใจ
งานประกันคุณภาพการศึกษา, วิจัยการศึกษา วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา, Measurement
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ณัฏฐินี คำมา และพัชราวลัย มีทรัพย์. (2562). การศึกษาความต้องการจำเป็นในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริม ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของครูผู้สอน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 13(2): 590-603.
อ้างอิง: Phutcharawalai Meesup. (2019). A Needs Assessment of Kindergarten Teachers’ Basic Skill. Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University. Vol. 13 No. 2: 580-589.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: พัชราวลัย มีทรัพย์. (2561). การเปรียบเทียบคุณภาพแบบวัดฉบับสั้นของแบบวัดความกลัวในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน ของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่คัดเลือกด้วยวิธีต่างกัน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 41(1) , 101-113.
อ้างอิง: พัชราวลัย มีทรัพย์ และ อนุ เจริญวงศ์ระยับ. (2561). การประเมินประสิทธิผลโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 12(1) , 15-29.
อ้างอิง: สุวารีย์ วงศ์วัฒนา พัชราวลัย มีทรัพย์ ยุพร ริมชลการ อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ และ ไพศาล ริ้วธงชัย(2561). การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 12(1), 30-44.
อ้างอิง: อธิฎฐาน จันทร์ทา อนุ เจริญวงศ์ระยับ และพัชราวลัย มีทรัพย์. (2561). การพัฒนาตัวบ่งชี้ความพร้อมตาม ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 14(2), 99-119.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: เวลิกา ไผ่เรือง อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ และ พัชราวลัย มีทรัพย์. (2560). การพัฒนาการจัดกาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา เรื่อง สารรอบตัวเราสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 7(13), 111-124
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ศรัญญา ทับน้อย พัชราวลัย มีทรัพย์ และลาวัณย์ ถาพันธ์. (2559). การพัฒนาความสามารถด้านการเป็นวิทยากรของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรโดยใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 10(1), 209-222.
อ้างอิง: ประกฤติยา ทักษิโณ และ พัชราวลัย มีทรัพย์. (2559). การพัฒนาแบบวัดความเป็นไทยของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 10(2), 194-212.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ศุภลักษณ์ แป้นเพชร ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ พัชราวลัย มีทรัพย์. 2558. การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 41 และ 42. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มรพส.,9(1), 90-108 .
อ้างอิง: น้ำเพชร ภู่แส ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ พัชราวลัย มีทรัพย์. 2558. การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะการอยู่ร่วมกันตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มรพส.,9(1), 145-162.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: เจษฎาภรณ์ อ้นแก้ว พัชราวลัย มีทรัพย์ นิคม นาคอ้าย. 2557. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก: การวิเคราะห์พหุระดับโดยใช้โมเดลระดับลดหลั่นเชิงเส้น (HLM). วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 8(1), 18-36.
อ้างอิง: กิตติธัช สีหะวงษ์ พัชราวลัย มีทรัพย์ วิราพร พงศ์อาจารย์. 2557. การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการประเมินตามสภาพจริงของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 อำเภอเนินมะปราง จ.พิษณุโลก.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 8(1), 82-95.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: พัชราวลัย มีทรัพย์ (2560).ผลการใช้บทเรียน E-learning เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 232-237
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.