ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ดุจรวี กรรมถัน  
 Miss dutrawee kammathan
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0-5526-7087
อีเมล์: Dutrawee.kk@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กจ.ม. (การบริหารและจัดการองค์กร) Shanghai Maritime University 2560
2 ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556
 
ความเชี่ยวชาญ
Chinese, ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ภาษาจีนในงานบริการ คอมพิวเตอร์จีน
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
ปี พ.ศ. (-543)
อ้างอิง: Dutrawee Kammathan and Xincheng Han. (2022). An Error Analysis on Chinese Writing: A Case of Chinese Major Students, Pibulsongkram Rajabhat University. 15th National and 2nd International Conference on Humanities and Social Sciences. 852 - 865.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Dutrawee Kammathan and Xincheng Han. (2022). An Error Analysis on Chinese Writing: A Case of Chinese Major Students, Pibulsongkram Rajabhat University. 15th National and 2nd International Conference on Humanities and Social Sciences. 852 - 865.
อ้างอิง:
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: Dutrawee Kammathan and Xincheng Han. (2022). An Error Analysis on Chinese Writing: A Case of Chinese Major Students, Pibulsongkram Rajabhat University. 15th National and 2nd International Conference on Humanities and Social Sciences. 852 - 865.
อ้างอิง:
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Han Xincheng and Dutrawee Kammathan. (2022). A survey of 2018-2020 Years Chinese Language Teachers Satisfaction in Thailand. 1st National Conference on Chinese Studies. 19-20 September, 2022, School of Sinology, Mae Fah Luang University.
อ้างอิง: Waranya Kanhakul, Vatunyu Ketmeerit, Prathana Sangkhakul, Dutrawee Kammathan and Xincheng Han. (2022). An Error Analysis on Chinese Writing : A Case of Chinese Major Students, Pibulsongkram Rajabhat University. The 15th National and 2nd International Conference on Humanities and Social Sciences. 1 July, 2022, Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University, Thailand. 852 – 865.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Dutrawee Kammathan and Xincheng Han. (2021) An Investigation of Common Mistakes in Chinese Character Writing. The 14th International Humanities and Social Sciences Network Conference: Moving from Disruption to Resilience: The Dynamics of Humanities and Social Sciences. 15-16 July, 2021, Faculty of Humanities, Naresuan University, Thailand. 116-126.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Panthong, S., Kammathan, D., & Xiang, R. (2020). The investigation and Analysis on understanding in Chinese Loanwords of Thai students in China. The 2nd China-ASEAN International Conference 2020, & The 2nd International Conference on Tourism, Business, & Social Sciences 2020. 16 – 23 April, 2020, Bangkok, Thailand. 719-725.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อนุศิษฏ์ สุขเจริญ, นรุตม์ชัย ใจตุ่น และดุจรวี กรรมถัน. (2562). ผลการสำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับคำเชื่อมสัมพันธ์และผลการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้คำเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่3 และชั้นปีที่4 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรครั้งที่ 6“งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาถิ่นอย่างยั่งยืน”. วันที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. 368 - 379.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: Panthong, S , Kammathan, T and Ruman, X. (2020). The Investigation and Analysis on understanding in Chinese Loanwords of Thai students in China. The 2nd International Conference on Tourism, Business, & Social Sciences 2020, 719-725.
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.