ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สลิลทิพย์ แดงกองโค  
 Asst. Prof. Salinthip Daengkongkho
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: dsalinthip@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555
2 วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2552
 
ความเชี่ยวชาญ
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: สลิลทิพย์ แดงกองโค. (2564). การศึกษาแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบเลขชี้กำลังเพื่อตรวจสอบปริมาณออกซิเจนละลายในแม่น้ำน่าน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 7(1), 21-30.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: สลิลทิพย์ แดงกองโค, และนัฐกานต์ เมินกระโทก. (2563). ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ของโรคมาลาเรียที่มีการรักษาในโรงพยาบาล. วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ, 8(1), 83-99.
อ้างอิง: สลิลทิพย์ แดงกองโค, ยุทธนา อุดทา, และจิตติพร ตังควิเวชกุล. (2563). เสถียรภาพสำหรับแบบจำลองโรคระบาด เอส อี ไอ อาร์ และ เอส อี ไอ คิว อาร์. วารสารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี, 10(1), 107-116.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: สลิลทิพย์ แดงกองโค. (2562). เสถียรภาพกำกับวงกว้างของแบบจำลอง เอส ไอ อาร์ ที่มีอัตราการติดเชื้อแบบไม่เชิงเส้น. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences. 20(2), 318-326.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ชฎารัตน์ ถาปัน และ สลิลทิพย์ แดงกองโค, (2562). เสถียรภาพกํากับเฉพาะที่ของแบบจําลองการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีอัตราการย้ายถิ่นคงที่ อัตราการติดเชื้อ แบบไม่เชิงเส้น และการควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยทรัพยากรทางสาธารณสุขที่มีจํากัด. พะเยาวิจัย 8, 265.
อ้างอิง: สลิลทิพย์ แดงกองโค และชฎารัตน์ ถาปัน, (2562). การพัฒนาตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเมื่อใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชุดลําดับได้ดุล. พะเยาวิจัย 8, 254.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3” พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Outcome-Based Education): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 4
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 4
อ้างอิง: เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
อ้างอิง: โครงการ Train The Trainer การพัฒนาทักษะความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ "การยกร่างหลักสูตรตามแนวทาง OBE และ CWIE" รุ่นที่ 3
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การใช้งานโปรแกรม Turnitin instructor training
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ "การพัฒนาโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณในโครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ"
อ้างอิง: เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10
อ้างอิง: โครงการการพัฒนาผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
อ้างอิง: โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ "อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแผนจัดการเรียนรู้ (Active Learning) และการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์"
อ้างอิง: โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ "บรรยายการออกแบบสื่อการสอนและประสบการณ์การทำเพจสื่อการสอนเพื่อหารายได้"
อ้างอิง: การวางแผนการลงทุนการเงินส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: เข้าร่วมการอบรม Up skill-Re skill : การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วย Digital
อ้างอิง: อบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ
อ้างอิง: Building Coders และทิศทางการพัฒนา AI Coding ของไทย
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูสู่ความเป็นเลิศสำหรับครูของครู
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.