ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชนู กัดมั่น  
  Asst. Prof. Dr. RATCHANOO KATMAN
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: ratchanook@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562
2 วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554
3 วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
Applies Physics
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Kaewpoonsuk, A., Sri-in, A. and Katman, R. (2013). Amplitude control of twin-T and Phase-shift oscillators based on direct feedback control technique. NU. International Journal of Science, 10(2), 10-17.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: อนุชา แก้วพูลสุข และ รัชนู กัดมั่น. (2011). ตัวสร้างสัญญาณควบคุมโดยอาศัยวงจรกรองความถี่ผ่านหมดสำหรับการพัฒนาวงจรตรวจวัดค่าแอมพลิจูดของสัญญาณรูปไซน์. NU. International Journal of Science, 8(1), 44-56.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: อนุชา แก้วพูลสุข และ รัชนู กัดมั่น. (2010). เครื่องตรวจจับโลหะชนิดมือถือโดยใช้หลักการ Beat Frequency Oscillator. NU. International Journal of Science, 7(1), 152-164.
อ้างอิง: อนุชา แก้วพูลสุข และ รัชนู กัดมั่น. (2010). การออกแบบตัวแปลงค่าแอมพลิจูดเป็นสัญญาณดิจิทัลโดยใช้เทคนิคการประมาณค่าสืบเนื่อง. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, 2010, 18(3), 36-45.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: กฤษฎา สังกรณี และ รัชนู กัดมั่น. (2558). ชุดปฏิบัติการเรื่องการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายโดยใช้เซนเซอร์ฮอลล์. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3, 2558, 571-578.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Kaewpoonsuk, A., Katman R., Rerkratn, A. and Riewruja, V. (2011). Resolver-signal demodulator using phase shifter. ITC-CSCC 2011, June 19-22, Gyeongju, Korea, 995-998.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: Kaewpoonsuk, A., Katman R., Kamsri, T., Rerkratn, A. and Riewruja, V. (2010). A simple amplitude detector-based demodulator for resolver converters, ICCAS 2010, October 27-30, 2010, Gyeonggi-do, Korea, 370-373
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: รัชนู กัดมั่น ธนวัตร์ คล้ายแท้ และ อรรถพล อ่ำทอง, (2566). ทอร์กเสียดทานในชุดการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แบบหมุน. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8.
อ้างอิง: Khokhuntod, P, Katman R and Amthong A. (2023). The effects of initial numbers of dice on decay constant. 14th Science Research Conference, 25-26 May, the School of Science, University of Phayao.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: Katman, R and Kaewpoonsuk, A.(2021). An Experimental Kit of Water Level Measurement with Low-Cost Capacitive Sensors. ICICIC2021, Online, September 15-16, 2021
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Generative AI กับการเขียน Manuscript อย่างมีจริยธรรม
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: ชุดการทดลองเรื่องความหนืดของของไหลจากการลอยตัวของวัตถุ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: ชุดทดลองสำหรับวัดทอร์กเสียดทาน
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: ชุดการทดลองเรื่องแรงเสียดทานแห้งและแรงต้านอากาศ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: ชุดอุปกรณ์ตรวจความสมดุลของขาเก้าอี้โดยอาศัยหลักการชั่งน้ำหนัก
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: ชุดการทดลองเรื่องกระแสไหลวนจากโครงสร้างผสมของท่อทองแดงและท่อพลาสติก
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: วงจรตรวจจับความผิดปกติของเนื้อโลหะโดยใช้หลักการสมดุลความเหนี่ยวนำ
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: ชุดทดลองค่าความจุไฟฟ้าของแผ่นตัวนำคู่ขนานแบบปรับเปลี่ยนพื้นที่หน้าตัดและระยะห่าง
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: อุปกรณ์ตรวจจับความผิดปกติของเนื้อโลหะโดยใช้วงจรแบบป้อนกลับ
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: ชุดตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางพาราแบบใช้เซนเซอร์ชนิดเปลี่ยนแปลง ค่าความจุไฟฟ้า
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.