ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ธารีรัตน์ สุนิพันธ์  
 Mr. Thareerat Suniphan
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0814340650
อีเมล์: thareerat.su@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558
2 ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
English
 
ความสนใจ
Civil Politics and Social Movement , ประวัติศาสตร์การเมืองไทย (Thai political history), การเมืองไทย (Thai Politics), เศรษฐศาสตร์และการเมือง
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: Seekhem, P., Jenpradab, S., Tarat, S., & Suniphan, T. (2024). The Use of Hedging Devices in Scientific Research Report Writing: A Corpus-Based Comparative Study of Graduate and Undergraduate Students in Social Sciences at a University in Thailand, Lawarath Social E-Journal, 6(2).
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Suniphan, T. (2022). An Analysis of English Article Usage by ESL Students: A Case Study of Malaysian Students, Journal of Research and Development Institute Rajabhat Maha Sarakham University, Vol. 9, No. 1.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21
อ้างอิง: การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Team Teaching
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โครงการอบรมและจัดสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 2 วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อน้อง ENGLISH CAMP ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านหินลาด อ. เมือง จ. พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อน้อง ENGLISH CAMP ครั้งที่ 2 วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านบึงวิทยา อ. พรมพิราม จ. พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อน้อง ENGLISH CAMP ครั้งที่ 1 วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านตอเรือ อ. วังทอง จ. พิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 22 มกราคม 2565 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2565
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: การปรับพื้นฐานและเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายนเรศวร จ. พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านงานวิจัย นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพนักงานและเจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรม ศาลจังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC นักศึกษาวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างเทคนิคเพื่อการสอบ GAT โรงเรียนจ่านกร้อง จ. พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ ก.พ. นักศึกษาสาขารัฐปศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายเอกาทศรถ จ. พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการสอบ GAT โรงเรียนขาณุวิทยา จ. กำแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการสอบ GAT โรงเรียนเชียงคำ จ. พะเยา
ชื่อโครงการ: โครงการคูปองพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตรนวัตกรรมแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ภาษาอังกฤษ ณ จังหวัดพิษณุโลก เชียงใหม่ อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี อยุธยา นครสวรรค์ เพชรบุรี และสงขลา
ชื่อโครงการ: การอบรมและพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในงานพยาบาล นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช จ. พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนระดับประถมศึกษาเพื่อการสอบ ONET โรงเรียนแคมป์สน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม จ. เพชรบูรณ์
ชื่อโครงการ: โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนระดับมัธยมปลาย ห้อง Smart โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ. พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการติวเข้มภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพรมพิราม จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการเตรียมความพร้อมและจัดสอบวัดผล TOEIC ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.