ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. อรรถพล จรจันทร์  
  Dr. Attaphon Johnjun
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0814131268
อีเมล์: attaphon.j@psru.ac.th or attaphon.j@live.psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2565
2 วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554
3 ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาิวทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
Economics, เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ)
 
ความสนใจ
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (ฺBehavioral Economics) , แบบจำลองการพยากรณ์ (Forecasting Model)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลกโดยการใช้แบบจําลอง Boston Consulting Group (BCG) (Economic Development Potential of Phitsanulok Using Boston Consulting Group (BCG) Model) การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2 18-19 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ คณะเศรษฐศา สตร์ กรุงเทพมหานคร (ตั่งแต่ 1 ส.ค. 57 ถึง 31 ก.ค. 61)
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.