ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์อรรถพล จรจันทร์  
 Mr. Attaphon Johnjun
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0814131268
อีเมล์: attaphon.j@psru.ac.th or attaphon.j@live.psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) ม.เกษตรศาสตร์ 2553
2 ศบ. (เศรษฐศาสตร์) ม.แม่ฟ้าหลวง 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม)
 
ความสนใจ
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา (การเกษตร อุตสาหกรรม และชนบท)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลกโดยการใช้แบบจําลอง Boston Consulting Group (BCG) (Economic Development Potential of Phitsanulok Using Boston Consulting Group (BCG) Model) การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2 18-19 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ คณะเศรษฐศา สตร์ กรุงเทพมหานคร (ตั่งแต่ 1 ส.ค. 57 ถึง 31 ก.ค. 61)
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.