ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลวดี ปิ่นวัฒนะ  
  Asst. Prof. Dr. KULWADEE PINWATTANA
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055261106
อีเมล์: pinwattana@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554
2 วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548
3 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2544
 
ความเชี่ยวชาญ
Analytical Chemistry, Electrochemistry
 
ความสนใจ
Analytical Chemistry, Electrochemistry
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: กุลวดี ปิ่นวัฒนะ (2561).การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสอนสตอรี่ไลน์ เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 2560. Page: 125-138
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: กุลวดี ปิ่นวัฒนะ (2558).A simple strategy to fabricate electrochemical sensor based on nickel nanoparticles modified glassy carbon electrode for the determination of glucose in urine. NU. International Journal of Science, 2015, 12(2). Page: 29-38
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: กุลวดี ปิ่นวัฒนะ (2553).CdSe/ZnS quantum dots based electrochemical immunoassay for the detection of phosphorylated bovine serum albumin. Biosensors and Bioelectronics, Vol.26 Issue 3 15 November 2010. Page: 1109-1113
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: กุลวดี ปิ่นวัฒนะ (2561).การวิเคราะห์หาปริมาณเมลามีนด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 2560. Page: 2776-2784
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: Jirawan Khongyoo, Anurak Chitbuengphrao, Anchana Preechaworapun, Tanin Tangkuaram and Kulwadee Pinwattana. (2024). One-step hydrothermal process for GO@FeO nanocomposite synthesis and characterization. Poster presentation in Pure and Applied Chemistry International Conference 2024, 26-27 January, 2024.
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Khongyoo, J., Kunking, P., Nithitawan, C., Wanthongsuk, K., Chitbuengphrao, A., Pinwattana, K., Tangkuaram, T., Preechaworapun, A. (2023). Application of colorimetric development on paper for detection of total flavonoid content in Thai herp samples. Poster presentation at the 2023 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2023), Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand. (8-9 Feb 2023)
อ้างอิง: วรรณษา บุญพรม, ชุตาภรณ์ นิธิตะวัน, จิราวรรณ คงอยู่, อังค์วรา เขียวเมือง, รพิพรรณ จันทร์มะณี, กุลวดี ปิ่นวัฒนะ, พดารัตน์ นิลเจียรนัย, ภรภัทร สำอางค์, อนุรักษ์ จิตต์บึงพร้าว และ อัญชนา ปรี รีชาวรพั พันธ์ ธ์. (2566). ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิกรวม และปริมาณฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดกระชายด้วยเทคนิคอัลตราโซนิคด้วยตัวทำละลายที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม. ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 1 – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่
อ้างอิง: ปุณยนุช ธรรมอาชีพ, อัญชนา ปรีชาวรพันธ์, พดารัตน์ นิลเจียรนัย, กุลวดี ปิ่นวัฒนะ, ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง และ รพิพรรณ จันทร์มะณี. (2566). การดูดซับสังกะสีไอออนโดยใช้สารแทนนินจากเปลือกกล้วยที่ตรึงบนเส้นใยปอสาเป็นตัวดูดซับ.ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 1 – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Janmanee, R., Chatwet, S., Sukonpakdee, N., Preechaworapun, A., Pinwattana, K., Ninjiaranai, P., & Sriwichai, S. (2022). Development of Electrochemical Dopamine Sensor Based on Conducting Polymer-Gold Nanoparticle Composites. Paper presented at the The 2nd International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (2nd ICSTI-MJU) 2022, Maejo University, Chiang Mai, Thailand.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: กุลวดี ปิ่นวัฒนะ วิภาวรรณ แก่นยิ่ง และประยูร คำเติม, การวิเคราะห์หาปริมาณเมลามีนด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี, การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17", 21 กรกฎาคม 2560.
อ้างอิง: จิรายุธ นาเสริฐ, จีราพัสฐ์ สีแจ่ม, จันทกานต์ นุชสุข, กุลวดี ปิ่นวัฒนะ, ภรภัทร สำอางค์. (2561). การศึกษาผลของตัวทำละลายต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดจากลำต้นยอบ้าน. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18.
อ้างอิง: ชุดาพร ศรีวิรัตน์, ภัทราภรณ์ ดีธรรมมา, ตุลา รุจีนิมิต, ปุณยนุช ธรรมอาชีพ, บัณฐิตา ศาลา, ฉัตรระวี สุขประเสริฐ, อนุรักษ์ จิตต์บึงพร้าว, กุลวดี ปิ่นวัฒนะ, อัญชนา ปรีชาวรพันธ์. (2561). การหาปริมาณกรดแกลลิคในพืชสมุนไพรด้วยเทคนิคสแคว-เวฟโวลแทมเมตรี. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18.
อ้างอิง: ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย, ชรินรัตน์ สารแสง, ชลาลัย ไผ่งาม, มานิสา กองแก้ว, วิษณุ ธงไชย, กุลวดี ปิ่นวัฒนะ และอัญชนา ปรีชาวรพันธ์. (2019). การหาปริมาณโลหะบางชนิดในมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่ระยะความสุกแตกต่างกัน. นำเสนอแบบโปสเตอร์ ในการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก
อ้างอิง: Baikran Klinumpan, Sopita Amnat, Anurak Chitbuengphrao, Pimporn Manochai, Tanin Tangkuaram, Kulwadee Pinwattana, Rapiphun Janmanee, Anchana Preechaworapun. A Simple Electrochemical Sensor Based on Graphene Oxide Modified Glassy Carbon Electrode for Uric Acid Determination. the Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON 2020), February 13-14, 2020. code:ACP061
อ้างอิง: Naruemol Mangmee, Saichol Ponkeng, Banthita Sala, Jiraporn Kitikul, Rapiphun Janmanee, Anchana Preechaworapun, Prayoon Khamterm, Kulwadee Pinwattana. Electrochemical Determination of Glucose Using Rose-like Nickel Hydroxide Particles as a Catalyst. the Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON 2020), February 13-14, 2020. code:ACP062
อ้างอิง: นำเสนอการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Acid-Base ของโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา UKM ครั้งที่ 6 วันพุธที่ 29 กค. 2563
อ้างอิง: นำเสนอการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง General Laboratory Safety ของโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา UKM ครั้งที่ 7 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
อ้างอิง: Kulwadee Pinwattana, Naruemol Mangmee, Padarat Ninjiaranai, Prayoon Khamterm, Rapiphun Janmanee, Jiraporn Kitikul, Anchana Preechaworapun, Tanin Tangkuaram. A Non-enzymatic Glucose Sensor using Rose-like Nickel Particles modified on Glassy Carbon Electrode. the 1st International Conference on Science Technology & Innovation-Meajo University (1st ICSTI-MJU), March 19, 2021. code:Y119
อ้างอิง: Anchana Preechaworapun, Pimporn Manochai, Baikran Klinumpan, Kulwadee Pinwattana, Rapiphun Janmanee, Pornpat Sam-ang, Sudarat Khadsai, Tanin Tangkuaram. Electrochemical uric acid sensor based on GO modified glassy carbon electrode. the 1st International Conference on Science Technology & Innovation-Meajo University (1st ICSTI-MJU), March 19, 2021. code:Y117
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์วิชาการ ม.นเรศวร
อ้างอิง: โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ;BCG Canvas for researcher
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.