ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลวดี ปิ่นวัฒนะ  
  Asst. Prof. Dr. KULWADEE PINWATTANA
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055261106
อีเมล์: pinwattana@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554
2 วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548
3 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2544
 
ความเชี่ยวชาญ
Analytical Chemistry, Electrochemistry
 
ความสนใจ
Analytical Chemistry, Electrochemistry
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: กุลวดี ปิ่นวัฒนะ (2561).การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสอนสตอรี่ไลน์ เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 2560. Page: 125-138
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: กุลวดี ปิ่นวัฒนะ (2558).A simple strategy to fabricate electrochemical sensor based on nickel nanoparticles modified glassy carbon electrode for the determination of glucose in urine. NU. International Journal of Science, 2015, 12(2). Page: 29-38
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: กุลวดี ปิ่นวัฒนะ (2553).CdSe/ZnS quantum dots based electrochemical immunoassay for the detection of phosphorylated bovine serum albumin. Biosensors and Bioelectronics, Vol.26 Issue 3 15 November 2010. Page: 1109-1113
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: กุลวดี ปิ่นวัฒนะ (2561).การวิเคราะห์หาปริมาณเมลามีนด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 2560. Page: 2776-2784
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.