ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤติกา สังขวดี  
  Asst. Prof. Dr. Krittika Sungkawadee
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: kittika.psru@gmail.com,kittaka@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2557
2 กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543
3 ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) วิทยาลัยครูมหาสารคาม 2534
4 กศ.บ. (แนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 2530
 
ความเชี่ยวชาญ
การประกันคุณภาพการศึกษา, จิตวิทยาการแนะแนว และการให้คำปรึกษา, e-Learning
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: กนกวรร สังข์ทอง,อดิศร กอนจันทร์ ,กฤติกา สังขวดี.(2566).การพัฒนาต้นแบบระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ภายในบ้านควบคุมด้วย Arduino.การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16.1074-1091
อ้างอิง: ณัฐภัทร สุวรรณศิลป์, ปิยะดา กันตรัตนากุล, กฤติกา สังขวดี.(2566).ารพัฒนาระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์ กรณีศึกษา: ร้านกลับตานีสาขาพิษณุโลก.วารสารร่มยูงทอง ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2566).36-52
อ้างอิง: วินัย แสนยามูล,กฤติกา สังขวดี.(2566).การพัฒนาเว็บเซอร์วิสระบบแจ้งซ่อมปรับปรุงหอพักวินัย.วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิพูลสงคราม.5(3),82-99.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: คุณากร ไกรวารี สุภชัย นานวม นภัสวรร์ ทิพยกิตติโอสภ และ กฤติกา สังขวด่.(2565).การพัฒนาระบบการเรียนรู็ ้เพื่อการพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโ่ลยีใหม่.การประชุมวิชาการระดับชาติ ศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที ๒ มหาวิทยาลัยนครพนม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: นพรม จักรพงษ ขอนทอง ภวัต ฉิมเล็ก และกฤติกา สังขวดี.(2564).การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขายแมวพันธุ์เปอร์เซีย.การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 1 หน้า 123.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ภาวินี อินทร์ทอง และกฤติกา สังขวดี (2563). รูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 บนระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง รายวิชา เทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์, การประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
อ้างอิง: พงษ์ศักดิ์ บุญภักดี,กฤติกา สังขวดี, บัญชา ศรีสมบัติ,เสกสรรค์ ศิวิลัย.(2563).การพัฒนาห้องเรียนดิจิทัล สำหรับการสอนแบบออนไลน์บนฐานวิถีชีวิตใหม่ส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ อาชีพสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ The 4 th National Conference on Innovation For Learning and Invention 2020 .1534-1550
อ้างอิง: ณัฐพล วงษ์แสงตา จีรพัส คำมินเศก และกฤติกา สังขวดี.(2563).การพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษผ่าน แอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ “Thunkable”.การประชุมวิชาการระดับชาติ.ครั้งที่ 4 ประจำปี2563.691-702
อ้างอิง: ธนพงศ์ นิตยะประภา,กฤติกา สังขวดี.(2563).ต้นแบบการใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เส้นทาง โดยการเปรียบเทียบต้นทุนการขนส่ง กรณีศึกษา โรงน้ำดื่มตราเพชร.รายงานสืบเนื่องจากการ ประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding)เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 20 วันที่ 2 สิงหาคม 2563.131-140
อ้างอิง: พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา,ภวัต ฉิมเล็ก และกฤติกา สังขวดี.(2563).การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากมิเตอร์วัดน้ำเพื่ออ่านตัวเลขปริมาณการใช้น้ำประปา.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding)เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 20 วันที่ 2 สิงหาคม 2563.266-279
อ้างอิง: กฤติกา สังขวดี. (2563). ผลการใช้นวัตกรรมแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศกระบวนการ DMAIC ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา.วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2563.291-303
อ้างอิง: ภาวินี อินทร์ทอง และกฤติกา สังขวดี (2563). รูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง รายวิชา เทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: กฤติกา สังขวดี (2561).ผลการใช้แผนการจัดการความรู้เรื่องกีฬาเปตองผ่านคิวอาร์โค้ด. Journal  of Roi Et Rajabhat University, 2560. Page: 53-58
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: กฤติกา สังขวดี (2559).ผลของการใช้สื่อเอนิเมชัน 2 มิติ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ป่าไม้มหัศจรรย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 The Use of 2D Animation with Achievement of Wonderland Forest Subject for Grade 9 Students (สัดส่วน 50%). วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559. Page: 7-11
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: กฤติกา สังขวดี (2561).การพัฒนาบทเรียนกีฬาเทเบิลเทนนิสผ่านสมาร์ทโฟน เชื่อต่อด้วยคิวอาร์โค้ด. การประชุมวิชาการศิลปะวัฒนธรรมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 4 “ยกระดับภูมิปัญญาสร้างมูลค่าสู่สากล”, 2560. Page: 61-65
อ้างอิง: กฤติกา สังขวดี (2561).โมบายแอฟพลิเคชั่นส่งเสริมกีฬาวอลเล่ย์บอลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอด์. การประชุมวิชาการศิลปะวัฒนธรรมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 4 “ยกระดับภูมิปัญญาสร้างมูลค่าสู่สากล”, 2560. Page: 66-70
อ้างอิง: กฤติกา สังขวดี (2561).การพัฒนาสื่อกีฬามวยไทยผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอด์. การประชุมวิชาการศิลปะวัฒนธรรมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 4 “ยกระดับภูมิปัญญาสร้างมูลค่าสู่สากล”, 2560. Page: 55-60
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: กนกวรรณ สังข์ทอง,อดิศร กอนจันทร์และ กฤติกา สังขวดี.(2567).การพัฒนาต้นแบบระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ภายในบ้านควบคุมด้วย Arduinoการประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 1074-1901
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: 5. คุณากร ไกรวารี,สุภาชัย นานวม,นภัสวรรณ์ ทิพยกิตติโอสถ,กฤติกา สังขวดี.(2565).การพัฒนาระบบกล่องกดน้ำขนาดเล็กอัจฉริยะด้วยระบบเซ้นเซอร์.การประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 2 .333-341
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: บุษยมาส มาตรักชาติ ,กฤติกา สังขวดี,ปัญญา สังขวดี.(2560) การพัฒนาระบบสารสนเทศกีฬามวยไทยผ่าน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์.การประชุมวิชาการระดับชาติ เพชรบุรี.2-5 ธันวาคม 2560,55-60.
อ้างอิง: ภวัต วรเชษรบัญชา,กฤติกา สังขวดี,ปัญญา สังขวดี.(2560) Development of table tennis lesson through smart phone that connect with QR code.การประชุมวิชาการระดับชาติ เพชรบุรี.2-5 ธันวาคม 2560,61-65.
อ้างอิง: เพชรไพลิน รัสดีดวง,กฤติกา สังขวดี,ปัญญา สังขวดี.(2560) โมบายแอปพลิเคชันส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์.การประชุมวิชาการระดับชาติ เพชรบุรี.2-5 ธันวาคม 2560,66-70.
อ้างอิง: ปัทมวรรณ ทองดี กฤติกา สังขวดี และปัญญา สังขวดี.(2561).การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กรณีศึกษา บทเรียนตะกร้อ .รายงานสื่บเนื่องจากการประชุมระดับชาติ ราชภัฎเลยวิชาการ 2561.813-820
อ้างอิง: พงศธร เถื่อนด้วง,กฤติกา สังขวดี.(2562).ต้นแบบระบบแสดงตำแหน่งสนำมฟุตบอลหญ้ำเทียมในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.Proceeding of 12th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Confenence,1-6
อ้างอิง: วิศรุต คงมีแก้ว,กฤติกา สังขวดี.(2562).ต้นแบบระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะด้วย LoRa สำหรับเพาะปลูกผักกาดหอม.Proceeding of 12th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Confenence,1-6
อ้างอิง: ชิตณรงค์ อนันต์ชัยพร,กฤติกา สังขวดี.(2562).แอพพลิเคชั่นแสดงตำแหน่งร้านถ่ายเอกสารมหาวิทยาลัยราชภัึฎพิบุลสงคราม.Proceeding of 12th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Confenence,1-6
อ้างอิง: ศราวุธ ส่งศิริ,กฤติกา สังขวดี.(2562).ต้นแบบแอปพลิเคชั่นกรณีศึกษาสวนศราวุธ.Proceeding of 12th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Confenence,1-6
อ้างอิง: คุณากร อ่ำกำเหนิด,กฤติกา สังขวดี.(2562).ต้นแบบแสดงตำแหน่งพิพิธภัณฑ์ในอำเภอเมืองพิษณุโลก.Proceeding of 12th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Confenence,1-6
อ้างอิง: ธวัญชัย ทองคำ,กฤติกา สังขวดี.(2562).ระบบแสดงตำแหน่งร้านฟิตเนสในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกด้วย กูเกิลแมพเอพีไอบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์.Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยจันทรเกษม. 1-7
อ้างอิง: ภวัต ฉิมเล็ก, กฤติกา สังขวดี.(2563).ระบบค้นหาและตรวจสอบครุภัณฑ์ผ่านทางโปรแกรมไลน์.รายงานสือเนื่องการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 20. 214-221
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการวิชาการ และทรัพย์สินทางปัญญา
อ้างอิง: การพัฒนาทักษะความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม Train The Trainer
อ้างอิง: 50 Best AI Tools
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฎิบัติการ การขับเคลือนงานวิจัยเชิงพาณิชย์ด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จัด โดย สวจ สถานที่ ควท
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องจักรเรียนรู้โดยใช้ Python สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis)" ตึกไอที
อ้างอิง: เรียนรู้ ClassPoint 2 สไตล์ "ต้องให้สอน" ออนไลน์
อ้างอิง: การประยุกต์ใช้ PowerPoint เพื่อสร้างกิจกรรมเชิงรุกตามเกณฑ์ PA 9.00 - 12.00
อ้างอิง: “การสอนในยุค AI ไหวไหมคุณครู?” ครูจะนำ AI มาใช้ในห้องเรียนได้อย่างไร ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. (2 ชั่วโมง)
อ้างอิง: “การพัฒนาผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น.
อ้างอิง: โครงการ “การพัฒนาผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ”
อ้างอิง: หัวข้อ “ภัย Call Center : กลลวงออนไลน์บทเรียนราคาแพง!!!” ที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น
อ้างอิง: สัมมนาการสร้างห้องเรียน Active Learning บน PowerPoint กับ ClassPoint 2
อ้างอิง: โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ้างอิง: โครงการอบรมจัดการเอกสารอย่างไรให้เวลาชีวิตเพิ่ม มหาวิทยาลัย และบุคลากร
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้ KM หัวข้อ การพัฒนาโครงการเพอื่ขอรับสนับสนุนงบประมาณในโครงการสำคัญภายใต็ยุทธศาสตร์ชาติ
อ้างอิง: โครงการอบรม สำนักวิชาการมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ "ภัย CALL CENTER กลลวงออนไลน์ บทเรียนราคาแพง"
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วย Platform CiRa CORE
อ้างอิง: การอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning
อ้างอิง: วิทยากรโดย รศ. ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ้างอิง: AI Series ในหัวข้อ Generative AI และ ChatGPT ทำงานอย่างไร?
อ้างอิง: จริยธรรม it
อ้างอิง: นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง สพม depa
อ้างอิง: ประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5/ (สถาบันแห่งชาติเพ่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว๗ "ดนตรีมีอิทธิพลต่อ สมอง ร่างกายและจิตใจของมนุษย์ ได้อย่างไร " NICED Mahidol 8.45 -13.00
อ้างอิง: ครงการสัมมนาการพัฒนาต้นแบบทดสอบ PSRU Digital Test ให้เป็นมาตรฐาน เสวนาวิชาการ "Beyond Digital Literacy Rajabhat University"เตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วย Platform CiRa CORE
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คอมพิวเตอร์ และ หลักสูตร เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 8 มิถุนายน 2566
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.