ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณรกมล เลาห์รอดพันธ์  
  Asst. Prof. Dr. Narakamol Laorodphan
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267080
อีเมล์: norakamol.l@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (สัตวศาสตร์) ม.เชียงใหม่ 2556
2 วท.ม. (เกษตรศาสตร์) ม.เชียงใหม่ 2550
3 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) ม.เชียงใหม่ 2547
 
ความเชี่ยวชาญ
Ruminant Nutrition, Animal Nutrition and Animal Production
 
ความสนใจ
Ruminant Nutrition, Animal Nutrition, Ruminant Production
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ (2560).ผลของเปลือกกล้วยหมักต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคลูกผสมชาร์โรเลส์. วารสารนเรศวรพะเยา, ปีที่ 10 ฉบับที 2, 2017. Page: 50-53
อ้างอิง: ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ (2560).การย่อยสลายในกระเพาะรูเมนของอาหารข้นที่มีรำข้าวขาวในระดับต่าง ๆ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 48 (พิเศษ 2). Page: 575-681
อ้างอิง: ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ (2560).ผลของเปลือกกล้วยน้ำว้าหมักต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของสุกรขุนระยะสุดท้าย. แก่นเกษตร, 45, (พิเศษ 1). Page: 631-636
อ้างอิง: ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ (2560).ผลของเปลือกกล้วยน้ำว้าหมักต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของสุกรขุนระยะสุดท้าย. แก่นเกษตร , แก่นเกษตร 45 ฉบับพิเศษ 1. Page: 631-636
อ้างอิง: ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ (2560).ผลของเปลือกกล้วยหมักต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคลูกผสมชาร์โรเลส์. วารสารนเรศวรพะเยา, ปีที่ 10 ฉบับที 2,2017. Page: 50-53
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ (2559).ความหลากหลายของยีน Melanocortin 1 receotor (MC1R) ของไก่พื้นเมืองท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก (สัดส่วน 10%). แก่นเกษตร, 2559, ปี44 ฉบับพิเศษ 2. Page: 380-388
อ้างอิง: ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ (2559).ผลของระยะเวลาการเลี้ยงขุนต่อการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโคขุนลูกผสมชาร์โลเลส์. วารสารแก่นเกษตรปีที่ 44 ฉบับพิเศษ 2 2559, 2559/ ฉบับพิเศษ 2. Page: 619-626
อ้างอิง: ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ (2559).ความหลากหลายของยีน Melanocortin 1 receotor (MC1R) ของไก่พื้นเมืองท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก (สัดส่วน 10%). แก่นเกษตร, 2559, ปี44 ฉบับพิเศษ 2. Page: 380-388
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Laorodphan N., S. Jaturasitha, N. Chongkasikit, C. Phatsara, V. Sirinupongsanun, A. Waritthitham and C. Mikled. 2012. Effects of Dried Cassava Pulp as a Source of Energy on Growth Performance and Carcass Quality in Fattening Beef Cattle. CMU. J. Natt. Sci. 11:309-314
อ้างอิง: Saowaluck Yammuen-art, Nichata Peangtina1, Porntip Sanyong, Noppon Chuptong, Chaiwat Arjin and Norakamol Laorodpun. 2012. Effect of urea and molasses supplementation on field corn cob haylage quality and ruminal degradation characteristic in Thai northern native cattle. Khon kean. Agr. J. 40 Supplment. 2: 187-192.
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: Mikled C., Sirinupongsanun V., Sriphutron R., Thongkeaw V., Laorodphan N., Ruangkarn S., Loungtip W., and K. Tikam. 2006. Effect on a replacement of commercial concentrate with protein block milk yield and milk composition of crossbred Holstein Friesian cows in northern Thailand. A report to American Soybean Association, Singapore
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Laorodphan N., C. Mikled, N. Chongkasikit, C. Phatsara, S. Yammuen-art, V. Sirinupongsanun and A. Waritthitham. 2013. Effects of the Level of Dried Cassava Pulp from Ethanol Process in the Ration on Rumen Fermentation and Digestibility in Fistulated Thai Native Bull. In: Proceedings of Journal of Agriculture, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University. 29:89-98.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Laorodphan N., S. Jaturasitha, N. Chongkasikit, C. Phatsara, V. Sirinupongsanun, S. Yammuen-art, A. Waritthitham and C. Mikled. 2012. Effect of Feeding Dried Cassava Pulp on Meat Quality in Feedlot Beef Cattle. Proceedings 15th AAAP Animal Science Congress, Thailand. pp.1099-1105
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ โชค มิเกล็ด และณัฐพล จงกสิกิจ. 2550. ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตโคเนื้อที่มีคุณภาพในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ใน: รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2550. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , เชียงใหม่.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: โครงการเทคนิคการเลือกวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นมาผสมเป็นอาหารข้นเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารโคเนื้อ
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระบวนการ การประชุมเสวนาเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านไทรงาม ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากร โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: บทปฏิบัติการเรื่องการจัดการสัตว์ใหญ่และทักษะการคล้องโค ณ สถานีวิจัยบึงราชนก มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อโครงการ: วิทยากรหัวข้อเรื่องการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเลี้ยงโคเนื้อ ณ สถานีวิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากรหัวข้อเรื่องการวางแผนการจัดการฟาร์มและเทคนิคการเลี้ยงเนื้อและกระบือ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการฝึกอบรมการใช้เศษเหลือจากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อทดแทนแหล่งอาหารข้นสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ณ ตำบลบ้านดง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: ผู้ฝึกสอนทักษะการล้มโค ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อโครงการ: วิทยากรหัวข้อเรื่อง หลักการเป็นวิทยากร และการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ประสานงานแผนพัฒนา ประจำอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายด้านการตลาดเนื้อของประเทศไทยสู่ AEC ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: การผ่าตัดโคเจาะกระเพาะเพื่อทดสอบการย่อยได้ของอาหารที่กระเพาะหมัก ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อโครงการ: การเพิ่มทักษะการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์พาเลซ
ชื่อโครงการ: หลักการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มโคเนื้อ ณ ฟาร์มปศุสัตว์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: การผ่าตัดกระเพาะโคนม ณ สำนักงานภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (ส่วนฟาร์ม) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อโครงการ: บรรยายในหัวข้อเรื่อง Beef Production in Thailand ณ Vietnam National University of Agricultural ประเทศเวียดนาม
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและพิจารณาบทคัดย่อ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.พิบูลสงคราม งานพิบูลวิจัย 58
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: อาหารข้นสำหรับโคขุนลูกผสมชาร์โรเลส์
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.