ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ศุภกิจ เครือกลัด  
 Mr. Suphakit Krueaklat
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: suphakit.k@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยลัยนเรศวร 2564
2 พย.บ. (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
 
ความเชี่ยวชาญ
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต, , การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, การให้คำปรึกษา, การพยาบาลผู้ป่วยวัยรุ่นโรคซึมเศร้า
 
ความสนใจ
English program in Nursing
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ศุภกิจ เครือกลัด และวิภาดา ผ่องจิต, (2565), ประเด็นจริยธรรมทางการพยาบาล : การบอกความจริงที่เป็นข่าวร้าย, วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, 16(2), 1-14.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Wipada Pongjit,Chommanard Wannapornsiri,Inthiporn Kositanurit, and Suphakit Krueaklat. (2021). Application of the Theory of Self- efficacy Promotion in Nursing Practice: A Case Study of Ventilator Weaning in Patients undergoing Surgery. Journal of Nursing and Health Sciences, 16(1), 1-10.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยฝ่ายกายและในผู้ป่วยจิตเวช : การบำบัดร่วมสมัยทางการพยาบาล
อ้างอิง: อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 24
อ้างอิง: โครงการบรรยายพิเศษ/เสวนาวิชาการครั้งที่ 1 เรื่อง“ทิศทางซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย ป้องกันรักษาอย่างไร?...ในยุคดิจิทัล”
อ้างอิง: อบรมหลักสูตร การจัดทําหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่น มรพส#3
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้กิจกรรม : เขียนอย่างไรไม่ให้ Plagiarism
อ้างอิง: อบรมหลักสูตร การจัดทําผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่น มรพส#3
อ้างอิง: อบรมหลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4 รุ่นที่ 13
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ประชุมวิชาการ เรื่อง Love you...Heart Day Multiverse of Cardiology 2022 โดยวิทยาลัยพยาบาลมหารอากาศร่วมกับศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ
อ้างอิง: โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Health challenges in Disrupting Era: An Opportunity for Transforming Nursing Research and Education
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อการจัดการเรียนการสอนและขอตำแหน่งทางวิชาการ"
อ้างอิง: การอบรมการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยเกณฑ์ AUN-QA คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การอบรมการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: พลิกมิติการจัดการพยาบาล:อัตรากำลัง ค่าบริการทางการพยาบาล และรหัสกิจกรรม Nursing management transformation: FTE FEE & ICD-10
อ้างอิง: พัฒนาศักยภาพอาจารย์พยาบาลสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง (การอบรมเชิงปฏิบัติการ)
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.