ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. พรทิพย์ ครามจันทึก  
  Dr. Phorntip Kramjantuk
ตำแหน่ง: อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีคณะครุศาสตร์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: phorntip09112520@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560
2 อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549
3 กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2543
 
ความเชี่ยวชาญ
Applied Linguistic, Linguistics, การสอนภาษาไทย การศึกษาภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ การวิจัยทางภาษา, การจัดการเรียนการสอน, การสอนวิชาภาษาไทย, การวิจัยทางภาษาศาสตร์
 
ความสนใจ
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์, Linguistics, ประวัติศาสตร์ความคิดและภูมิปัญญา, การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ภานุมาศ หมอสินธ์.พรทิพย์ ครามจันทึก.อิทธิฤทธิ์ ลีลาดุษฎีเลิศ.เกษม ศุภสิทธิ์.อินทิรา มุงเมือง.(2565).พระราชบัญญัติการศึกษา : ความสำคัญต่อการจัดการเรียนในศตวรรษที่ 21.The journal of Pacific Instiute of management, ปีที่ (5), 74-86.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: พรทิพย์ ครามจันทึก.(2562).การศึกษาความสัมพันธ์ของนามสกุลกับชื่อท้องถิ่นในภาคกลาง.วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี, ปีที่ (5), 56-66.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: พรทิพย์ ครามจันทึก.(2561).การพัฒนาเครื่องมือสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่21 เพื่อเป็นแนวทาการเรียนการสอนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู.วาสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, ปีที่14 (3), 20-25.
อ้างอิง: พรทิพย์ ครามจันทึก.(2561).การสร้างชุดการเรียนส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยการอ่าน และเขียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู.วารสารวิวิธวรรณสาร, ปีที่ (2), 97-110.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ธันยวิช วิเชียรพันธ์ และพรทิพย์ ครามจันทึก.(2560).การศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพเพื่อการสื่อสาร.วารสารศรีปทุม ชลบุรี.มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 15(1)
อ้างอิง: พรทิพย์ ครามจันทึก และคณะ.(2560) การประเมินเอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาไทยสำหรับครู โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model.วารสารศรีปทุม ชลบุรี.มหาวิทยาลัยศรีปทุุม.16(1)
อ้างอิง: พรทิพย์ ครามจันทึก (2560).การพัฒนาระบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพออนไลน์เพื่อการสื่อสาร. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 (เมษายน-มิถุนายน 2560). Page: 12-21
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: พรทิพย์ ครามจันทึก.(2558).การศึกษาชื่อสกุลที่เหมือนกับชื่อจังหวัดและอำเภอที่มีอยู่ในช่วง2456-2466ตามข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.วารสารศรีปทุม ชลบุรี.มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 12(1)
อ้างอิง: พรทิพย์ ครามจันทึก.(2558).การศึกษาชื่อสกุลคนไทยที่เหมือนกับชื่อจังหวัดและอำเภอในภาคอีสาน.วารสารรมยสาร.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 13(1)
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: พรทิพย์ ครามจันทึก.(2555).นามสกุลประชาชนจังหวัดนครราชสีมา:การวิเคราะห์อรรถศาสตรชาติพันธุ์.วารสารรมยสาร.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ดวงพร โทนสังข์อินทร์ พรทิพย์ ครามจันทึก.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความสำคัญที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจ่านกร้อง. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 3: 2562. น. 118-123.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: รุ่งวิกรัย หยดย้อย,มุกดา เอี่ยมยัง,พรทิพย์ ครามจันทึก“การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจ่านกร้อง โดยใช้เทคนิคการถอดความด้วยงานศิลปะ”, ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลวิจัย ครั้งที่ 6 : 2563, น. 48-65
อ้างอิง: เจนจิรา พรมแสง,พรทิพย์ ครามจันทึก“พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญวิชาภาษาไทยเรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค SQ3R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก”, ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลวิจัย ครั้งที่ 6 : 2563, น. 225-238
อ้างอิง: ธรีพงศ์ สุขจ้อย,พรทิพย์ ครามจันทึก“การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจ่านกร้อง ที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน”, ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลวิจัย ครั้งที่ 6 : 2563, น. 419-433
อ้างอิง: พรทิพย์ ครามจันทึก,อรุโณทัย อินทนิด ,ประทุมเพชร แซ่อ๋อง,ภัทรลักษณ์ ชินประภาพ,พรอนันต์ ยอดจันทร์“การศึกษาผลสัมฤทธิ์การสอบวัดผลระดับชาติ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรทิศ”, ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาราชภัฏอยุธยา ครั้งที่ 3 : 2563, น. 108-115 14. รุ่งวิกรัย หยดย้อย,มุกดา เอี่ยมยัง,พรทิพย์ ครามจันทึก“การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ดวงกมล จันทร์พุฒ, อุษณีย์ รัตนสำเนียง และพรทิพย์ ครามจันทึก. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2: 2562. น. 172-182.
อ้างอิง: อุทุมพร มาโยม, อุมาพร สวนเศรษฐ และพรทิพย์ ครามจันทึก. การพัฒนาการเขียนสะกดคำในวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดแบบฝึก. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2: 2562. น. 292-298.
อ้างอิง: จุฑามาศ ปรีเปรม, ศิริวรรณ กี่ดำรงกูล และพรทิพย์ ครามจันทึก. แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2: 2562. น. 344-353.
อ้างอิง: ณัฏฐ์นรี บางศรี, มุกดา เอี่ยมยัง และพรทิพย์ ครามจันทึก. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2: 2562. น. 410-417.
อ้างอิง: สุภาภรณ์ แสนประสิทธิ์, พุทธพร ภิญโญสวัสดิ์สกุล และพรทิพย์ ครามจันทึก. การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำโดยใช้ชุดพัฒนาทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2: 2562. น. 418-423.
อ้างอิง: นิษฐ์ ศศิวิมล,พรทิพย์ ครามจันทึก, อรุโณทัย อินทนิด วัชรีย์อินทะชิต และสมศรี ทาสุทะ. (2562).การศึกษาปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ เรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ตำบลโพทะเล อำาเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร.การประชุม วิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2. (262-274). พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ ปี 2564
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: โครงการการศึกาษาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ (o-net) ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: โครงการวิจัยนามสกุกลคนไทย พ.ศ.2456-2562
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ในั้นเรียน (ทุน สสส.)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การวิจัยจากงบประมาณรายได้ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม วิจัยเรื่อง “การประเมินเอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาไทยสำหรับครูโดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model”
อ้างอิง: โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ภายใต้ โครงการวิจัยกระบวนการและแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน กรณีศึกษาชุมชนเครือข่ายการวิจัยเชิงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (ทุน สสส.) การศึกษาปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ตำบลโพทะเล อำเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร
อ้างอิง: โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ภายใต้ โครงการวิจัยกระบวนการและแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน กรณีศึกษาชุมชนเครือข่ายการวิจัยเชิงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (ทุน สสส.) การศึกษาปัญหาความต้องการจำเป็นและแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
อ้างอิง: โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ภายใต้ โครงการวิจัยกระบวนการและแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน กรณีศึกษาชุมชนเครือข่ายการวิจัยเชิงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (ทุน สสส.) การศึกษาปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางทึ่เหมาะสมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา ตำบลไกรนอก อำเภอไกรนอก จังหวัดสุโขทัย
อ้างอิง: โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ภายใต้ โครงการวิจัยกระบวนการและแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน กรณีศึกษาชุมชนเครือข่ายการวิจัยเชิงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (ทุน สสส.) การศึกษาปัญหาความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้
อ้างอิง: โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ภายใต้ โครงการวิจัยกระบวนการและแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน กรณีศึกษาชุมชนเครือข่ายการวิจัยเชิงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (ทุน สสส.) การศึกษาปัญหาความต้องการจำเป็นและแนวทางการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามบริบทของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
อ้างอิง: โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ภายใต้ โครงการวิจัยกระบวนการและแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน กรณีศึกษาชุมชนเครือข่ายการวิจัยเชิงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (ทุน สสส.) การศึกษาปัญหาความต้องการจำเป็นและแนวทางการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามบริบทของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษณ์ จังหวัดกำแพงเพชร
อ้างอิง: โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ภายใต้ โครงการวิจัยกระบวนการและแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน กรณีศึกษาชุมชนเครือข่ายการวิจัยเชิงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (ทุน สสส.) การศึกษาปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามบริบทของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ตำบลปากแคว อำเมือง จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: การติดตามการใช้เครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน.กรุงเทพฯ.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: การพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน.กรุงเทพฯ.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: การอบรมการสอนแบบอิงสมรรถนะเชื่อมโยงสู่แผนการผลิตครูในยุค Digital Disruption
อ้างอิง: การอบรมทักษะพัฒนาสมอง EF
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในวันที่ 5 ตุลาคม 2562
อ้างอิง: โครงการอบรมการสอนแบบอิงสมรรถนะ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 12 มีนาคม 2562
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ใช้เครื่องมือและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน (PLC) ณ รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง จังหวัด เชียงใหม่ ในวันที่ 20-22 เมษายน 2561
อ้างอิง: การประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งยกระดับทักษะการใช้ภาษาในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์” ภายใต้ โครงการสนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต “Chevron Enjoy Science” ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพมหานคร ในวันที 1-5 พฤษภาคม 2561
อ้างอิง: การสัมนาเรื่อง"แผนที่ทุนทางวัฒนธรรมในเขตภาคเหนือตอนล่างทิศทางใหม่ในทางวิจัยสุโขทัยศึกษา" ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด พิษณุโลก ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2561
อ้างอิง: การเข้าประชุมปฏิบัติเรื่อง “การเขียนแผนและสะท้อนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งยกระดับทักษะการใช้ภาษาในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยการเปิดห้องเรียน” ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2561
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฎิบัติการ"นักบริหารงานวิจัยResearch Management"และได้ผ่านการอบรมและรับวุฒิบัตร ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปางอุบล โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
อ้างอิง: การอบรมการจัดการข้อมูลผลงานวิชาการด้วยGoogle Scholarและระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และได้ผ่านการอบรมและรับวุฒิบัตร ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 106 อาคาร IT มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การอบรมและผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการ “มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย” ( Human Subject Protection) และได้รับวุฒิบัตรจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง พฤศจิกายน 2563
อ้างอิง: การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปัญหาในการวินิจฉัยที่มาของคำและปัญหาในการศึกษาความเป็นมาของคำ” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
อ้างอิง: การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ความคิดเดินทางกับวัฒนธรรมศึกษายุค 4.0” ณ มหาวิทยาลัยหอการค้า กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 24-25 ก.ค. 2560
อ้างอิง: การอบรมอาจารย์ใหม่ตามหลักสูตรโครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการประจำปี 2560 และได้ผ่านการอบรมและรับวุฒิบัตร ในวันที่ 20 กันยายน 2560
ปี พ.ศ. 2546 (2003)
อ้างอิง: The Internation conference : The study of internation languistics academic research on 2005
ปี พ.ศ. 2545 (2002)
อ้างอิง: Seminar : presentation of development reseach,2004
อ้างอิง: Training in ancient alphabets and language
อ้างอิง: Academic conference : Thai Humanity Research
อ้างอิง: Academic Seminar to present academic research on 2005
อ้างอิง: The national conference “Thai Humanity Research”
ปี พ.ศ. 2544 (2001)
อ้างอิง: การวิจัยในชั้นเรียน "Classroom system of Research"
อ้างอิง: การออกแบบข้อสอบ "How to create the test"
อ้างอิง: เทคนิคการออกแบบข้อสอบ "Technical of creating the test"
ปี พ.ศ. 2543 (2000)
อ้างอิง: การพัฒาระบบการเรียนรู้ "Developing of learning system"
อ้างอิง: การพัฒนาทีมงาน "Developing of team"
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการ E-PLC การสร้างชุมชนการเรียนรู้และจรรยาบรรณวิชาชีพครูครู
ชื่อโครงการ: โครงการยกระดับคุณภาพครูสู่ความเป็นเสิศ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการชุมชนต้นแบบ :พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ชื่อโครงการ: โครงการกระบวนการสร้าง "การสร้างฉันทะ"ในวิชาภาษาไทย ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและการพัฒนาครู
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน ถิ่นทุรกันดาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สนับสนุนทุนโดย กองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา (กศส.)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (E-PLC) ทุนสนับสนุน(คุรุสภา)
ชื่อโครงการ: “การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งยกระดับทักษะการใช้ภาษาในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์”เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาวิชาภาษาไทย ภายใต้ โครงการสนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต “Chevron Enjoy Science”
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่วิทยากรแก่นนำด้านการจัดการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดให้แก่ผู้เรียน ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน
ชื่อโครงการ: การอบรมเรื่อง “การสอนภาษาไทยเพื่อการออกเขียนได้” ให้กับตำรวจตระเวนชายแดน
ชื่อโครงการ: “การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งยกระดับทักษะการใช้ภาษาในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์” ภายใต้ โครงการสนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต “Chevron Enjoy Science”
ชื่อโครงการ: การเขียนแผนและสะท้อนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งยกระดับทักษะการใช้ภาษาในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยการเปิดห้องเรียนณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: การสอนภาษไทย ในกับผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุพลายชุมพล ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่วิทยากรแก่นนำด้านการจัดการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดให้แก่ผู้เรียน ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อการแสดงในงานวันลอยกระทง จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
ชื่อโครงการ: The committee of verse, Thai khom Foundation
ปี พ.ศ. 2546 (2003)
ชื่อโครงการ: The expert adviser and committee of research at Wachirawad School
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อหนังสือ:
คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื้อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.