ชื่อ-นามสกุล
   
ตำแหน่ง: -
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: -
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 Dr.sc.agr. (Doktor der Agrarwissenschaften) Universitat Hohenheim 2553
2 Master Of Agricultur (Master Of Agriculture) Hanoi Agricultural University 2547
3 Engineer (Aquaculture) University Diploma 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
Agriculture, Aquarium fish culture
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Tuan Nguyen Ngoc (2561).Biological characteristics and effects of salinity on reproductive activities of marine worm (Tylorrhynchus heterochaetus, Quatefages, 1865) in summer season in Hai Phong – Viet Nam. SNRU Journal of Science and Technology, Vol 10 No 1 (2018): SNRUJST Vol.10 No. 1 (January - April 2018). Page: 25-31
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Tuan Nguyen Ngoc (2560).Improvement of aquaculture for mountainous regions in North of Vietnam through locally available materials under laboratorial conditions. Agricultural Science Journals, 48 (Suppl. 2). Page: 352-359
อ้างอิง: Tuan Nguyen Ngoc (2560).Isolation and evaluation of antimicrobial activity of endophytic actinobacteria on May Chang tree (Litsea cubeba) against pathogenic bacteria causing diseases on common crap and tilapia. SNRU Journal of Science and Technology, 9(3). Page: 560-567
อ้างอิง: Tuan Nguyen Ngoc (2560).Isolation and evaluation of antimicrobial activity of endophytic actinobacteria on May Chang tree. SNRU Journal Science and Technology, Vol 9 No 3 (2017): SNRUJST (SEPTEMBER - DECEMBER 2017). Page: 560-567
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: T.T. Trang, Nguyen Ngoc Tuan,*, Suphawadee Yaemkong, Prapasiri Jaipong Phattanan. Kotham, (2017). Isolation and evaluation of antimicrobial activity of endophytic actinobacteria on May Chang tree (Litsea cubeba) against pathogenic bacteria causing diseases on common carp and tilapia. Province. 8th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference. 15th-17th March, 2017, Pattaya Beach, Thailand
อ้างอิง: Nguyen Ngoc Tuan, L.T.H. Hang, Suphawadee Yaemkong, Prapasiri Jaipong and Phattanan. Kotham. (2017). Biological characteristics and effects of salinity on reproductive activities of marine worm (Tylorrhynchus heterochaetus, Quatefages, 1865) in summer season in Hai Phong – Viet Nam. Province. 8th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference. 15th-17th March, 2017, Pattaya Beach, Thailand
อ้างอิง: Tuan Nguyen Ngoc, Suphawadee Yeamkong, Patthanun Kotham, Prapasiri Jaipong and Ulfert Focken. (2017). Improvement of aquaculture for mountainous regions in North of Vietnam through locally available materials under laboratorial conditions. Agricultural sci J. 48: (2 Suppl.) 93-96
อ้างอิง: สุภาวดี แหยมคง แสงเทียน แจ่มทอง สรินยา รัตนสวัสดิ์ ประภาศิริ ใจผ่อง พัทนันธ์ โกธรรม ศิริกานดา แหยมคง อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์ และ Tuan Nguyen Ngoc. (2560). ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่งในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาศาสร์เกษตร. Costs and returns of raising chasing ducks in paddy field at Phitsanulok Province. 48: 2(Suppl): 792-799.
อ้างอิง: สุภาวดี แหยมคง พัทนันท์ โกธรรม ประภาศิริ ใจผ่อง ปิยวดี น้อยน้ำใส Tuan Nguyen Ngoc. (2560). ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ : ราชภฏั วิชาการ 2560. “นวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ และศาสตร์ของพระราชา” วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
อ้างอิง: นริศรา สุรีย์ ภรพรรณกรณ์ เพ็งน้อย พัทนันท์ โกธรรม ประภาศิริ ใจผ่อง ปิยวดี น้อยน้ำใส Tuan Nguyen Ngoc ศิริกานดา แหยมคง สิรีธร จำปานิล และสุภาวดี แหยมคง. 2561. ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย. ในการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19. 29-30 มกราคม พ.ศ. 2561. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (โปสเตอร์)
อ้างอิง: Suphawadee Yaemkong Surachai Sonsurin Apisit Khoktong Sutiwanon Phumnual Punnares Rattanapradit Tuan Nguyen Ngoc Rangsun Charoensuk Usaneeporn Soipeth and Sirikarnda Yaemkong. 2018. Effect of location, education, breeds and production objective for raising native chicken on revenue of farmers in Wang Thong, Mueang, Bang Rakam and Phrom Phiram Districts, Phitsanulok Province. In Proceeding of Agriculture 19th .29-30 January 2018. Faculty of Agricultural, Khon Khen University. (Poster)
อ้างอิง: Suphawadee YAEMKONG Tuan NGUYEN NGOC Panadda Kolnathon and Sirikanda YAEMKONG. 2018. Smallholder Dairy Cattle Production in Northern East of Vietnam. The Universal Academic Cluster International Summer Conference, 2 - 4 March 2018, Hokkaido, Japan. (Poster)
อ้างอิง: สุภาวดี แหยมคง พัทธนันท์ โกธรรม ประภาศิริ ใจผ่อง Tuan Nguyen Ngoc และปิยวดี น้อยน้ำใส. 2018. การส่งเสริมความรู้และพฤติกรรมแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรในการลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”. วันที่ 23 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก.
อ้างอิง: Suphawadee Yaemkong Tuan Nguyen Ngoc Panadda Kolnathon and Sirikanda Yaemkong. 2018. Smallholder Dairy Cattle Production in Northern East of Vietnam. The Universal Academic Cluster International Summer Conference, 2 - 4 March 2018, Hokkaido, Japan.
อ้างอิง: Tuan Nguyen Ngoc, Phattanan. Kotham, Prapasiri Jaipong, Piyawadee Noinumsai, Sirikadran Yaemkong, Sireethorn Jumpanin and Suphawadee Yaemkong. Factors affecting knowledge and behavior of farmers on using pesticide in Tha Sala Sub-District, Rhu-Ruea District, Loei Province. The Universal Academic Cluster International Spring Conference, 18 - 20 April 2018, Tokyo, Japan.
อ้างอิง: นริศรา สุรีย์ ภรพรรณกรณ์ เพ็งน้อย พัทนันท์ โกธรรม ประภาศิริ ใจผ่อง ปิยวดี น้อยน้ำใส Tuan Nguyen Ngoc ศิริกานดา แหยมคง สิรีธร จำปานิล และสุภาวดี แหยมคง. 2561. ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย. ในการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19. 29-30 มกราคม พ.ศ. 2561. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ้างอิง: Suphawadee Yaemkong Surachai Sonsurin Apisit Khoktong Sutiwanon Phumnual Punnares Rattanapradit Tuan Nguyen Ngoc Rangsun Charoensuk Usaneeporn Soipeth and Sirikarnda Yaemkong. 2018. Effect of location, education, breeds and production objective for raising native chicken on revenue of farmers in Wang Thong, Mueang, Bang Rakam and Phrom Phiram Districts, Phitsanulok Province. In Proceeding of Agriculture 19th .29-30 January 2018. Faculty of Agricultural, Khon Khen University.
อ้างอิง: พัทธนันท์ โกธรรม ประภาศิริ ใจผ่อง สุภาวดี แหยมคง Tuan Nguyen Ngoc ปิยวดี น้อยน้ำใส ปาริชาต อยู่แย้ม และ พิมลกานต์ เทียนทอง. 2561. แนวทางการลดใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 "Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
อ้างอิง: สุทิวานนท์ พุ่มนวล สุรชัย ศรสุรินทร์ อภิสิทธิ์ โคกทอม ต๋วน เหงียน ง๊อก ประภาศิริ ใจผ่อง พัทธนันท์ โกธรรม ณรกมล เลาห์รอดพันธุ์ และสุภาวดี แหยมคง. 2561. สถานภาพการผลิตไก่พื้นเมืองของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดพิษณุโลก. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 (The Third National Conference on Quality Management and Technology Innovation). วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.
อ้างอิง: ประภาศิริ ใจผ่อง กนกกาญจน์ พันจินดา จินดาพร พันธ์ทอง พัทธนันท์ โกธรรม สุภาวดี แหยมคง Tuan Nguyen Ngoc สายหยุด อ่องคำ และนพวรรณ ลัทธรรมนุวงศ์. 2561. การพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินของเกษตรกร ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 (The Third National Conference on Quality Management and Technology Innovation). วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.
อ้างอิง: ปาริชาต อยู่แย้ม ศุภมาศ หน่วยชาวนา พัทธนันท์ โกธรรม ประภาศิริ ใจผ่อง สุภาวดี แหยมคง Tuan Nguyen Ngoc ปิยวดี น้อยน้ำใส และพิกุล จิตมณี. 2561. แนวทางการลดใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 (The Third National Conference on Quality Management and Technology Innovation). วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
อ้างอิง: วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ สวิตต์ อินทจักร์ ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ สุภาวดี แหยมคง ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ ต๋วน เหงียน ง๊อก ประภาศิริ ใจผ่อง พัทธนันท์ โกธรรม พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ และทศพร อินเจริญ. 2561. การจัดจำแนกไก่ต่อชนิดต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลกจากลักษณะฟีโนไทป์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 (The Third National Conference on Quality Management and Technology Innovation). วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.
อ้างอิง: ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ สวิตต์ อินทจักร์ สุภาวดี แหยมคง ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ ต๋วน เหงียน ง๊อก ประภาศิริ ใจผ่อง พัทธนันท์ โกธรรม และทศพร อินเจริญ. 2561. ผลของกากซอสถั่วเหลืองต่อคุณภาพซาก คุณภาพเนื้อ และสัณฐานวิทยาของลำไส้เล็กในไก่เนื้อ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 (The Third National Conference on Quality Management and Technology Innovation). วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
อ้างอิง: สิรินยา ทรัพย์พึ่ง นันทนัช ยอดเกตุ ภิญโญ เสียงทิพย์ ประภาศิริ ใจผ่อง พัทธนันท์ โกธรรม ต๋วน เหงียน ง๊อก และ สุภาวดี แหยมคง. 2561. การสำรวจการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาวของเกษตรกรในอำเภอเมือง. ในการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 15 “เกษตรไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” วันที่ 30 กรกฏาคม - 5 สิงหาคม 2561. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก.
อ้างอิง: สุวนันท์ แซ่อุ้ย อัญชิสา ทิพยพร ประภาศิริ ใจผ่อง พัทธนันท์ โกธรรม ต๋วน เหงียน ง๊อก และ สุภาวดี แหยมคง. 2561. การศึกษาสภาพการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์บางแก้วของเกษตรกรในอำเภอเมือง พรหมพิราม และบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. ในการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 15 “เกษตรไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” วันที่ 30 กรกฏาคม - 5 สิงหาคม 2561. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก.
อ้างอิง: กิจจา มุขทั่ง จิรวัฒน์ อิ่มเหว่า พัทนันท์ โกธรรม ประภาศิริ ใจผ่อง ต๋วน เหงียน ง๊อก และ สุภาวดี แหยมคง. 2561. การศึกษาลักษณะฟีโนไทป์ของไก่เหลืองหางขาวในจังหวัดพิษณุโลก. ในการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 15 “เกษตรไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” วันที่ 30 กรกฏาคม - 5 สิงหาคม 2561. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
อ้างอิง: Suphawadee Yaemkong Tuan Nguyen Ngoc Panadda Kolnathon and Sirikanda Yaemkong. 2018. Smallholder Dairy Cattle Production in Northern East of Vietnam. The Universal Academic Cluster International Summer Conference, 2 - 4 March 2018, Hokkaido, Japan. (Poster)
อ้างอิง: Tuan Nguyen Ngoc, Phattanan. Kotham, Prapasiri Jaipong, Piyawadee Noinumsai, Sirikadran Yaemkong, Sireethorn Jumpanin and Suphawadee Yaemkong. Factors affecting knowledge and behavior of farmers on using pesticide in Tha Sala Sub-District, Rhu-Ruea District, Loei Province. The Universal Academic Cluster International Spring Conference, 18 - 20 April 2018, Tokyo, Japan. (Poster)
อ้างอิง: Suphawadee Yaemkong, Suwanan Sea-ui, Anchisa Thippayaporn, Tuan Nguyen Ngoc, Patthanun Gothom, Prapasiri Jaipong, and Sirikranda Yaemkong. 2018. Study on Situation of rearing Bang Kaew Dog in Mueang and BangRakam Districts, Phitsanulok Province. The 5th Rajabhat University National & International Research and Academic Conference (RUNIRAC V). 2–5 December 2018, Phetchaburi Rajbhat University, Phetchaburi, Thailand. pp. 443-447.
อ้างอิง: Tuan Nguyen Ngoc, Anh Minh Do, Suphawadee Yaemkong, Patthanun Gothom, Prapasiri Jaipong. 2018. Captive reproduction of knife fish (Chitala ornata Gray,1831) in the North of Vietnam. The 5th Rajabhat University National & International Research and Academic Conference (RUNIRAC V). 2–5 December 2018, Phetchaburi Rajbhat University, Phetchaburi, Thailand. pp. 605-610
อ้างอิง: สิรินยา ทรัพย์พึ่ง นันทนัช ยอดเกตุ ภิญโญ เสียงทิพย์ ประภาศิริ ใจผ่อง พัทธนันท์ โกธรรม ต๋วน เหงียน ง๊อก และ สุภาวดี แหยมคง. 2561. การสำรวจการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาวของเกษตรกรในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก. ในการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 15 “เกษตรไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” วันที่ 30 กรกฏาคม - 5 สิงหาคม 2561. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก. (Oral presentation)
อ้างอิง: สุวนันท์ แซ่อุ้ย อัญชิสา ทิพยพร ประภาศิริ ใจผ่อง พัทธนันท์ โกธรรม ต๋วน เหงียน ง๊อก และ สุภาวดี แหยมคง. 2561. การศึกษาสภาพการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์บางแก้วของเกษตรกรในอำเภอเมือง พรหมพิราม และบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. ในการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 15 “เกษตรไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” วันที่ 30 กรกฏาคม - 5 สิงหาคม 2561. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก. (Oral presentation)
อ้างอิง: กิจจา มุขทั่ง จิรวัฒน์ อิ่มเหว่า พัทนันท์ โกธรรม ประภาศิริ ใจผ่อง ต๋วน เหงียน ง๊อก และ สุภาวดี แหยมคง. 2561. การศึกษาลักษณะฟีโนไทป์ของไก่เหลืองหางขาวในจังหวัดพิษณุโลก. ในการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 15 “เกษตรไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” วันที่ 30 กรกฏาคม - 5 สิงหาคม 2561. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก. (Oral presentation)
อ้างอิง: Suphawadee Yaemkong, Suwanan Sea-ui, Anchisa Thippayaporn, Tuan Nguyen Ngoc, Patthanun Gothom, Prapasiri Jaipong, and Sirikranda Yaemkong. 2018. Study on Situation of rearing Bang Kaew Dog in Mueang and BangRakam Districts, Phitsanulok Province. The 5th Rajabhat University National & International Research and Academic Conference (RUNIRAC V). 2–5 December 2018, Phetchaburi Rajbhat University, Phetchaburi, Thailand. pp. 443-447
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยหมักไส้เดือนเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์และผลิตปุ๋ยอินทรีย์
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.