ชื่อ-นามสกุล
   
ตำแหน่ง: -
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: -
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 Dr.sc.agr. (Doktor der Agrarwissenschaften) Universitat Hohenheim 2553
2 Master Of Agricultur (Master Of Agriculture) Hanoi Agricultural University 2547
3 Engineer (Aquaculture) University Diploma 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
Agriculture, Aquarium fish culture
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Tuan Nguyen Ngoc (2561).Biological characteristics and effects of salinity on reproductive activities of marine worm (Tylorrhynchus heterochaetus, Quatefages, 1865) in summer season in Hai Phong – Viet Nam. SNRU Journal of Science and Technology, Vol 10 No 1 (2018): SNRUJST Vol.10 No. 1 (January - April 2018). Page: 25-31
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Tuan Nguyen Ngoc (2560).Improvement of aquaculture for mountainous regions in North of Vietnam through locally available materials under laboratorial conditions. Agricultural Science Journals, 48 (Suppl. 2). Page: 352-359
อ้างอิง: Tuan Nguyen Ngoc (2560).Isolation and evaluation of antimicrobial activity of endophytic actinobacteria on May Chang tree (Litsea cubeba) against pathogenic bacteria causing diseases on common crap and tilapia. SNRU Journal of Science and Technology, 9(3). Page: 560-567
อ้างอิง: Tuan Nguyen Ngoc (2560).Isolation and evaluation of antimicrobial activity of endophytic actinobacteria on May Chang tree. SNRU Journal Science and Technology, Vol 9 No 3 (2017): SNRUJST (SEPTEMBER - DECEMBER 2017). Page: 560-567
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.