ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์รัชดาภรณ์ แม้นศิริ  
 Mrs. Ratchadaporn Mansiri
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000
อีเมล์: ratchadaporn.m@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558
2 พย.บ. (พยาบาลศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ปริมประภา ก้อนแก้ว, อภิชาติ ธรรมจำนงค์, มนัส คำคีรีกุล, รัชดาภรณ์ แม้นศิริ และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2566). สถานการณ์การบริโภคและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคกาแฟสำเร็จรูปของคนไทยเชื้อสายปะกาเกอะญอที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูง. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 32(2), 219-226.
อ้างอิง: ชัยยา นรเดชานันท์, วัชระ เกี๋ยนต๊ะ, พวงแก้ว แสนคำ, ปริมประภา ก้อนแก้ว, พิมพ์นิภา บุญประเสริฐ และรัชดาภรณ์ แม้นศิริ. (2566). ผลของหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อสมรรถภาพการทำหน้าที่ทางกายและคุณภาพชีวิต. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 3(2), 23-35.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, รัชดาภรณ์ แม้นศิริ, พิมพ์นิภา บุญประเสริฐ, วัชระ เกี๋ยนต๊ะ, ชัยยา นรเดชานันท์, ประภาพร เมืองแก้ว และปริมประภา ก้อนแก้ว. แนวทางการพัฒนาศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม: มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2566”; วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566; ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก; 2566.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ประภาพร เมืองแก้ว, วรพล แวงนอก, ปริมประภา ก้อนแก้ว, รัชดาภรณ์ แม้นศิริ, นภดล เลือดนักรบ, ทินกร บัวชู, ทิฏฐิ ศรีวิสัย, กัญญารัตน์ ผึ่งบรรหาญ และดวงกมล ภูนวล. รูปแบบการจัดบริการวิชาการโดยใช้นวัตกรรมสื่อวิดิทัศน์ “มหัศจรรย์ร่างกายมนุษย์: Miracle of Human Body” สำหรับเด็กวัยเรียนในงานวันเด็กแห่งชาติทางแอพพลิเคชั่น Metaverse Gather Town. ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการสาธารณสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง “ล้ม หรือ รุก ปรับพฤติกรรม สู่ชีวิตใหม่”; วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565; ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ; 2565. หน้า 107.
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น
อ้างอิง: การป้องกันระงับอัคคีภัยภายในอาคาร คณะพยาบาลศาสตร์
อ้างอิง: การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกของบุคลากรสายวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่น 2 มรพส.
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรุ่นที่ 2
อ้างอิง: ฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติ ในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
อ้างอิง: การพัฒนาตำราทางการพยาบาล สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
อ้างอิง: การจัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาการและวิจัย
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.