ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวณัฐณพัชร์ กลิ่นใจ  
 Miss Natnaphat Klinjai
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: natnaphat.148@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2566
2 ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2543
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ณัฐณพัชร์ กลิ่นใจ, นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2565, กรกฎาคม-ธันวาคม). การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. 11(2), 1-11. สืบค้นได้จาก https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JLPRU/article/view/255908/177857
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานแอปพลิเคชัน CANVA เพื่องานประชาสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: หลักสูตร "Green Office สำนักงานที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม"
อ้างอิง: เชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาจิตอาสาถ่ายทอดความรู้มะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.