ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์นลินี สิทธิบุญมา  
 Miss Nalinee Sitthibonma
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: darararin@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 พย.ม. (การผดุงครรภ์ขั้นสูง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558
2 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552
 
ความเชี่ยวชาญ
การพยาบาลทารกแรกคลอด, การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด
 
ความสนใจ
กีฬา
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: อบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
อ้างอิง: โครงการอบรมหัวข้อเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้รับทุน
อ้างอิง: อบรม AUN QA รุ่นที่ 13
อ้างอิง: ประชุมวิชาการเรื่อง การขับเคลื่อนพยาบาลด้วยระบบดิจิทัล (มสท)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ "สถานการณ์เสมือนจริงสำหรับการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล"
อ้างอิง: โครงการ international palitative care conference ครั้งที่ 2/2566
อ้างอิง: โครงการอบรมพัฒนาวิชาการและการวิจัย
อ้างอิง: โครงการอบรมการจัดทำตำรา
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: อบรม AUN QA -ของมหาวิทยาลัย จัดที่หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรม AUN QA จัดโดยคณะพยาบาล
อ้างอิง: อบรม EdPEx
อ้างอิง: การอบรมการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้าน EdPex คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.