ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กีรติ ตันเรือน  
  Asst. Prof. Dr. Keerati Tanruean
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: keerati.t@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557
2 วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552
3 วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี, การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ , การแยกบริสุทธิ์สารสำคัญในพืช, เอนไซม์เทคโนโลยี, Bioconversion (การเปลี่ยนเชิงชีวภาพ), Plant tissue culture, เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา
 
ความสนใจ
เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา, Bioactive compounds, เอนไซม์, tissue culture
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Tanruean, K., Poolprasert, P., Kumla, J., Suwannarach, N. and Lumyong, S*. 2019. Bioactive compounds content and their biological properties of acetone extract of Cuscuta reflexa Roxb. grown on various host plants, Natural Product Research, 33, 4, 544-547. DOI: 10.1080/14786419.2017.1392955
อ้างอิง: Suttida Wittanalai, Keerati Tanruean and Phanida Mapoon. 2019. Inhibition of coliform bacteria by lactic acid bacteria isolated from Nham Hed (Fermented Mushroom), Applied Mechanics and Materials, 886: 56-60.
อ้างอิง: Keerati Tanruean, Ruangwut Chutima, Rattanaporn Chaiyen, and Suttida Wittanalai. (2019). Efficiency of keratinase enzyme producing bacteria isolated from soil of poultry farming for degradation of chicken feather, Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci., 20(1): 19-29.
อ้างอิง: Tanruean, K., Napiroon, T., Phusing, S., Torres, J.R.D., Villanueva, P.M. and Poolprasert, P., 2019. Larvicidal effects of Paederia pilifera Hook.f. leaf and Cuscuta reflexa Roxb. stem extracts against the dengue vector mosquito Aedes aegypti Linn. Journal of Applied Science. 18(1): 1-8. DOI: 10.14416/j.appsci.2019.04.001.
อ้างอิง: Suwannarach, N., Khuna, S., Kumla, J., Tanruean, K. and Lumyong, S. 2019. First report of Lasiodiplodia theobromae causing fruit rot disease on melon (Cucumis melo) in Thailand. Plant Disease. DOI: 10.1094/PDIS-07-19-1454-PDN
อ้างอิง: Napiroon T., Tanruean, K. and Vajrodaya, S. 2019. Comparative phytochemical evaluation and biological control properties from Lasianthus verticillatus (Lour.) Merr. (Rubiaceae) extracts. Research journal of biotechnology 14(10):41-49
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์, กีรติ ตันเรือน, พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ และ ทิพย์วรินทร์ ริมลำดวน. 2561. ผลของคอลลาเจนไฮโดรไลเซทจากหนังปลากรายที่มีต่อการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์แอนจิโอเทนซินวัน-คอนเวอร์ติงและต่อกิจกรรมการต้านอนูมูลอิสระ.วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1: 347-363.
อ้างอิง: สุทธิดา วิทยาลัย, ไพรัตน์ เฟื่องทะนง และ กีรติ ตันเรือน. สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่49 ฉบับที่ 2 (พิเศษ): 469-472.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Keerati Tanruean, Khwanta Kaewnarin, Nakarin Suwannarach and Saisamorn Lumyong, Comparative evaluation of phytochemicals, and antidiabetic and antioxidant activities of Cuscuta reflexa grown on different hosts in northern Thailand. Natural Product Communications, 2017, 12, 51-54.
อ้างอิง: Keerati Tanruean, Nakarin Suwannarach, Sadubpong Choonpicharn and Saisamorn Lumyong, Evaluation of phytochemical constituents and biological activities of leaves and stems of Marsdenia glabra Cost. International Food Research Journal, 2017, 24, 2572-2579.
อ้างอิง: Panawan Suttiarporn and Keerati Tanruean, GC-MS analysis, antioxidant and α-glucosidase inhibitory activities of the methanol extract of Cuscuta reflexa Roxb. grown on different hosts. KMUTNB International Journal of Applied Science and Technology, 2017 (Special Issue)
อ้างอิง: นิดา นันทกรปรีดา, สมฤทัย ในแสน, กีรติ ตันเรือน, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, มนตรา ศรีษะแย้ม, ดุษิต โพธิ์ทอง และ ยุวดี ตรงต่อกิต. 2560. ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ของสารสกัดเมล็ดน้อยหน่า (Annona squamosa) ที่หมักด้วยน้ำส้มควันไม้. PSRU Journal of Science and Technology 2(3): 33-40.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Efficient synthesis of 4-vinyl guaiacol via bioconversion of ferulic acid by Volvariella volvacea
อ้างอิง: Optimization of culture conditions for maximal production of 4–vinyl guaiacol from ferulic acid by Volvariella volvacea
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Antibacterial and antioxidant activities of Anethum graveolens L. dried fruit extracts
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Bioconversion of ferulic acid into high value metabolites by white rot fungi isolated from fruiting-body of the polypore mushroom
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: กีรติ ตันเรือน (2561).Antioxidant and antibacterial activities of Clausenaharmandiana fruit and leaf extracts. . International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines 2017, June 16 2017. Faculty of Pharmaceutical Sciences, Burapha University, Chonburi, Thailand, 2017. Page: 131-136
อ้างอิง: กีรติ ตันเรือน (2561).Larvicidal activity of ethanolic stem extracts  of plant, Cuscutareflexa (Convolvulaceae) against Aedesaegypti (Culicidae). 8th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference,March 15-17, 2017. The A-ONE Royal Cruise Hotel, Pattaya Beach, Thailand., 2017. Page:-
อ้างอิง: กีรติ ตันเรือน (2561).การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้สารสกัดจากพืชเป็นสารล่อและเหยื่อพิษเพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้ในสวนมะม่วง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2560. Page: 1214-1219
อ้างอิง: กีรติ ตันเรือน (2561).การประเมินองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพืชไบรโอไฟต์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 11 , 2560. Page: 1755-1765 
อ้างอิง: กีรติ ตันเรือน (2561).การใช้สารสกัดจากใบเตยหอมเพื่อล่อดักจับแมลงศัตรูพืชในนาข้าว. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 11 , 2560. Page: 1728-1734
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Tanreuan, K., Panprom, N., Poolprasert, P., Tappha, J., Thasana, M., Phothong, D. and Khamsri, N. 2017. Larvicidal activity of ethanolic stem extracts of plant, Cuscuta reflexa (Convolvulaceae) against Aedes aegypti (Culicidae). 8th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference (I-SEEC). The A-ONE Royal Cruise Hotel, Pattaya Beach, Thailand. 47-51.
อ้างอิง: ณัฏชยานันต์ เกตุศรีศักดา, เจษฎากร โนอินทร์, กีรติ ตันเรือน และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2560. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559. น.1-9.
อ้างอิง: Tanruean,K., Techaput, P., Poolprasert, P., Thananoppakun, K., Wittanalai, S. and Suttiarporn, P. 2017. Gas Chromatography-mass Spectrometry Analysis and Biological Activities of Essential Oil from the Local Edible Plant of Momordica sp. The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2017. p.253-260.
อ้างอิง: Tanruean, K., Thananoppakun, K., Poolprasert, P. and Wittanalai, S. 2017. Antioxidant and Antibacterial Activities of Clausena harmandiana (Pierre) Pierre ex Guillaumin Fruit and Leaf Extracts. International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines 2017. p.131-136.
อ้างอิง: สุทธิดา วิทยาลัย, ไพรัตน์ เฟื่องทะนง และ กีรติ ตันเรือน. สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร. การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน. 3-4 สิงหาคม 2560. น. 1-8.
อ้างอิง: NIRATDA IN-NGEN, KANJANA THANANOPHAKUN, SUTTIDA WITTANALAI, KEERATI TANRUEAN. EVALUATION OF PHYTOCHEMICAL COMPOSITIONS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF THE BRYOPHYTES. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อ้างอิง: Jittima Watpoo, Montra Srisayam, Suttida Wittanalai, Keerati Tanruean. Evaluation of chemical compositions and antioxidant activity of hexane extracts of Clausena excavata and Clausena harmandiana. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อ้างอิง: Marisa Penpo, Pisit Poolprasert, Keerati Tanruean. USE OF BIOATTRACTANTS FROM PANDANUS PALM FOR DETECTION OF RICE FIELD INSECT PESTS. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อ้างอิง: THANAPHON PLAIKOOM, SIRIPHON SIRIANGKANAKUN, KEERATI TUNRUEAN. COMPARATIVE EVALUATION OF ABSORPTION ABILITY OF POROUS RICH STARCH PRODUCED BY STARCH HYDROLYSIS ENZYME AND ULTRASOUND TREATMENT. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Evaluation of chemical compositions and antioxidant activity from leaves of foreign mulberry species.การประชุมทางวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14 “เกษตรและสุขภาพ” (Agriculture and Health) วันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: Effect of Paederia pilifera Hook.f. and Cuscuta reflexa Roxb. Extracts on mortality of Aedes aegypti Linn.การประชุมทางวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14 “เกษตรและสุขภาพ” (Agriculture and Health) วันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: Genetic Relationships in the Mulberry Inferred from the ITS Sequence Region. การประชุมทางวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14 “เกษตรและสุขภาพ” (Agriculture and Health) วันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: Efficient degradation of chicken feather by keratinase producing bacteria isolated from poultry farming soil in Phitsanulok. การประชุมทางวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14 “เกษตรและสุขภาพ” (Agriculture and Health) วันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Keerati Tanruean. Determination of total phenolic contents and antioxidant potential of Cuscuta reflexa Roxb.collected from different hosts. 7th International Science, SocialSciences, Engineering and Energy Conference, 24-26 November, 2015, Wangchan Riverview Hotel, Phitsanulok, Thailand.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Keerati Tanruean, chanikan Junmatong and Suwimol Tongkamkaew. Evaluation of Antioxidant and Anti-diabetic Activities of Cuscuta reflexa Roxb. Grown on Different Hosts. 8th BOTANICAL CONFERENCE OF THAILAND, 2-4 April 2014.
อ้างอิง: ชนิกาญจน์ จันทร์มาทองและกีรติ ตันเรือน. ผลของการฉีดพ่นด้วยกรดซาลิซิลิกต่อความงอกของเมล็ด การเจริญเติบโตและศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระของผักโต้วเหมี่ยว. 8th BOTANICAL CONFERENCE OF THAILAND, 2-4 April 2014.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Keerati Tanruean. Bioconversion of ferulic acid into high value metabolites by white rot fungi isolated from fruiting-body of the polypore mushroom. 2013 2nd International Conference on Biotechnology and Food Engineering (ICBFE 2013). Royal Hotel, Singapore, August 24-25, 2013.
อ้างอิง: Keerati Tanruean, Pimpilai Fusawat, Nopakarn Chandet and Nuansri Rakariyatham. Decarboxylation of ferulic acid to 4-vinyl guaiacol by two white rot fungi isolated from fruiting-body of the polypore mushroom. The International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VIII). Jomtien Palm Beach Hotel and Resort, Pattaya, Chonburi, May 58, 2013.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Keerati Tanruean and Nuansri Rakariyatham. Effect of alkaline and water treatment on phenolic compounds from corn waste. Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2011). Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand. January 57, 2011.
อ้างอิง: Keerati Tanruean and Nuansri Rakariyatham. The evaluation of phenolic compounds from corn and ground nut husks by alkaline hydrolysis and solid state fermentation. The International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC congress VII) Chemistry Environment and Society. Jomtien Palm Beach Hotel and Resort, Pattaya, Chonburi, May 4-7, 2011.
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: Keerati Tanruean and Nuansri Rakariyatham. Cuminum cyminum L. extracts and chitosan as antioxidant and antibacterial agents. The International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VI). Jomtien Palm Beach Hotel and Resort, Pattaya, Chonburi, May 3-6, 2009.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: Antimicrobial and antioxidant activities of the essential oils and various extracts from Anethum graveolens
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ฤทธิ์ของสารสกัดโปร่งฟ้าในการควบคุมกำจัดยุงลาย (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) พ.ศ. ๒๕๖๑)
อ้างอิง: การคัดเลือกแบคทีเรียผลิตเอนไซม์เคราติเนสจากดินของฟาร์มสัตว์ปีกในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อการย่อยสลายขนไก่อย่างมีประสิทธิภาพ (กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)
อ้างอิง: การจำแนกสายพันธุ์ของโปร่งฟ้าและหมุยด้วยวิธีสัณฐานวิทยาและดีเอ็นเอ และการประเมินองค์ประกอบทางเคมีและสมบัติการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (วช. ปี 2560)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การประเมินองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดต่างๆ จากผักมะไห่และสมบัติการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)
อ้างอิง: การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรมเกษตรเป็นสับสเตรทสำหรับผลิตเอนไซม์อาหารสัตว์โดยเชื้อรา (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: การศึกษาการหมักของเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยจุลินทรีย์ทนร้อนเพื่อการประยุกต์ใช้กับการผลิตอาหารสัตว์ (ทุนในโครงการกลุ่มเมธีวิจัยอาวุโส สกว. โดย ศาสตราจารย์ ดร. สายสมร ลำยอง)
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: โครงการการศึกษาระบบการจัดการอาหารนำเข้าที่ด่านอาหารและยาของประเทศไทย (สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี)
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: การผลิตวานิลลินด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ (บริษัทลานนาโปรดักส์ จำกัด)
อ้างอิง: โครงการการศึกษาระบบการจัดการอาหารนำเข้าที่ด่านอาหารและยาในภาคเหนือของประเทศไทย (สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี)
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมการใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ ณ ม.นเรศวร วันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
อ้างอิง: เข้าอบรม เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 36 ณ ฝ่ายเครื่องมือและวิจันทางวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จตุจักร กรุงเทพฯ วันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2559
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: หลักสูตร "การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (iMis)"
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรม เรื่อง กิจกรรมสร้างเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล โรงเรียนตากพิทยาคม
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรม เรื่องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพุทธชินราช
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรม เรื่องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรม เรื่องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: วิทยากรให้ความรู้เรื่องการหายใจระดับเซลล์
ชื่อโครงการ: วิทยากรให้ความรู้ด้านการใช้เครื่องมิอทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: การสกัดดีเอ็นเออย่างง่าย
ชื่อโครงการ: วิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนพุทธชินราช
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: ผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานโครงการประเมินความไวของสารเคมี กรมควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 2.1 จังหวัดพิษณุโลก
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อรางวัล: รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเด่น เรื่อง Effect of Paederia pilifera Hook.f. and Cuscuta reflexa Roxb. Extracts on mortality of Aedes aegypti Linn.การประชุมทางวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14 “เกษตรและสุขภาพ” (Agriculture and Health) วันที่ 1 - 2 พ
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.