ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา สำรวยรื่น  
  Asst. Prof. Dr. Buncha Samruayruen
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: คณบดีคณะครุศาสตร์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-230597
อีเมล์: Buncha2510@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 Ph.D (Learning Technologies) เกียรตินิยมอันดับ 1 University of North Texas 2555
2 ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541
3 ค.บ. (โสตทัศนศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน 2533
 
ความเชี่ยวชาญ
Web Aplications, Computer for Education, e-Learning, Online learning, Innovation technology, เทคโนโลยีทางการศึกษา, ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
 
ความสนใจ
Internet of Things, Innovation technology, Web Application Development, ภาษาอังกฤษ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: อริสา สุธรรม เกวลิน ภูมิผักแว่น กิ่งแก้ว สำรวยรื่น นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ และบัญชา สำรวยรื่น. (2565). ประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อสเตรฟโตคอดคัส ซูอิส (Streptococcus suis) ของประชาชน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 วันที่ 25 – 28 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. หน้า 702-713.
อ้างอิง: ชนัญชิดา แอดแฮด เมฆเพชร พัฒนพูนผล กิ่งแก้ว สำรวยรื่น นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ และบัญชา สำรวยรื่น. (2565). ผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 วันที่ 25 – 28 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. หน้า 755-767.
อ้างอิง: หฤทัย วัฒนวงษ์ ธรรณร วรรณวงษ์ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ วิภาดา ศรีเจริญ และบัญชา สำรวยรื่น. (2565). ประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการชะลอไตเสื่อม ในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร. รายงาน สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 7 พ.ศ. 2565 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก. หน้า 493-500.
อ้างอิง: 4.ต่อศักดิ์ ยางคำ พนิตนันท์ ทองสน กิ่งแก้ว สำรวยรื่น นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ เอกภพ จันทร์สุคนธ์ และบัญชา สำรวยรื่น. (2565). ประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการชะลอไตเสื่อมใน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร. รายงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 7 พ.ศ. 2565 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก. หน้า 501-510.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Samruayruen, B., Enriquez, J., & Samruayruen, K. (In Press). 5 Effective Learning Strategies to be a Successful Learner in Online Learning Environments. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities (indexed in SCOPUS), Special June Edition, xx-xx.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Samruayruen, B., Enriquez, J., Natakuatoong, O., & Samruayruen, K. (2013). Self-regulated learning: A key of successful learner in online learning environments in Thailand. Journal of Educational Computing Research, 48(1), 45-69.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: บัญชา สำรวยรื่น (2560).การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 โดยวิธีการอ่านเพื่อการสื่อสารจากเอกสารจริงที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 3, 23-24 มีนาคม 2560. Page: 552-559
อ้างอิง: บัญชา สำรวยรื่น (2560).การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสารสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 3, 23-24 มีนาคม 2560. Page: 560-567
อ้างอิง: บัญชา สำรวยรื่น (2560).การพัฒนาทักษะการสะกดคาด้วยคาคล้องจอง ในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 3, 23-24 มีนาคม 2560. Page: 568-572
อ้างอิง: บัญชา สำรวยรื่น (2560).การพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยเน้นการใช้รูปภาพแทนตัวอักษร สาหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 3, 23-24 มีนาคม 2560. Page: 568-572
อ้างอิง: บัญชา สำรวยรื่น (2560).การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคาภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 3, 23-24 มีนาคม 2560. Page: 579-585
อ้างอิง: บัญชา สำรวยรื่น (2560).การพัฒนาบทเรียน e-Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 231-255
อ้างอิง: บัญชา สำรวยรื่น (2560).ผลการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงเพื่อการเรียนรู้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านลานไผ่ จังหวัดกำแพงเพชร. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 183-190
อ้างอิง: บัญชา สำรวยรื่น.(2560).ผลการใช้บทเรียน E-learning กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง วัฒนธรรมในสังคมไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 208-217
อ้างอิง: บัญชา สำรวยรื่น (2560).ผลการใช้บทเรียน e-learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างของพืช. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 218-224
อ้างอิง: บัญชา สำรวยรื่น (2560).การพัฒนาสื่อประกอบบทเรียน เรื่อง รำวงมาตรฐาน ผ่านแอพพลิเคชั่น บนโทรศัพท์มือถือสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 38-47
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Samruayruen, B., Teeraputon, D. & Samruayruen, K. (2012). The Correlation between Student’s Demographic Information and Self-regulated Learning Strategy toward Online Learning Environments among Thai Students in USA (A Pilot Study). In P. Resta (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2012 (pp. 868-878). Chesapeake, VA: AACE. Retrieved from http://www.editlib.org/p/39681.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Samruayruen, B. & Enriquez, J. (2011). 5 Habits to be a Successful Learner in Online Learning. 2011 CAL11: Learning Futures @ Manchester, UK. April 13-15, 2011. Full paper: submitted to the Computers and Learning Futures: Education, Technology & Sustainability. Manchester, UK. April 13-15, 2011. (Peer reviewed).
อ้างอิง: Samruayruen, B. & Gardner, D. (2011). oLTECx: Department Virtual Tours for Future Students. In M. Koehler & P. Mishra (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2011 (pp. 2223-2229). Chesapeake, VA: AACE. Retrieved from http://www.editlib.org/p/36636.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: Samruayruen, B., Natakuatoong, O. & Samruayruen, K. (2010). Self-Regulated Learning Strategies in Online Learning Environments in Thailand. In J. Sanchez & K. Zhang (Eds.), Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2010 (pp. 1175-1184). Chesapeake, VA: AACE. Retrieved from http://www.editlib.org/p/35713.
อ้างอิง: Samruayruen, B. (2010). Improving Instructional Design for Online Learning by Using the Online Top-Down Modeling Model. In D. Gibson & B. Dodge (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2010 (pp. 838-842). Chesapeake, VA: AACE. Retrieved from http://www.editlib.org/p/33450.
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: Samruayruen, B. & Jones, G. (2009). Learning Experience with The World of Warcraft (WoW) According to the 4C/ID Model. In T. Bastiaens et al. (Eds.), Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2009 (pp. 1906-1910). Chesapeake, VA: AACE. Retrieved from http://www.editlib.org/p/32740.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 8-9 ธันวาคม 2559
อ้างอิง: การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
อ้างอิง: งาน พิบูลสงครามวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2560 "Thailand 4.0 นวัตกรรมการวิจัย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์
อ้างอิง: ณัฐฉรียา สุขสวัสดิ์, บัญชา สำรวยรื่น. (2560). การพัฒนาสื่อประกอบบทเรียน เรื่อง รำวงมาตรฐานผ่าแอพพลิเคชั่น บนโทรศัพท์มือถือสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก.
อ้างอิง: Nimnuch, N., Akharamethathip, W., Samruayruen, K., Sribenchamas, N. & Samruayruen, B. (2019). The effects of health literacy programs about food consumption on consumption behaviors among junior high school students in Muang District, Phitsanulok. Oral presentation of 2019 APISWEA INTERNATIONAL CONFERENCE. June 20—21, 2019. PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY, Phitsanulok, Thailand.
อ้างอิง: Rukna, N., Kaewjanta, T., Samruayruen, K., Sribenchamas, N. & Samruayruen, B. (2019). Effectiveness of Health Literacy Program on Fruit and Vegetable Consumption Behaviors of Prathomsuksa 4 - 6 students at Bang Mun Nak district, Phichit Province. Oral presentation of 2019 APISWEA INTERNATIONAL CONFERENCE. June 20—21, 2019. PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY, Phitsanulok, Thailand.
อ้างอิง: Nimnuch, N., Akharamethathip, W., Samruayruen, K., Sribenchamas, N. & Samruayruen, B. (2019). The effects of health literacy programs about food consumption on consumption behaviors among junior high school students in Muang District, Phitsanulok. Oral presentation of 2019 APISWEA INTERNATIONAL CONFERENCE. June 20—21, 2019. PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY, Phitsanulok, Thailand
อ้างอิง: Rukna, N., Kaewjanta, T., Samruayruen, K., Sribenchamas, N. & Samruayruen, B. (2019). Effectiveness of Health Literacy Program on Fruit and Vegetable Consumption Behaviors of Prathomsuksa 4 - 6 students at Bang Mun Nak district, Phichit Province. Oral presentation of 2019 APISWEA INTERNATIONAL CONFERENCE. June 20—21, 2019. PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY, Phitsanulok, Thailand.
อ้างอิง: จันนภา อิ่มชม อัลิปรียา บุญถนอม อำพล เกสร กิ่งแก้ว สำรวยรื่น นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ เอกภพ จันทร์สุคนธ์ และบัญชา สำรวยรื่น. (2563). ผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. Effectiveness of Health Literacy Program Applying Adult Learning Theory on Safe-Care Behaviors among Diabetic Patients at Aranyik Health Promoting Hospital, Muang District, Phitsanulok Province. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการสร้างเครือข่ายและบันทึกความร่วมมือส่งเสริมทักษะอ่านออกเขียนได้
อ้างอิง: โครงการสร้างเครือข่ายและบันทึกความร่วมมือส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้
อ้างอิง: โครงการทำความเข้าใจและสร้างการรับรู้
อ้างอิง: โครงการพัฒนาหลักสูตรและเครื่องมือวัดระดับความสามารถการอ่านออกเขียนได้
อ้างอิง: โครงการวัดระดับความสามารถการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
อ้างอิง: โครงการ Coaching and Mentoring บนฐานการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อส่งการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
อ้างอิง: โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวและปัญญาประดิษฐ์
อ้างอิง: โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ด้วยสื่อนิทานสร้างสรรค์
อ้างอิง: โครงการแก้ไขปัญหาผู้เรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
อ้างอิง: โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ระยะที่ 1
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: โครงการเสวนาออนไลน์ SHARE AND LEARN การออกแบบหลัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 2565 : แนวทางปฏิบัติสำหรับอาจารย์ในหลักสูตร
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: 16th APEC-Tsukuba International Conference: Online Workshops for Lesson Study 2.0: Artificial Intelligence (AI) and Data Science for Education in APEC Economics
อ้างอิง: อบรมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ
อ้างอิง: ประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตร OBE
อ้างอิง: ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างหลักสูตรผลิตและพัฒนาครู ฐานสมรรถนะ ณ โรงแรมอัศวิน กรุงเทพฯ
อ้างอิง: ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอรูปแบบการผลิตครูฐานสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
อ้างอิง: อบรมการจัดทำผลการเรียนรู้ CLOs
อ้างอิง: ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ /OBE
อ้างอิง: ประชุมครุศาสตรศึกษา ครั้งที่ 5
อ้างอิง: Asia-Pacific Forum on Sustainable Development 2023
อ้างอิง: การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : การเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรจะได้รับทุนภายนอก EP.1 Topic 1 วิทยากรโดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น.ผ่านระบบ ZOOM
อ้างอิง: การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอทุน PMU วช. EP.1 Topic 2 วิทยากรโดย คุณดารินพร เจียมประดิษฐ์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น.ผ่านระบบ ZOOM
อ้างอิง: การออกแบบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล: การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และการเขียนคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับชั่วโมงทฤษฎี และชั่วโมงปฏิบัติ, การใช้งานกับ AI ทำงานบนออนไลน์ บราวเซอร์และเรียนรู้การทำ Raelity Technology บน AR VR Unity3D
อ้างอิง: โครงการอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับเพื่อนบุคลากร เรื่อง การวางแผนการลงทุนการเงินส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: เข้าร่วมการเสวนาขับเคลื่อนแรงงานสูงวัยด้วยวิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. Zoom
อ้างอิง: โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน: การวัดและประเมินผลการศึกษา โดยผศ. มนตา ตุลย์เมธาการ
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการประกันคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ “เขียนอย่างไรไม่ให้ Plagiarism"
อ้างอิง: เข้าร่วมโครงการอบรม "ฐานข้อมูลวารสาร คุณภาพวารสาร และการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์" คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รูปแบบ Online
อ้างอิง: โครงการอบรมและสอบวัดสมรรถนะดิจิทัล IC3
อ้างอิง: เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างสถานศึกษาต้นแบบและบุคลากรต้นแบบเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางปัญญา สร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี มีสันติสุขยั่งยืน" ผ่านระบบออนไลน์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: 15th APEC-Tsukuba International Conference: Online Workshops
อ้างอิง: Forum for World Education Conference (FWE2022) in Thailand
อ้างอิง: โครงการการเขียนตำรา
อ้างอิง: การประเมิน ITA2566
อ้างอิง: การวิเคราะห์สถิติ Lisrel
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อรางวัล: รางวัล Outstanding International Studies Student Award, UNT Honors Day Convocation.
ชื่อรางวัล: รางวัล Outstanding Academic Achievement, Honor Society of Alpha Chi, UNT
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อรางวัล: รางวัล Outstanding Academic Achievement, Honor Society of Phi Kappa Phi, UNT
ชื่อรางวัล: รางวัล Outstanding International Student nominated, UNT-International
ชื่อรางวัล: รางวัล International Student Ambassador, UNT-International
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อรางวัล: รางวัล International Student Ambassador, UNT-International
ชื่อรางวัล: รางวัล UNT-Staff “Soaring Eagles”, UNT Human Resources Department
ปี พ.ศ. 2543 (2000)
ชื่อรางวัล: รางวัล ข้าราชการตัวอย่างของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2542
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.