ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา สำรวยรื่น  
  Asst. Prof. Dr. Buncha Samruayruen
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: คณบดีคณะครุศาสตร์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-230597
อีเมล์: Buncha2510@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 Ph.D (Learning Technologies) เกียรตินิยมอันดับ 1 University of North Texas 2555
2 ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541
3 ค.บ. (โสตทัศนศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน 2533
 
ความเชี่ยวชาญ
Web Aplications, Computer for Education, e-Learning, Online learning, Innovation technology, เทคโนโลยีทางการศึกษา, ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
 
ความสนใจ
Internet of Things, Innovation technology, Web Application Development, ภาษาอังกฤษ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Samruayruen, B., Enriquez, J., & Samruayruen, K. (In Press). 5 Effective Learning Strategies to be a Successful Learner in Online Learning Environments. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities (indexed in SCOPUS), Special June Edition, xx-xx.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Samruayruen, B., Enriquez, J., Natakuatoong, O., & Samruayruen, K. (2013). Self-regulated learning: A key of successful learner in online learning environments in Thailand. Journal of Educational Computing Research, 48(1), 45-69.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: บัญชา สำรวยรื่น (2560).การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 โดยวิธีการอ่านเพื่อการสื่อสารจากเอกสารจริงที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 3, 23-24 มีนาคม 2560. Page: 552-559
อ้างอิง: บัญชา สำรวยรื่น (2560).การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสารสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 3, 23-24 มีนาคม 2560. Page: 560-567
อ้างอิง: บัญชา สำรวยรื่น (2560).การพัฒนาทักษะการสะกดคาด้วยคาคล้องจอง ในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 3, 23-24 มีนาคม 2560. Page: 568-572
อ้างอิง: บัญชา สำรวยรื่น (2560).การพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยเน้นการใช้รูปภาพแทนตัวอักษร สาหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 3, 23-24 มีนาคม 2560. Page: 568-572
อ้างอิง: บัญชา สำรวยรื่น (2560).การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคาภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 3, 23-24 มีนาคม 2560. Page: 579-585
อ้างอิง: บัญชา สำรวยรื่น (2560).การพัฒนาบทเรียน e-Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 231-255
อ้างอิง: บัญชา สำรวยรื่น (2560).ผลการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงเพื่อการเรียนรู้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านลานไผ่ จังหวัดกำแพงเพชร. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 183-190
อ้างอิง: บัญชา สำรวยรื่น.(2560).ผลการใช้บทเรียน E-learning กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง วัฒนธรรมในสังคมไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 208-217
อ้างอิง: บัญชา สำรวยรื่น (2560).ผลการใช้บทเรียน e-learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างของพืช. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 218-224
อ้างอิง: บัญชา สำรวยรื่น (2560).การพัฒนาสื่อประกอบบทเรียน เรื่อง รำวงมาตรฐาน ผ่านแอพพลิเคชั่น บนโทรศัพท์มือถือสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 38-47
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Samruayruen, B., Teeraputon, D. & Samruayruen, K. (2012). The Correlation between Student’s Demographic Information and Self-regulated Learning Strategy toward Online Learning Environments among Thai Students in USA (A Pilot Study). In P. Resta (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2012 (pp. 868-878). Chesapeake, VA: AACE. Retrieved from http://www.editlib.org/p/39681.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Samruayruen, B. & Enriquez, J. (2011). 5 Habits to be a Successful Learner in Online Learning. 2011 CAL11: Learning Futures @ Manchester, UK. April 13-15, 2011. Full paper: submitted to the Computers and Learning Futures: Education, Technology & Sustainability. Manchester, UK. April 13-15, 2011. (Peer reviewed).
อ้างอิง: Samruayruen, B. & Gardner, D. (2011). oLTECx: Department Virtual Tours for Future Students. In M. Koehler & P. Mishra (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2011 (pp. 2223-2229). Chesapeake, VA: AACE. Retrieved from http://www.editlib.org/p/36636.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: Samruayruen, B., Natakuatoong, O. & Samruayruen, K. (2010). Self-Regulated Learning Strategies in Online Learning Environments in Thailand. In J. Sanchez & K. Zhang (Eds.), Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2010 (pp. 1175-1184). Chesapeake, VA: AACE. Retrieved from http://www.editlib.org/p/35713.
อ้างอิง: Samruayruen, B. (2010). Improving Instructional Design for Online Learning by Using the Online Top-Down Modeling Model. In D. Gibson & B. Dodge (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2010 (pp. 838-842). Chesapeake, VA: AACE. Retrieved from http://www.editlib.org/p/33450.
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: Samruayruen, B. & Jones, G. (2009). Learning Experience with The World of Warcraft (WoW) According to the 4C/ID Model. In T. Bastiaens et al. (Eds.), Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2009 (pp. 1906-1910). Chesapeake, VA: AACE. Retrieved from http://www.editlib.org/p/32740.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อรางวัล: รางวัล Outstanding International Studies Student Award, UNT Honors Day Convocation.
ชื่อรางวัล: รางวัล Outstanding Academic Achievement, Honor Society of Alpha Chi, UNT
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อรางวัล: รางวัล Outstanding Academic Achievement, Honor Society of Phi Kappa Phi, UNT
ชื่อรางวัล: รางวัล Outstanding International Student nominated, UNT-International
ชื่อรางวัล: รางวัล International Student Ambassador, UNT-International
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อรางวัล: รางวัล International Student Ambassador, UNT-International
ชื่อรางวัล: รางวัล UNT-Staff “Soaring Eagles”, UNT Human Resources Department
ปี พ.ศ. 2543 (2000)
ชื่อรางวัล: รางวัล ข้าราชการตัวอย่างของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2542
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.