ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์พชรดนัย เชื้อตานาม  
 Mr. Podcharadanai Chuatanam
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000
อีเมล์: Podcharadanai.c@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 พย.ม. (พยาบาลศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560
2 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553
 
ความเชี่ยวชาญ
การพยาบาลพื้นฐาน การบริหารการพยาบาล การพยาบาลอาชีวอนามัยสำหรับพยาบาลวิชาชีพ
 
ความสนใจ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย , Research , สุขภาพ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ทินกร บัวชู, พชรดนัย เชื้อตานาม, กมลทิพย์ ใจมาคำ และเสน่ห์ ขุนแก้ว. (2566). ผลการสอนแบบบรรยายร่วมกับทรานฟอร์มเมทีฟเลิร์นิงต่อการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง. วารสารวิจัยการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 15(1): 255-267
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: จุน หน่อแก้ว, นาฏนภา ปัดชาสุวรรณ์, พชรดนัย เชื้อตานาม, ประภาธิดา ศรีจันลา, กมลพัชร วิสุทธิภัทดี และชวัลญ์ญา รัตนพิฑูลย์. (2565). ประสิทธิผลของโปรแกรมของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา. วารสารสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 45(2):101-115
อ้างอิง: ทินกร บัวชู, ประภาพร เมืองแก้ว, ทิฏฐิ ศรีวิสัย,วัชระ เกี๋ยนต๊ะ, พชรดนัย เชื้อตานาม และขวัญหทัย ยิ้มละมัย. (2565) บทบาทของผู้บริหารทางการพยาบาลในการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่แยกตัวกักที่บ้าน. วารสารพยาบาลทหารบก.23(3):26-32
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Kaewpitoon J S, Sangwalee W, Kujapun J, Norkaew J, Chuatanam J et al. (2018). ACTIVE SCREENING OF GASTROINTESTINAL HELMINTH INFECTION IN MIGRANT WORKERS IN THAILAND. Journal of International Medical Research. 46(11). 4560-4568. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0300060518786911
อ้างอิง: Kaewpitoon N, Kaewpitoon J S, Meererksom T, Sangwalee W, Kujapun J, Chuatanam J et al. (2018). DETECTION OF OPISTHORCHIS VIVERRINI INFECTION AMONG THE ASEAN POPULATION IN THAILAND USING A VERBAL SCREENING TEST AND FECAL CONCENTRATOR KIT. 13(2). Apr-Jun. 258-266. Iran Journal Parasitol. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6165631
อ้างอิง: Kaewpitoon N, Kaewpitoon J S, Meererksom T, Sangwalee W, Kujapun J, Norkaew J, Chuatanam J, Chan-Aran S. et al. (2018). DETECTION OF RISK GROUP FOR CARCINOGENIC LIVER FLUKE INFECTION BY VERBAL SCREENING QUESTIONNAIRE USING A MOBILE APPLICATION. 19(7). 2013-2019. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6165631/
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: จิระวุฒิ กุจะพันธ์, จุน หน่อแก้ว, พชรดนัย เชื้อตานาม และนาฏนภา ปัดชาสุวรรณ์. (2560) ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา คู่เสี่ยวบอกเลิก เพื่อลดการสูบบุหรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ.10(2):248-253
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: การฝึกการใช้งาน Simulation โครงการอบรมการใช้หุ่น Simulation คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 24 - 25 มกราคม 2567 ห้องประชุม ฉ.401 และห้อง Simulation แต่ละภาควิชา
อ้างอิง: การอบรม AUN-QA Impletementation and Gap Analysis Version 4 รุ่นที่ 15 วันที่ 29 -30 มกราคม 2567 สำหรับผู้บริหารวิชาการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จะใช้เกณฑ์ AUN-QA Version 4 ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อ้างอิง: โครงการอบรม"Train The Trainer" "การพัฒนาทักษะความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม" วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม 302 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: "โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ ดิจิทัลทางการพยาบาลและสุขภาพ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และที่ประชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภฏ"
อ้างอิง: โครงการ"ค่ายพัฒนางานสอน งานวิจัย เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น" ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องปางอุบล โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จัดโดย คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การใช้ระบบโปรแกรม Turnitin_psru อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting Meeting ID ; 898 9073 4239 Passcode : 599 733 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566
อ้างอิง: การอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ณ ห้องประชุมทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เวลา 13.00 - 16.00 น. วิทยากรโดย นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ จาก สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566
อ้างอิง: การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การยกร่างหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-based Education (OBE) เพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์ AUN- QA" ระหว่างวันที่ 4 - 6 มกราคม 2566 ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท จ.เลย จัดโดย กองบริหารการศึกษา(กบศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่อง "การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่น มรพส ที่ #2 วันที่อบรม 26 มกราคม 2566 ถึง 27 มกราคม 2566 โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/91010821927?pwd=UDFzNHFhSEl5bkUrL0k0UUl1SkhKQT09 Meeting ID: 910 1082 1927 Passcode: 260166
อ้างอิง: การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาอื่น ๆ โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สำหรับศตวรรษที่ 21 จัดโดยคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ห้อง Conference room 1 วิทยากรโดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช และ MR.Andrew Sweeney ; วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
อ้างอิง: การอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่อง "การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา(CLOs Formulation) รุ่น มรพส.รุ่นที่ 2 วันที่อบรม 8 กุมภาพันธ์ 2566 จัดโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/98069350019?pwd=Y0J0NCtRN1lpL3VKOHV0a1AzNWtLZz09 Meeting ID: 980 6935 0019 Passcode: 080266
อ้างอิง: โครงการประชุมออนไลน์เรื่อง "แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล" วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมและเครือข่ายออนไลน์ สภาการพยาบาล
อ้างอิง: อบรมการใช้งาน และเปิดการทดลองใช้งานฐานข้อมูลตัวชี้วัดผลงานวิจัย Scopus และ Scival โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรม"โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย" โดยวิทยากร รศ.มานิตย์ จุมปา อ.ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยส่วนงานกองงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการ "การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร(Train the Trainers) โดย ผศ.ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ และ ผศ.ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 จัดโดยกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้กิจกรรม:เขียนอย่างไรไม่ให้ Plagiarism วันที่ 21-22 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม Meeting ็Hall ชั้น 4 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์
อ้างอิง: โครงการพัฒนาตำราทางการพยาบาล สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมบงกชเพชร โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว วิทยากรโดย รศ.ดร.คงศักด์ ศรีแก้ว
อ้างอิง: โครงการจัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาการและวิจัย(เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับทุนและการเตรียมผลงานเพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ)ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รวมระยะเวลา 12 ชั่วโมง) วิทยากรโดย รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย : Human Subjects Protection - Standard Course(สำหรับอาจารย์) ในวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 -16.30 น . ณ ห้องปางอุบล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนวังจันทร์)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง พลิกมิติการจัดการพยาบาล:อัตรากำลัง ค่าบริการการพยาบาล"FTE FEE & ICD-10 จัดโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2565
อ้างอิง: Course online"หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักศึกษา/นักวิจัย" Certificate of Completion National Research Council of Thailand(NRCT)and Forum for Ethical Review Committee in Thailand(FERCIT)Certify that Podcharadanai Chuatanam Date approved(15/08/2565) Date expired(15/08/2568)
อ้างอิง: การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียน-การสอนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลตามจุดเน้นการปฏิบัติของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ด้วยแนวคิด Entrustable Professional Actives(EPAs) รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM ;ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 จัดโดย คณะทำงานประเมินผลการนำรูปแบบบบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล หลักสูตร พย.บ. ของสภาการพยาบาล ได้รับคะแนน CNEU 5 คะแนน
อ้างอิง: โครงการอบรมเกณฑ์การประเมิน AUN-QA หลักสูตรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ ห้องประชุม Meeting Hall ชั้น 4 สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโดย งานส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มรพส.
อ้างอิง: การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server)PSRU เพื่อประกอบการจัดการเรียน-การสอน การจัดเก็บข้อมูลเวปไซต์ การวิจัย บริการวิชาการ หรือสนับสนุนการทำงานของมหาวิทยาลัย วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ Computer LAB 106 (ชั้น1) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0th ณ ห้องประชุม ฉ 401 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิทยากรโดย ผศ.กรกาญจน์ ปานสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย ห้องประชุมณัทกวี 401 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยวิทยากรจาก สำนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาไทย เทศบาลตำบลพลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อ้างอิง: ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวน(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ โรงแรมเอสอาร์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
อ้างอิง: ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและประกันคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference Topic "Teaching and Learning for Out-of-School Children and Older adult learners in The Covid-19 Crisis and Beyond" วันที่ 3 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Join Zoom Meeting จัดโดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ้างอิง: โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Net Work & Policy) วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Join Zoom Meeting จัดโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
อ้างอิง: โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคการสื่อสารความเสี่ยงยุคโควิด 2019 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Join Zoom Meeting จัดโดย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อ้างอิง: โครงการอบรมเรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting จัดโดย หน่วยอำนวยการ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ้างอิง: โครงการอบรมวิชาการเรื่อง เทคนิคและวิธีการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting & Facebook Live จัดโดย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
อ้างอิง: โครงการอบรมเรื่อง สิ่งที่ควรรู้ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(ววน.) และแนวคิดการเขียนข้อเสนอโครงการรูปแบบใหม่ โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช รูปแบบออนไลน์ Webex และ Facebook Live วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จัดโดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ้างอิง: ประชุมเรื่อง ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย(Road Show)รูปแบบออนไลน์ Webex meeting วันที่ 23 เมษายน 2564 โดย มหาวิทยาลัยมหิดล ลงทะเบียนผ่านระบบ http://muhr.mahidol.ac.th
อ้างอิง: โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง การพัฒนาและการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ กับเครือข่ายโรงพยาบาลแหล่งฝึก 5 แหล่งได้แก่ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ รพ.พิจิตร จ.พิจิตร รพ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก และรพ.ชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท ผ่านระบบออนไลน์ webex meetiing ;วันที่ 24 มิถุนายน 2564 จัดโดยกลุ่มงานวิชาการและหลักสูตร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาพยาบาลศาสตร์
อ้างอิง: การประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการตนเองและการปฏิบัติการพยาบาลในสถานกาณ์โรคอุบัติใหม่ ประชุมออนไลน์ผ่าน zoom join meeting วันที่ 29 ตุลาคม 2564 จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของพยาบาลวิชาชีพ CNEU 5.5 คะแนน)
อ้างอิง: ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง 4th Virtual Webinar meeting Pallative care in non-malignant patient ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Join Zoom Meeting วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดย The MU-JHU NCDs Research Collaborative Center
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ประชุมการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่อง การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังแบบบูรณาการกับการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ อาคารสาธารณสุขเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ประชุมวิชาการเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล(Basic EKG FOR NURSE) วันที่ 14 ธันวาคม 2561 จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมมณีนพรัตน์ สมาศัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จังหวัดปทุมธานี
อ้างอิง: ประชุมวิชาการเรื่อง การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลยุคดิจิทัล (Moving Forward to Digital Nursing Education) ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมมณีนพรัตน์ สมาศัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ประชุมวิชาการเรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาตและนานาชาติปี 2560 (The National and International Graduate Research Conference 2017 โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ้างอิง: ประชุมวิชาการเรื่อง การสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 17 "Health 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสวนหม่อน โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ประชุมวิชาการเรื่อง การดูผู้สูงวัยในทศวรรษหน้า: ประเด็นท้าทาย สำหรับพยาบาล จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องราชาบอลลูน อาคาร 2 ชั้น 10 โรงแรมปรินซ์พาเลช โบ้เบ้ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
อ้างอิง: ประชุมวิชาการเรื่อง ศาสตร์การแพทย์แบบผสมผสานในการดูแลสุขภาพ จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1009 อาคารศรีศตพรรษ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ้างอิง: อบรมวิชาการเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 จัดโดย หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ณ อาคารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อ้างอิง: ประชุมวิชาการเรื่อง Suranaree University of Technology and Forum for Ehthical Committiees in Thailand Human Subject Protetion Course ;วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2559 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ณ อาคารสุรสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
อ้างอิง: ศึกษาดูงานด้านการบริหารพยาบาลของสภาการพยาบาล และระบบของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศเมียนม่าร์ ณ สภาการพยาบาล และโรงพยาบาลเอกชนในเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนม่า 18 -21 มกราคม 2559
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: อบรมโครงการการใช้ภาษาไทยในการจัดการวิทยุกระจายเสียง เรื่อง "จัดการวิทยุอย่างจึงผูกใจผู้ฟัง" จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1205 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 12 มิถุนายน 2557
อ้างอิง: "โครงการจัดการปลูกสำนึกเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และคุณธรรม ระดับอุดมศึกษา” มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา ณ ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วันที่ 22 มกราคม 2557
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิชาการแห่งชาติเรื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติอีเลิร์นนิ่ง ประจำปีการศึกษา 2556(National E-learning Conference 2013 : Strengthening Learning Quality: Bridging Engineering and Education)โดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2556 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยหลักการปรับเปลี่ยน 3อ อ.อารมณ์ อ.อาหาร และอ.ออกกำลังกาย จัดโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพ(สสส.) ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2556 ณ อาคารห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อ้างอิง: โครงการอบรมเรื่อง ชมรมเพื่อนพอเพียงในโครงการ 1 พ.พอเพียง ภายใต้โครงการที่รับทุนจาก สสส. โดย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารขวัญทอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา
อ้างอิง: ประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “สานวิจัยทางการพยาบาลสู่ปฏิบัติการ ในประชาคมอาเซียน: พหุลักษณ์บูรณาการและสหสถาบัน” จัดโดย สภาการพยาบาล ณ โรงแรม มิราเคิลแกรนท์ กรุงเทพมหานคร 2-4 ธันวาคม 2556 ได้รับคะแนน CNEU จำนวน 22 คะแนน
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
ชื่อโครงการ: โครงการคัดกรองและให้ความรู้สุขภาพจิตข้าราชการตำรวจ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐานให้กับข้าราชการตำรวจกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ;วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนลานหอย ร่วมใจพัฒนา เทศบาลตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs วันที่ 9 เมษายน 2566 ร่วมกับอ.ดร.ปภาดา ชมภูนิตย์, อ.มลฤดี โพธ์ภิจารย์
ชื่อโครงการ: โครงการ การสร้างเสริมศักยภาพชุมชนตำบลจอมทองแบบบูรณาการด้วยการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด(BCG Model) เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมในวันที่
ชื่อโครงการ: โครงการ การสร้างเสริมศักยภาพชุมชนตำบลจอมทองแบบบูรณาการด้วยการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด (BCG Model) เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2566 เ
ชื่อโครงการ: โครงการ "การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนตำบลจอมทองแบบบูรณาการด้วยการเรียนรู้และพัฒนาสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด(BCG Model)"เป็นวิทยากรบรรยายให้กับกลุ่มประชาชนในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดเกาะแก้ว ตำบลจอมทอง อ.เมื
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(รุ่นที่ 2)วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ ห้อง ฉ.305 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม "เป็นวิทยากร"
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมือง
ชื่อโครงการ: โครงการจัดอบรมนักเรียน อสม.พ.พ.ให้ความรู้แก่ตัวแทนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 166 คน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการร่วมวิจัย ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อการปับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อหนอนพยาธิลำไส้ในแรงงานต่างด้าว ในจังหวัดนครราชสีมา แหล่งทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 50,000 บาท อ.วรารัตน์ สีวะลี หัวหน้าโครงการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิ
ชื่อโครงการ: โครงการร่วมวิจัย ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างพลังร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหาการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในเขตอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ แหล่งทุนมหาวิทยาลัยสุรนารี จำนวน 50,000 บาท อ.จุน หน่อแก้ว
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการร่วมวิจัย การพัฒนาพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุมะค่า ตำบลบ้านโพธิ์ใหญ่ อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา ได้รับทุนแหล่งทุนวิจัยมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จำนวน 281,700 บาท หัวหน้าโครงการ อ.ดร.มะลิ โพธิพิมพ์ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: โครงการร่วมวิจัย โปรแกรมสุขศึกษา: คู่เสี่ยวบอกเลิก ลดการสูบบุหรี่ แหล่งทุนวิจัยมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จำนวน 94,700 บาท อ.จิระวุฒิ กุจะพันธ์ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หัวหน้าโครงการ สัดส่วนร่วมวิจัย 15%
ชื่อโครงการ: โครงการร่วมวิจัย การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของเกษตรกรและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปลูกผัก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แหล่งทุนวิจัยมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จำนวน 239,200 บาท อ.ดร.อัชชา เขตบำรุง อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวง
ชื่อโครงการ: โครงการร่วมวิจัย โครงการพัฒนาประสิทธิภาพวิทยุชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะด้วยหลัก 7 อ. จังหวัดนครราชสีมา แหล่งทุนวิจัย สสส.(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)จำนวน 300,000 บาท อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หัวหน้าโครงการ สั
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: โครงการร่วมวิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบในชุมชนตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.จำนวน 300,000 บาท อ.กัญนิกา อยู่สำราญ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หัวหน้าโครงการ สัดส่วนร่วมวิจัย
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อรางวัล: เกียรติบัตรรางวัล "แฟนพันธุ์แท้ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565" บุคลากรสายวิชาการที่มีสถิติเข้าใช้บริการมากที่สุด ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566 โดย สำนักวิทยาบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตรผ่านการอบรม"หลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis Version 4 รุ่นที่ 15" โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2567 ให้ไว้ ณ วันที 31 มกราคม 2567
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการอบรม"Train The Trainer" "การพัฒนาทักษะความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม" วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม 302 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: "โครงการค่ายพัฒนางานสอน งานวิจัย เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น"ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ ห้องปางอุบล โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จัดโดย คณะมนุษย์ศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตรผ่านการอบรม"การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่น มรพส#2 วันที่อบรม 26-27 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ให้ไว้ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่อง "การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา(CLOs Formulation) รุ่น มรพส.รุ่นที่ 2 วันที่อบรม 8 กุมภาพันธ์ 2566 จัดโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 (รวมระยะเวลา 6 ชั่วโมง 30 นาที) โดยกองบริหารงานบุคคล
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตรโครงการพัฒนาสมรรถะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำหรับศตวรรษที่ 21 กิจกรรม ; การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาอื่น ๆ ;วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 จัดโดย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้กิจกรรม : เขียนอย่างไรไม่ให้ Plagiarism ในวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2566 ณ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยวิทยากร รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ ผอ.การสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: "โครงการพัฒนาตำราทางการพยาบาล สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รวมระยะเวลา 12 ชม. ณ ห้องประชุมบงกชเพชร โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว วิทยากรโดย รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการจัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาการและวิจัย(เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับทุนและการเตรียมผลงานเพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ)ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รวมระยะเวลา 12 ชั่วโมง)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Certificate of Completion National Research Council of Thailand(NRCT)and Forum for Ethical Review Committee in Thailand(FERCIT)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตรการประชุมวิชาการออนไลน์(Zoom Meeting)เรื่อง"พลิกมิติการจัดการพยาบาล:อัตรากำลัง ค่าบริการพยาบาล และรหัสกิจกรรม Nursing management transformation:FTE FEE & ICD-10"ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชัชรี ลิ้มทจิตต์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ หมายเหตุ ได้รับคะแนน CNEU***14 คะแนน
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: กิจกรรมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ประเมิน ASEAN University Network Quality Assurance(AUN-QA) วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชึม Meeting Hall ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Course online"หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักศึกษา/นักวิจัย" Certificate of Completion National Research Council of Thailand(NRCT)and Forum for Ethical Review Committee in Thailand(FERCIT)Certify that Podcharadanai Chuatanam Date approved(15/08/2565) Date expired(15/08/2568)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตรอบรมพัฒนาบุคลากรหัวข้อ "เทคนิคและวิธีการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ" ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2565 จัดโดย บันฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตรอบรมวิชาการ"การพยาบาลอาชีวอนามัย สำหรับพยาบาลวิชาชีพ"รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 10-12, 17-19, และ 23-26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ผ่านการรับรองหลักสูตรเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ของสภาการพยาบาล รหัสหลักสูตร 1-02-104-0000-7024 จำนวนCNEU. 50 หน่วยคะแนน
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.