ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. กีรติญา สอนเนย  
  Dr. Keeratiya Sornnoey
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: keeratiya.s@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2566
2 คศ.ม. (ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2553
3 บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2538
 
ความเชี่ยวชาญ
Design
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: กีรติญา สอนเนย,จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง (2565)รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาผ้าทอท้องถิ่นเชิงพาณิชย์.วารสารศิลปการจัดการ.ปีที่7 ฉบับที่1มกราคม-กุมภาพันธ์ น.141-158
อ้างอิง: กีรติญา สอนเนย.(2566)ศิลปะผ้าทอลายดอกปีปสู่การสร้างสรรค์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสตรี.วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร.ปีที่43 ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม)น.33 - 43
อ้างอิง: กีรติญา สอนเนย,จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง.การสร้างสรรค์ลวดลายจากอัตลักษณ์ท้องถิ่นสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพิษณุโลก.วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาระวิน ปีที่14 ฉบับที่1มกราคม-มิถุนายนน.43-66
อ้างอิง: กีรติญา สอนเนย ศรีไพร พรมชาติ กุลชญา สิ่วหงวน จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง.(2566)การย้อมสีเส้นตอกไม้ไผ่ด้วยสีธรรมชาติจากดอกอัญชันสําหรับผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์.วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร.ปีที่ 14.ฉบับที่1(มกราคม-มิถุนายน)น.48-58
อ้างอิง: กีรติญา สอนเนย ศักดิ์สิทธิ์ บำรุง กุลชญา สิ่วหงวน จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง.(2566) การย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติจากผงมะนาวโห่.วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร.ปีที่ 14.ฉบับที่ 2น.50-58
อ้างอิง: บุษรา สร้อยระย้า,จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง,กีรติญา สอนเนย(2566). การส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยกระบวนการจัดการความรู้ จังหวัดพิษณุโลก. Journal of Roi Kaensarn Academi . ปีที่7(1)น.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: วิรัชยา อินทะกันฑ์ จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง กีรติญา สอนเนย และกีรติ ตันเรือน. (๒๕๖๔). การใช้แป้งข้าวหอมมะลิท่อนทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบ: คุณภาพ เนื้อสัมผัสและองค์ประกอบทางเคมี.วารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ๑๓(๑๗), ๑๒-๒๔.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ กีรติญา สอนเนย วิรัชยา อินทะกันฑ์ และ กุลชญา สิ่วหงวน. (2563). การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทดอกไม้สดอบแห้งเพื่อเป็นของที่ระลึกของตกแต่งจากศักยภาพทุนชุมชนตำบลดินทอง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 11(5): 422-433.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: กีรติญา สอนเนย จุฑามาศ ศักดิ์เจริญชัยกุล วิรัญญา พูลทอง ชนกนาถ อาบุญ และจักกฤษ จันทวงษ์. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุดทามือจากผ้าลวดลายปักชาวเขาเผ่าม้ง บ้านเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ปอมท. พ.ศ.2562 "อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใต้บริบทโลก" มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ. ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี. 24-25 ตุลาคม 2562. หน้า 646-654.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: กุลชญา สิ่วหงวน, กีรติญา สอนเนย, พชร พรมอ๊อต, ชวนากร วุฒิศรีศิริพร และ ทินกร บัวตูม. (2561). การใช้กล้วยน้ำว้าสุกทดแทนน้ำมันสลัดในผลิตภัณฑ์น้ำสลัด. การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง “อุดมศึกษากับความท้าทาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก”. ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 21-22 พฤศจิกายน 2561. หน้า 379- 384.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: วิรัชยา อินทะกันฑ์ จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง กีรติญา สอนเนย กุลชญา สิ่วหงวน และธนพล กิจพจน์ . (2566). ผลของการเสริมใยอาหารจากลูกจันต่อองค์ประกอบทางเคมีและการยอมรับของผู้บริโภคในไอศกรีมลูกจัน.การประชุมวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (หน้า 545-556).เชียงราย:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
อ้างอิง: วิทวัฒน์ ยินดี, จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง, วิรัชยา อินทะกันฑ์, กุลชญา สิ่วหงวน, ศรีไพร พรมชาติ และ กีรติญา สอนเนย. (2567). การสร้างสรรค์ชุดขันหมากประยุกต์สำหรับธุรกิจร้านดอกไม้. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ประจำปี 2567 ครั้งที่ 9 “การวิจัย และนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: รุ่งอรุณ ช้างบุญ, จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง,กีรติญา สอนเนย, กุลชญา สิ่วหงวน, ศรีไพร พรมชาติ และ วิรัชยา อินทะกันฑ (2567). การออกแบบสื่อทำมือสำหรับครูปฐมวัยในโรงเรียนบ้านตลุกหิน จังหวัดพิจิตร. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ประจำปี 2567 ครั้งที่ 9 “การวิจัย และนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: กีรติญา สอนเนย,กุลชญา สิ่วหงวน,กนกพร สุขหนุน.(2565)การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึกจากเศษผ้าทอมือ. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่15 The 15 Th UDRU National Graduate Research Conference Mixed - Methods as a way to reach 21 Th Century Goal”การประชุมออนไลน์.29พฤศจิกายน2565.หน้า984-993
อ้างอิง: กีรติญา สอนเนย,ชัยวัฒน์ พัดแหวว, ฐิดารัตน์ ไกรสังข์, ธนดล สงวนศิลป์, ปัทมา ทองชุ่ม, จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง ,ณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพร(2565)อาหารสร้างสรรค์จากวัตถุดิบชุมชน:กลุ่มแปรรปูไข่เค็มบ้านสนามคลีออำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่15 The 15 Th UDRU National Graduate Research Conference Mixed - Methods as a way to reach 21 Th Century Goal”การประชุมออนไลน์.29พฤศจิกายน2565.หน้า1285-1294
อ้างอิง: กีรติญา สอนเนย ,ณัชชา พานิชสกุลชัย, วิยะดา บุญลอย,สิรภัทร วงษ์ยะลา,สุมิตรตา ถนอมกาย, จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง(2565) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมดอกพุดตานจากอัตลักษณ์ ลวดลายเครื่องสังคโลกอำเภอเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่15 The 15 Th UDRU National Graduate Research Conference Mixed - Methods as a way to reach 21 Th Century Goal”การประชุมออนไลน์.29พฤศจิกายน2565.หน้า1295-1303
อ้างอิง: กีรติญา สอนเนย,วริยา ดิษเทศ, วรากรณ์ อ่อนแก้ว, สุภาภรณ์ อนันตรักษ์, สุรชัย ทองแดง, กุลชญา สิ่วหงวน(2565) การพัฒนาเส้นบะหมสี่ดเสรมิผงเปลือกส้มโอ. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่15 The 15 Th UDRU National Graduate Research Conference Mixed - Methods as a way to reach 21 Th Century Goal”การประชุมออนไลน์.29พฤศจิกายน2565.หน้า1304-1313
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: กีรติญา สอนเนย วิรัชยา อินทะกันฑ์ วรรณิสา สุดวังยาง สุกัญญา ไทรนนทรีย์ และอารีย์ โฉมวานิช. (2562). การศึกษาตำรับอาหารพื้นบ้านชาวไทยทรงดำ กรณีศึกษา ตําบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) สวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”. ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร. 8 พฤศจิกายน 2562. หน้า 96-104.
อ้างอิง: กีรติญา สอนเนย วิรัชยา อินทะกันฑ์ ณัฐภรณ์ คชนิล ปิยาภรณ์ นวาวัตน์ และวิภาวดี สนสาย. (2562). พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุพลายชุมพล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ปอมท. พ.ศ.2562 "อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใต้บริบทโลก" มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ. ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี. 24-25 ตุลาคม 2562. หน้า 502-510.
อ้างอิง: กีรติญา สอนเนย, กนกวรรณ ดาบาง,กรกนก จิระนุวงษ์,ภัทราพร เผื่อนวงษ์,และสุชาดา ศิริพันธ์. (2562). พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. พ.ศ.2562 "อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใต้บริบทโลก" มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (น.781-789).ชลบุรี: เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี.
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: วิทวัฒน์ ยินดี, จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง, วิรัชยา อินทะกันฑ์, กุลชญา สิ่วหงวน, ศรีไพร พรมชาติ และ กีรติญา สอนเนย. (2567). การสร้างสรรค์ชุดขันหมากประยุกต์สำหรับธุรกิจร้านดอกไม้. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ประจำปี 2567 ครั้งที่ 9 “การวิจัย และนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: รุ่งอรุณ ช้างบุญ, จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง,กีรติญา สอนเนย, กุลชญา สิ่วหงวน, ศรีไพร พรมชาติ และ วิรัชยา อินทะกันฑ (2567). การออกแบบสื่อทำมือสำหรับครูปฐมวัยในโรงเรียนบ้านตลุกหิน จังหวัดพิจิตร. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ประจำปี 2567 ครั้งที่ 9 “การวิจัย และนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: วิรัชยา อินทะกันฑ์ จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง กีรติญา สอนเนย กุลชญา สิ่วหงวน และธนพล กิจพจน์ . (2566). ผลของการเสริมใยอาหารจากลูกจันต่อองค์ประกอบทางเคมีและการยอมรับของผู้บริโภคในไอศกรีมลูกจัน.การประชุมวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.เชียงราย:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อ้างอิง: วิรัชยา อินทะกันฑ์ กีรติญา สอนเนย ศรีไพร พรมชาติ ธนัชพร แสนประสิทธิ์ และสมพงษ์ เทศราช.(2566).การพัฒนาสำรับอาหารพื้นถิ่นอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก.งานประชุมวิชาการพิบูลสงคราม ครั้งที่ 8 .มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.(ใบตอบรับ)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: วิรัชยา อินทะกันฑ์ จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง กีรติญา สอนเนยและกุลชญา สิ่วหงวน. (2564) การพัฒนาสำรับอาหารพื้นถิ่นสำหรับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กรณีศึกษา:หมู่บ้านคลองช้างใหม่ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก.การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565,มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: วิรัชยา อินทะกันฑ์ จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง กีรติญา สอนเนยและกุลชญา สิ่วหงวน. (2564) การพัฒนาสำรับอาหารพื้นถิ่นสำหรับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กรณีศึกษา:หมู่บ้านคลองช้างใหม่ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก.การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565,มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: กิจกรรมการประเมินผลกระทบทางสังคม และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Impact Assessment (SIA) and Social Return on Investment (SROI)
อ้างอิง: เข้าร่วมการอภิปรายเชิงวิชาการออนไลน์ “Soft Power Lanna by Dara Rasami”
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การเตรียมความพร้อมการจัดทำผลงานทางวิชาการด้านการรับใช้สังคม
อ้างอิง: การเขียนบทนอกกรอบให้เท่าทันกับโลกาภิวัฒน์สังคม
อ้างอิง: การพัฒนาผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
อ้างอิง: การพัฒนาหัวข้อวิจัยระดับดุษฏีบัณฑิตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียน Protocol & ICF อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับผู้วิจัย)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย”BCG Canvas For Reseacher”
อ้างอิง: Pitching technique
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ณ บ้านสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: ทำอย่างไรให้สถานที่ผลิตผ่านมาตรฐาน อย.
อ้างอิง: ปลุกไอเดียสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
อ้างอิง: เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์กับยุคดิจิทัล: สร้างสรรค์งานสอนด้วย Generative Ai รูปแบบonline
อ้างอิง: Creative content maketing
อ้างอิง: แนวทางและเทคนิคการเขียนวิจัยขอกรอบทุนวัฒนธรรม ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาจักสานเพื่อส่งเสริมการขายให้กับผลิตภัณฑ์อาหารของหมู่บ้านจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติจากวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึกจากภูมิปัญญาการสร้างลวดลายตีมีดโบราณ ตำบลวังทอง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้า และเครื่องแต่งกายจากอัตลักษณ์ท้องถิ่น อำเภอเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)การพัฒนาผ้าย้อมสีธรรมชาติจากดอกดาวเรืองของตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: การพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานอย่างมีส่วนร่วมเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนการสอนและงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทดอกไม้สดอบแห้งเพื่อ เป็นของที่ระลึกของตกแต่งจากศักยภาพทุนชุมชน ตำบลดินทอง จังหวัดพิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Otop โดยเครือข่ายองค์ความรู้KBOจังหวัด พิษณุโลก
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย 2562- ปัจจุบัน
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อหนังสือ:
กระเป๋าผ้าขาวม้า(ปรับปรุง)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อหนังสือ:
การวาดภาพแฟชั่นและการออกแบบเสื้อผ้า(ปรับปรุง)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อหนังสือ:
กระเป๋าผ้าขาวม้า(ฉบับปรับปรุง)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อหนังสือ:
งานเย็บกระเป๋าผ้า
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อหนังสือ:
เนารูดเพื่อตกแต่งของใช้
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อหนังสือ:
การวาดภาพแฟชั่นและออกแบบเสื้อผ้า
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อรางวัล: รางวัลชมเชยคลิปวิดิโอโครงการ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภท ผ้าและเครื่องแต่งกาย จากอัตลักษณ์ท้องถิ่น อำเภอเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัย ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ชื่อรางวัล: รางวัลชมเชยคลิปวิดิโอโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ จากวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อรองรับ การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพิษณุโลกภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อรางวัล: รางวัลนำเสนอระดับดีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม "การพัฒนาสำรับอาหารพื้นถิ่นสำหรับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกรณีศึกษา: หมู่บ้านคลองช้างใหม่ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก"
ชื่อรางวัล: รางวัลบทความระดับดีเด่น และ การนำเสนอบทความระดับดีเด่นกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึกจากเศษผ้าทอมือ”
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อรางวัล: รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่องานด้านศิลปวัฒนธรรม “ด้านศิลปหัตถกรรม” จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อรางวัล: รางวัลการประกวดแข่งขันการจัดทำและประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อรางวัล: รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น”ด้านพันธกิจสัมพันธ์และบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น”จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีเด่น เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุดทำมือจากผ้าลวดลายปักชาวเขาเผ่าม้ง บ้านเข็กน้อย จังหวัดเพชรบรูณ์
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: การจดทะเบียนประเภทอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน สูตรบราวนี่กรอบจากแป้งข้าวหอมมะลิท่อน
 
ลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อลิขสิทธิ์: สื่อการสอนการออกแบบลายผ้า
ชื่อลิขสิทธิ์: สื่อการสอนวิธีการวางลวดลาย
ชื่อลิขสิทธิ์: สื่อการสอนการย้อมสีธรรมชาติจากดอกดาวเรือง
ชื่อลิขสิทธิ์: สื่อการสอนการเย็บผ้าด้วยมือ
ชื่อลิขสิทธิ์: สื่อการสอนการวาดลายผ้าบนชุด
ชื่อลิขสิทธิ์: สื่อการสอนการออกแบบชุดและลวดสายผ้า
ชื่อลิขสิทธิ์: สื่อการสอนการสร้างสรรค์ลวดลายผ้ามัดย้อมด้วยเทคนิคการเนา
ชื่อลิขสิทธิ์: สื่อการสอนฝึกวาดชุดตามแบบ
ชื่อลิขสิทธิ์: สื่อการสอนวิธีการเย็บหมวกBucket
ชื่อลิขสิทธิ์: สื่อการสอนวิธีการวาดชุดตามแบบ
ชื่อลิขสิทธิ์: สื่อการสอนวิธีการออกแบบลวดลายผ้าด้วยการวาดมือ
ชื่อลิขสิทธิ์: สื่อการสอนการประดิษฐ์พวงกุญแจจากเศษผ้าท้องถิ่น
ชื่อลิขสิทธิ์: ภาพประกอบ (ประเภทงาน ศิลปกรรม/จิตรกรรม)
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.