ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์กีรติญา สอนเนย  
 Mrs. Keeratiya Sornnoey
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: keeratiya.s@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2553
2 บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2538
 
ความเชี่ยวชาญ
ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้า ศิลปะประดิษฐ์
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อหนังสือ:
กระเป๋าผ้าขาวม้า(ฉบับปรับปรุง)
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อหนังสือ:
การวาดภาพแฟชั่นและออกแบบเสื้อผ้า
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเด่น
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.