ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิดา มหาวงศ์  
  Asst. Prof. Dr. Pavida Mahawong
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055230597
อีเมล์: pavida.m@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์(จิตวิทยาการศึกษา)) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562
2 กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552
3 กศ.บ. (การแนะแนว) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
Educational Psychology, Counseling Psychology, การศึกษา, Psychological Testing, Guidance and Psychology, จิตวิทยาการแนะแนว และการให้คำปรึกษา, ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์, จิตวิทยา
 
ความสนใจ
จิตวิทยา, Educational Studies, การสอน,การศึกษาเทคนิคการสอน
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ภาวิดา มหาวงศ์,กุสุมา ยกชู, อัญญณี สุวรรณโรจน์,เบญญาพัชร์ วันทอง และ ปรียานุช วิไลวิทย์.(2564).การศึกษาความต้องการจำเป็นของบริการแนะแนวในนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์).วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ,14(2),54-68
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ภาวิดา มหาวงศ์ กุสุมา ยกชู ปรียานุช วิไลวิทย์ .(2563).การศึกษาเปรียบเทียบระดับจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครูในโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.วารสารคุรุพิบูล,7(2),168.
อ้างอิง: สุรีย์พร เพ็งเลียดอร์ดูนู ภาวิดา มหาวงศ์.(2563).การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสุโขทัย.วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย.14(1).
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ภาวิดา มหาวงศ์,พาสนา จุลรัตน์,อนุ เจริญวงศ์ระยับ และ ช่อลัดดา ขวัญเมือง.(2562).การพัฒนาแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารหาดใหญ่วิชาการ,17(2),201-220.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: ภาวิดา มหาวงศ์ (2553).ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวกับเพื่อนต่างเพศของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนการเคหะท่าทราย เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร . วารสารบัณฑิตศาส์น มมร., ปี่ที่ 9 ฉบับที่ 1, 2553. Page: 74 -86
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ปกามาศ กงจีน,ภัทราภรณ์ อยู่ฉัตร, ภาวิณี เดชเทศ และ ภาวิดา มหาวงศ์.(2562). การศึกษาความสามารถในการอ่านเสียงสระในคำภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเสียงสระในคำภาษาอังกฤษ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 (Proceedings) วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์). หน้า 253-263.
อ้างอิง: นิลาวัลย์ จันทร์ต้น ประจวบ รุ่งสว่าง ภาวิณี เดชเทศ และ ภาวิดา มหาวงศ์.(2562).การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปที่ส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง กฎของการเติม s, es ลงท้ายคำกริยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 (Proceedings) วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์). หน้า 239-25
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ภาวิดา มหาวงศ์.(2561).ผลของการใช้กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activity) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กับนักศึกษาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 มีนาคม 2561.กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1. หน้า 256-262
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ภาวิดา มหาวงศ์.(2560).การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่บูรณาการกับการพัฒนาสังคมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในรายวิชา GEHU 103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3” พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 - 24 มีนาคม 2560.กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1.หน้า 347-358.
อ้างอิง: Pavida Mahawong, Anu Jareanwongrayub, shualadda Kwaunmeang,Passana Junlalat.(2017). A Synthesis of Teachership characteristics and behaviors in Thai Context. Oral presented at The First Southeast Asia Regional Conference of Psychology Human Wellbeing and Sustainable Developmentai.Proceeding of international conference.28 Nov-1 Dec 2017.Hanoi Veitnam. P.185
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Pavida Mahawong.(2015). A Study of Spiritual Intelligence of Teacher Students and a Training Model Construction for Developing Spiritual Intelligence of Teacher Students. Oral presented at 1st Srinakrarinwirot University International Conference on Education (SWUICE) (Proceeding).11-12 September 2015 .P.103-107
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ภาวิดา มหาวงศ์,สลักจิต ตรีรณโอภาส,เบญญาพัชร์ วันทอง,กุสุมา ยกชู. (2557). การศึกษาวิเคราะห์แรงจูงใจภายในตนเอง ของนักศึกษารายวิชา GEPS 123 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ภาวิดา มหาวงศ์.(2557).ผลการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (CAS) บนพื้นฐานการเรียนรู้แบบโครงงาน(Project- Base Learning) เพื่อการพัฒนาตนและสร้างสรรค์สังคมของนักศึกษาวิชา GEPS 123 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย 2558.หน้า 347-358.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ประชุมทบทวนเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน 26 มกราคม 2564 (ออนไลน์) กองมาตรฐานวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: สัมมนา เรื่อง “แรงจูงใจในการทำงาน : ทฤษฎีและการวัด 5 กุมภาพันธ์ 2564 (ออนไลน์) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ประชุม “เวทีนวัตกรรมท้องถิ่นร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา” 8 มิถุนายน 2563 (ออนไลน์) https://equityforum2020.eef.or.th กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และสถาบันพระปกเกล้า
อ้างอิง: สอนออนไลน์และผลิตสื่ออย่างมืออาชีพหลังสถานการณ์โควิด-19 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 125 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาข้อสอบวัดแววความเป็นครู 10-11 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อ้างอิง: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : แนวทางจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2563 ในช่วงสถานการณ์วิกฤต COVID-19 13 สิงหาคม 2563 ณ สุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: อบรมวิทยากรแม่ไก่ในโครงการกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 13-15 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องบัวหลวง โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต (ดอนเมือง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพวิทยากรชุมชน สำหรับการพัฒนาผู้นำชุมชนแกนนำเครือข่าย 21-22 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมหรรษนันท์ กองนโยบายและแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย" (Human Subject - Standard Course)25 พ.ค 2561 - 25 พ.ค 2564
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัตการโครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู หลักสูตร “Mindset in Education @PSRU) ระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2561 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพ ครู คณาจารย์และบุคลากร” หลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน" หลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานและการวิจัยเป็นฐาน (PBL/RBL)" หลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สะเต็มศึกษาเป็นฐาน (STEM Education)" เดือน พฤษภาคม 2561
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อโครงการ: การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนผ่านแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: วิทยากร : จิตวิทยาสำหรับเด็ก โรงเรียนอนุบาลยีราฟ
ชื่อโครงการ: summer camp ครูคืนถิ่น 63 อบรมออนไลน์
ชื่อโครงการ: กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายใต้เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน ของนักศึกษาสาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อโครงการ: วิทยากร : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ห้อง 126 คณะครุศาสตร์
ชื่อโครงการ: สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
ชื่อโครงการ: วิทยากร : เทคนิค 5 ป. สู่ความสำเร็จในการเรียน ณ ห้องประชุม ศ115 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: วิทยากร : อบรมจิตตปัญญาศึกษาแก่นักศึกษาป.บัณฑิตวิชาชีพครู
ชื่อโครงการ: วิทยากร : อบรมจิตตปัญญาสำหรับครูรักษ์ถิ่น ณ ห้องประชุม ม.พัน ๙ ค่ายเอกาทศรถ
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การอบรมในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางวิชาการ ระดับชั้นป.3 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง จ.พิจิตร
ชื่อโครงการ: วิทยากร ในหัวข้อ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยบูรณาการวัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตชด. 4 โรงเรียน ได้แก่ รร.ตชด.บ้านนุชเทียน รร.ตชด.บ้านลาดเรือ รร.ตชด.บ้านรักไทย และ รร.ตชด.อาทรอุทิศ
ชื่อโครงการ: วิทยากรในหัวข้อ "การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 3" ห้องประชุมวังจันทน์ คณะครุศาสตร์
ชื่อโครงการ: วิทยากรจิตวิทยาสำหรับครู มทร.ล้านนา
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การพัฒนาทักษะด้านจิตใจ (จิตพิสัย) ด้านการตระหนักรู้ในตน (self awareness) และ ด้านการเข้าใจผู้อื่น (empathy)โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากร : จิตวิทยาการศึกษา (ติวสอบบรรจุครู)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : จิตวิญญาณความเป็นครู (ติวสอบครูคืนถิ่น)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ด้านการตระหนักรู้ในตน(self awareness) และ ทักษะการเข้าใจผู้อื่น (empathy) โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย”
ชื่อโครงการ: วิทยากร : เทคนิคการหางานและการทำแฟ้มสะสมงาน
ชื่อโครงการ: โครงการ “การพัฒนาครูใหม่ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) (เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคเหนือตอนล่าง)” การประชุมติดตามครูใหม่ของเครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ชื่อโครงการ: วิทยากร : เพิ่มทักษะวิทยากรสอนภาษีเยาวชน และ เพิ่มทักษะวิทยากรต้นแบบครูภาษี (สรรพากร ภาค 7) โรงแรมเดอะแกรนด์ ริเวอร์ไซด์
ชื่อโครงการ: วิทยากร : พัฒนาบุคลิกภาพครูวิทยาศาสตร์
ชื่อโครงการ: วิทยากร : การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา PSRU CARE Model
ชื่อโครงการ: วิทยากร : จิตวิญญาณความเป็นครู นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์
ชื่อโครงการ: วิทยากร : ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพภายในและจิตสาธารณะ ครั้งที่ 1+ครั้งที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช
ชื่อโครงการ: วิทยากร : จิตวิทยาสำหรับการเรียนการสอน อาจารย์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Play & Learn เพลินกับการเรียนในศตวรรษที่ 21
ชื่อโครงการ: วิทยากร : จิตตปัญญาศึกษาสู่การสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : โมดูล 2 จิตวิทยาสำหรับการสอน ในโครงการเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูอาจารย์ใหม่ มรพส.59
ชื่อโครงการ: วิทยากร : โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ ป.โท ป.เอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยรา
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา สาขาสังคมสงเคราะห์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.