ชื่อ-นามสกุล
 นายสามารถ เน่าบู่  
 Mr. SAMART NAOBOO
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 7625
อีเมล์: jae_samart@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2552
 
ความเชี่ยวชาญ
โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ความสนใจ
โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ, การพัฒนาระบบสารสนเทศ MIS และ Android Mobile Application, Web Based Technologies and System Applications, Graphic User Interface (GUI) and Graphic Information System (GIS), Web Application Development, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ภาษาอังกฤษ, งานติดตั้งระบบ Computer, Server, Firewall, การเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer programming)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ ออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อการนำเสนอ Infographic Presentation Seminar & Workshop:Infographic
อ้างอิง: ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างรายงาน Buiess Intellignce (BI) ด้วยโปรแกรม Tableauc กับข้อมูลในระบบ NRMS สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน
อ้างอิง: หลักสูตร "พัฒนา Web Application ด้วย Laravel Framework 5.7" Workshop: ระบบ E-commerce (Shopping Cart)
อ้างอิง: อบรมโครงการหลักสูตร เรียนรู้เทคนิคการใช้งานซอฟแวร์ Microdoft imagine Stream และ Microsoft Office 365
อ้างอิง: หลักสูตร "พัฒนา Web Application ด้วย Laravel Framework 5.7"
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตรผู้ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์งานวิจัยสถาบัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต : การป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตรผู้ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การจัดทำเว็บไซต์ตามมาตรฐาน SEO
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Search Engine Optimization (SEO)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตร การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตรผู้ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย พ.ศ. 2558
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.