ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. อัครพงษ์ เพ็ชรพูล  
  Dr. Akarapong Pethpool
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267087
อีเมล์: akarapong.p@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยบูรพา 2563
2 ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555
3 ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
education social deverment
 
ความสนใจ
Quality assurance, education social development
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: อัครพงษ์ เพ็ชรพูล.(2560).การศึกษาประวัติศาสตร์วิถีชีวิตสังคมวัฒนธรรมและผลกระทบจากการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษาหมู่บ้านนาต้นจั่นตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย.เอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ“พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 3” พ.ศ. 2560
อ้างอิง: อัครพงษ์ เพ็ชรพูล.(2560).แนวทางการเผยแพร่วิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรมตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4 “การบริหารกิจการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย4.0” วันที่ 4 สิงหาคม 2560.วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: อัครพงษ์ เพ็ชรพูล (2560).ทัศนคติที่มีต่อการออมเพื่อเข้าสู่วัยชราของประชากรวัยทำงาน. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3, วันที่ 23-24 มีนาคม 2560. Page: 307-317
อ้างอิง: อัครพงษ์ เพ็ชรพูล (2560).การศึกษาประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรมและผลกระทบจากการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา หมุ่บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3, วันที่ 23-24 มีนาคม 2560. Page: 241-251
อ้างอิง: ชัยพร อุโฆษจันทร์ (2560).การจัดบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลเป็นฐานหรือชุมชนเป็นฐาน. การสัมนาวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 25 มกราคม 2560. Page: 217-228
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.