ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวอัมรินทร์ บุญพลอย  
 Miss Amarin Boonploy
ตำแหน่ง: บรรณารักษ์ ระดับ ชำนาญการ
สังกัดหน่วยงาน: สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267224-5
อีเมล์: amarin.boonploy@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2559
2 ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2544
 
ความเชี่ยวชาญ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์, การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง, การพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ, งานเทคนิคสารสนเทศ, บรรณารักษ์
 
ความสนใจ
บริการอ้างอิงและสารสนเทศ, นวัตกรรมของห้องสมุดแนวใหม่, สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL), International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: อัมรินทร์ แก้วกองทรัพย์, ชุติมา สัจจานันท์ และจันทิมา เขียวแก้ว. (2558, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารบรรณศาสตร์ มศว. 9(1), 1-13.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อัมรินทร์ บุญพลอย และคนอื่นๆ. (2562). ระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายเชิงรุก. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อัมรินทร์ บุญพลอย และคนอื่นๆ. (2562). ระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายเชิงรุก. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: เฉลิมพร ทองพูน และคนอื่น ๆ. (2553). การใช้วารสารวิชาการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (วันที่ 19 ก.พ.2561)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) (วันที่ 19-20 ก.พ.2561)
อ้างอิง: สัมมนาวิชาการเทคโนโลยีห้องสมุด 4.0 (วันที่ 25-26 ม.ค.2561)
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้)
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมทางวิชาชีพตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งบรรณารักษ์
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อรางวัล: บุคลากรดีเด่น ประเภทสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อรางวัล: นักศึกษาดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อรางวัล: บุคลากรดีเด่น ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อรางวัล: บุคลากรดีเด่น ประจำกลุ่มงานบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อรางวัล: บุคคลที่ให้การสนับสนุน และอุทิศแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อรางวัล: บุคลากรดีเด่น ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อรางวัล: บุคคลที่ให้การสนับสนุน และอุทิศแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อรางวัล: บุคลากรด้านบริการสารสนเทศดีเด่น ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อรางวัล: ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดดีเด่น ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.