ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวอัมรินทร์ บุญพลอย  
 Miss Amarin Boonploy
ตำแหน่ง: บรรณารักษ์ ระดับ ชำนาญการ
สังกัดหน่วยงาน: สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267224-5
อีเมล์: amarin.boonploy@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2559
2 ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2544
 
ความเชี่ยวชาญ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์, การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง, การพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ, บรรณารักษ์, งานเทคนิคสารสนเทศและการจัดการทรัพยากร
 
ความสนใจ
บริการอ้างอิงและสารสนเทศ, นวัตกรรมของห้องสมุดแนวใหม่, สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL), International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, ห้องสมุด
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: อัมรินทร์ แก้วกองทรัพย์*, ชุติมา สัจจานันท์ และจันทิมา เขียวแก้ว. (2558, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารบรรณศาสตร์ มศว. 9(1), 1-13. สืบค้นจาก https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/8375 *อัมรินทร์ บุญพลอย
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อัมรินทร์ บุญพลอย และคนอื่นๆ. (2562). ระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายเชิงรุก [Poster presentation]. การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ.
-
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อัมรินทร์ บุญพลอย และคนอื่นๆ. (2562). ระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายเชิงรุก. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: เฉลิมพร ทองพูน และคนอื่น ๆ. (2553). การใช้วารสารวิชาการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: แนวทางการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2566
อ้างอิง: การใช้งานโปรแกรม Turnitin
อ้างอิง: การใช้งานโปรแกรม Turnitin ครั้งที่ 2
อ้างอิง: การประชุมทางวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 "ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่" (Foresight in Reinventing Libraries in a VUCA World : The Next Move) โดยร่วม) โดยร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการ และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 1) ก้าวต่อไปของห้องสมุด ภายใต้ภาวะโลกรวน 2) การพลิกโฉมห้องสมุดในบริบทการจัดการอุดมศึกษาแนวใหม่ : Reinventing Libraries in the Context of New Higher 3) ห้องสมุดโฉมใหม่ในโลกแห่งความผันผวน : New Look of Library in a VUCA World 4) นวัตกรรมการเรียนรู้เสมือนจริง Metaverse : ก้าวต่อไปของห้องสมุดในยุค VUCA-BANI World 5) ห้องสมุดกับสังคมสูงวัย
อ้างอิง: การเขียนเอกสารอ้างอิงในผลงานวิชาการ
อ้างอิง: การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรการสอนงาน (Coaching)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ประจำปี 2566 เรื่อง การจัดระบบคอลเล็กชันดิจิทัลด้านมรดกทางวัฒนธรรมด้วยแนวคิด Linked Data: จากมาตรฐาน MARC สู่ BIBFRAME
อ้างอิง: กิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศผ่าน Social Media : Trend & Challenge
อ้างอิง: การใช้งานและเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลตัวชี้วัดผลงานวิจัย SCOPUS and SCIVAL
อ้างอิง: โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
อ้างอิง: การเขียนเอกสารอ้างอิงรูปแบบ APA สำหรับบทความวิชาการและวิจัย
อ้างอิง: Library Possible: The Creative Solutions for Better Library Service
อ้างอิง: G – Green Towards Low Carbon Society มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
อ้างอิง: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนผลการดำเนินงานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ครั้งที่ 2
อ้างอิง: การสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการปรับตัวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย (R to R) EP.1”
อ้างอิง: การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่
อ้างอิง: การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร วิชา ภาษาอังกฤษ : การเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
อ้างอิง: เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง เทรนด์ของโลกดิจิทัล และการรับมือเพื่อการเปลี่ยนแปลง
อ้างอิง: การบรรยาย เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office)
อ้างอิง: แนวทางการประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
อ้างอิง: การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร การสื่อสารและการประสานงาน
อ้างอิง: การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
อ้างอิง: การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
อ้างอิง: โครงการอบรมและพัฒนาทักษะ Digital Literacy ของบุคลากรให้มีทักษะเพียงพอต่อการพัฒนา Smart University รุ่นที่ 6
อ้างอิง: โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
อ้างอิง: โครงการคิดบวก คิดสร้างสรรค์และทำงานอย่างมีความสุข
อ้างอิง: โครงการเสวนาวิชาการประจำปี 2566 เรื่อง "แนวทางสู่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น"
อ้างอิง: โครงการการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลให้กับครูบรรณารักษ์ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาห้องสมุดอย่างยั่งยืน หัวข้อ “ทักษะดิจิทัล” สําหรับครูบรรณารักษ์ ครูผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด และบรรณารักษ์วิชาชีพ
อ้างอิง: การจัดการขยะและของเสียตามโมเดล BCG และการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อ้างอิง: ก้าวใหม่ของมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2566
อ้างอิง: โครงการจัดหาทรัพยากรและการเสริมสร้างการอ่านเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมเขียนอย่างไรไม่ให้ Plagiarism
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ กิจกรรม : How to เทคนิคการเล่านิทานให้ลูกฟัง : อ่าน-ท่อง-ร้อง-เล่น กับการส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล
อ้างอิง: แยกให้ได้ ทิ้งให้ถูก : เรียนรู้การคัดแยกขยะผ่านบอร์ดเกมการศึกษา และกิจกรรมแข่งขันบอร์ดเกมด้านสิ่งแวดล้อม
อ้างอิง: การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ (Effective Change Agent)
อ้างอิง: เราจะทำอย่างไรในยุคโลกเดือด
อ้างอิง: โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการวิจัย”
อ้างอิง: โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 รับฟังการบรรยาย เรื่อง แนวทางการพัฒนาห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการจัดทำตัวชี้วัดค่านิยมองค์กร (PSRUL)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร การให้บริการที่เป็นเลิศ
อ้างอิง: การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม
อ้างอิง: โครงการสำนักงานสีเขียว ในหัวข้อ การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
อ้างอิง: การสร้างนวัตกรรมเพื่อการให้บริการในทศวรรษที่ 21 "Staff-less Library"
อ้างอิง: กิจกรรมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพด้วยเกณฑ์การประเมินการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ( EdPEX )
อ้างอิง: การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร Digital Literacy
อ้างอิง: การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรการบริหารองค์การ
อ้างอิง: โครงการพัฒนาองค์กรสู่เกณฑ์มาตรฐาน EdPEx ปีการศึกษา 2565 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนผลการดำเนินงานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ครั้งที่ 1
อ้างอิง: ก้าวย่างที่เปลี่ยนผ่านในงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ: จาก มาร์ก สู่ บิบเฟรม และลิงก์-ดาต้า (Initial steps for future work of organizing information resources: the transition from MARC to BIBFRAME and Linked Data)
อ้างอิง: โครงการสำนักงานสีเขียว หัวข้อ การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และหัวข้อ WORK อย่างไรไม่เสี่ยงภัย ออฟฟิศซินโดรม
อ้างอิง: การบันทึกข้อมูลห้องสมุดสีเขียว
อ้างอิง: มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย : Human Subjects Protection-Standard Course (สำหรับผู้วิจัย)
อ้างอิง: การประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2565 เรื่อง “4 hearts for library : ใส่ใจ ได้ใจ เข้าใจ และรักษาใจ เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์งานห้องสมุด”
อ้างอิง: โครงการทักษะทางด้านบรรณารักษ์และสารสนเทศ
อ้างอิง: การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กรมส่งเสริม
อ้างอิง: การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร ความรู้พื้นฐานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อ้างอิง: Tricks and Tank with expert Reference Librarian
อ้างอิง: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักเกณฑ์การคัดเลือกห้องสมุดดีเด่น
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการจัดหาทรัพยากรและการเสริมสร้างการอ่านเพื่อการเรียนรู้ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2566
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้)
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานและประเมินบทความวิชาการ/บทความวิจัยโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายส ำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2566
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (พิษณุโลก กลุ่ม 1) ในกิจกรรมการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมทางวิชาชีพตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งบรรณารักษ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมทางวิชาชีพตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งบรรณารักษ์
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อรางวัล: ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ประเภทผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อรางวัล: บุคลากรดีเด่น ประเภทสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อรางวัล: บุคลากรดีเด่น ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อรางวัล: บุคลากรดีเด่น ประจำกลุ่มงานบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อรางวัล: นักศึกษาดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อรางวัล: บุคคลที่ให้การสนับสนุน และอุทิศแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อรางวัล: บุคลากรดีเด่น ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อรางวัล: บุคคลที่ให้การสนับสนุน และอุทิศแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อรางวัล: บุคลากรด้านบริการสารสนเทศดีเด่น ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อรางวัล: ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดดีเด่น ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.