ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย ปานทุ่ง  
 Asst. Prof. Pornchai Pantung
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055282792
อีเมล์: young_blood3@hotmail.co.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 คอ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2553
2 วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
ออแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์, ออกแบบเฟอร์นิเจอร์, ออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Pornchai Pantung. 2560. Local weaving pattern analysis of Ban Muang Hom, Wang Thong District, Phitsanulok province for developing weaving patterns and textile product that reflect the local identity. Journal of Thai Interdisciplinary Research. 12(6), 64 – 70
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: พรชัย ปานทุ่ง. 2559. การสร้างสรรค์ใบยางพารา เพื่อใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ของตกแต่งและของชำร่วย. วาสารวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 11(3). 135-142
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: พรชัย ปานทุ่ง. 2558. การประยุกต์ใช้ปูนปลาสเตอร์เสื่อมสภาพจากการผลิตเซรามิกส์มาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อิฐประดับ. วารสารสหวิทยาการไทย. 10(3). 45-51
อ้างอิง: พรชัย ปานทุ่ง. 2558. การพัฒนาน้ำเคลือบเซรามิกส์จากเนื้อดินพื้นบ้าน. วารสารสหวิทยาการไทย. 10(3). 38-44
อ้างอิง: พรชัย ปานทุ่ง. 2558. กระบวนการสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของใช้และของตกแต่งจากหญ้าแฝก ชุมชน OTOP บ้านปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก. วาสารวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 10(3). 105-118
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Strategic HRD Plan) (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 6
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การอบรมมาตรฐาน (standard Course) มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection-Standard Course)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อรางวัล: รางวัลเหรียญทอง ชื่อผลงาน โคมไฟมงคลลายอุ โครงการส้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อรางวัล: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ชื่อผลงาน โคมไฟ โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย การนำทุนและทรัพยากรมาต่อยอดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจ(พัฒนาและการบริการทางวัฒนธรรม) จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อรางวัล: รางวัลชมเชย ผลงานชื่อ ความเพียร ในการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก ประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อตกแต่งภายในอาคาร (Thai Ceramic Award 2011)
ชื่อรางวัล: รางวัลชมเชย ผลงาน ตัวตน ในการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก ประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อตกแต่งภายในอาคาร (Thai Ceramic Award 2011)
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.