ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย ปานทุ่ง  
  Asst. Prof. Dr. Pornchai Pantung
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055282792
อีเมล์: pornchai.pa@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565
2 คอ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2553
3 วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
ออแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์, ออกแบบเฟอร์นิเจอร์, ออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: พรชัย ปานทุ่ง. (2567). กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจฐานราก ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 18(1)
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: พรชัย ปานทุ่ง และ นิรัช สุดสังข์. (2566). การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เสื้อปักลายชุมชนของกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ บ้านห้วยหยวก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ตามแนวทางผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย. Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University. 17(1). 388-401
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Pantung.P.,Soodsang.N.(2021)The process of promoting the economics base of the Thai lanna textile handicraft communitiy in Sukhothai province.Turkish journals of computer and mathematics education.12(8). p 2825-2833
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: พรชัย ปานทุ่ง. (2563). การศึกษากระบวนการตกแต่งผ้าทอด้วยการพิมพ์สีจากวัสดุธรรมชาติ. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences. 20(2), 492-501
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: บุษบา หินเธาว์ พรชัย ปานทุ่ง และ พัชรา วงศ์แสงเทียน. (2562). การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอมัดหมี่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรณีศึกษา กลุ่มผ้าทอบ้านม่วงหอม จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 14(1). 142-150.
อ้างอิง: พรชัย ปานทุ่ง. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านภูทอง จังหวัดสุโขทัย. ่ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 11(4), 331-345
อ้างอิง: พรชัย ปานทุ่ง. (2562). กระบวนการสร้างสรรค์ลวดลายผ้าทอมัดหมี่แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผ้าทอมัดหมี่บ้านม่วงหอม จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 11(5), 405-421
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Pornchai Pantung. (2017). Local weaving pattern analysis of Ban Muang Hom, Wang Thong District, Phitsanulok province for developing weaving patterns and textile product that reflect the local identity. Journal of Thai Interdisciplinary Research. 12(6), 64 – 70
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: พรชัย ปานทุ่ง. (2559). การสร้างสรรค์ใบยางพารา เพื่อใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ของตกแต่งและของชำร่วย. วาสารวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 11(3). 135-142
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: พรชัย ปานทุ่ง. (2558). การประยุกต์ใช้ปูนปลาสเตอร์เสื่อมสภาพจากการผลิตเซรามิกส์มาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อิฐประดับ. วารสารสหวิทยาการไทย. 10(3). 45-51
อ้างอิง: พรชัย ปานทุ่ง. (2558). การพัฒนาน้ำเคลือบเซรามิกส์จากเนื้อดินพื้นบ้าน. วารสารสหวิทยาการไทย. 10(3). 38-44
อ้างอิง: พรชัย ปานทุ่ง. 2558. กระบวนการสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของใช้และของตกแต่งจากหญ้าแฝก ชุมชน OTOP บ้านปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก. วาสารวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 10(3). 105-118
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: พรชัย ปานทุ่ง. (2566). กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลไทยชนะศึก จังหวัดสุโขทัย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. หน้า 355- 369
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: พรชัย ปานทุ่ง. (2563). การย้อมผ้าหมักโคลนและวัสดุให้สีธรรมชาติในท้องถิ่น สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3. วิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สู่ชุมชนเมืองน่าอยู่อย่างยังยืน. (น. 62-63) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: พรชัย ปานทุ่ง. (2561). การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบไส้กรองน้้าเซรามิกส์ในบ้านพักอาศัยจากดินตะกอนประปา. Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื่น. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (น.525-531). สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการการยกระดับภูมิปัญญาสิ่งทอบ้านม่วงหอม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: โครงการการยกระดับภูมิปัญญาสิ่งทอผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านภูมิทอง ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยการเพิ่มทักษะด้านการออกแบบลวดลายผ้าทอให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนวัตวิถี
อ้างอิง: โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มไทยอีสาน ต.วังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัยด้วยการสร้างอาชีพชุมชนตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
อ้างอิง: โครงการกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุโขทัย
อ้างอิง: โครงการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน ด้วยการสร้างระบบและกลไกศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสุโขทัย
อ้างอิง: โครงการสืบสานและต่อยอดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพและการส่งเสริมธุรกิจชุมชน
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: อบรมการประเมินผลกระทบทางสังคม และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Impact Assessment (SIA) and Social Return on Investment (SROI)
อ้างอิง: อบรมการเขียนเส้นทางสู่ผลกระทบของโครงการ (Impact Pathway) ณ วังจันทน์ริเวอร์วิว จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน AUN-QA Implementation and Gap Analysis สำหรับหลักสูตรที่เข้ารับการประเมินด้วยเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 16 - 17 มกราคม 2567 ณ ห้อง Conference room 1 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ้างอิง: อบรมโครงการ Train The Trainer "การพัฒนาทักษะความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม" ณ ห้องประชุม 302 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลงคราม วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2567
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: อบรมหลักสูตร การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design) รุ่น 2 เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2566
อ้างอิง: อบรมหลักสูตรการจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่น มรพส รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
อ้างอิง: อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกร่างหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-based Education (OBE) ระหว่างวันที่ 4 - 6 มกราคม 2566 ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท จ.เลย
อ้างอิง: อบรม เรื่อง ระบบบริหารจัดการข้อมมูล Community Big Data และระบบการจัดการข้อมูลชุมชน (ออนไลน์)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาศักยภาพ อว.ส่วนหน้า" (ครั้งที่2 กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ)
อ้างอิง: อบรมหลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4 รุ่นที่ 13 เมื่อวันที่ 17 -18 สิงหาคม 2566
อ้างอิง: อบรมการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนสังคมจากการลงทุน (SROI) เมื่อ 26 - 27 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม Pibul 302 อาคารพิบูลวิชญ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: อบรมการสร้างธุรกิจแฟชั่น "เทคนิคการสร้างแพทเทิร์นและการตัดเย็บเสื้อผ้า" โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาการความงามและกาีออกแบบแฟชั่น คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: อบรมพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ภายใต้โครงการผลิตเอกสารการสอน/เอกสารประกอบคำสอน/ตำรา/บทความวิชาการ/บทความวิจัย" ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ชลบุรี
อ้างอิง: การอบรมมาตรฐาน (standard Course) มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection-Standard Course) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนหนังสือและตำราวิชาการระดับอุดมศึกษา เพื่อตำแหน่งวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: การอบรมมาตรฐาน (standard Course) มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection-Standard Course) ณ ห้องรัตนราตรี ชั้น 6 โรงแรมรัตนาปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Strategic HRD Plan) (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 6 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
ชื่อโครงการ: โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านภูนก ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 20 -22 กุมภาพันธ์ 2567
ชื่อโครงการ: โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ กลุุ่่มวิสาหกิจชุมชน TPS ทอผ้า ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมือง มุ่งสู่การเป็น Soft Power ของจังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จากปลาหมอของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงปลาหมอดงเดือย (ปลาหมอแดดเดียว) จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จากปลาหมอของวิสาหกิจชุมชนฟาร์มสเตย์บ้านตึก
ชื่อโครงการ: โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กบ ปู หอย ตำบลวังทองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ กบ ปู หอย ตำบลวังทองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมอาชีพทำขนมหวานบ้านไผ่ซอ ตำบลวังใหญ่ จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับขนมหวาน บ้านไผ่ซอ ตำบลวังใหญ่ จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: โครงการขยายผล U2T เฟส 1 ด้วยการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการฐานเศรษฐกิจชุมชนตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกด้วยเทคโนโลยีจากธรรมชาติสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมและพัฒนาเขตพื้นที่ภัยพิบัติภัยแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ด้วยกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและทักษะการดำรงชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนรายงานการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่สะท้อนถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้น
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมสร้างอาชีพชุมชนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยล้านนา ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านวังหาด อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ลวดลายผ้าทอมัดหมี่แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผ้าทอมัดหมี่บ้านม่วงหอม อำเภอบ้านวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านภูทอง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอบ้านนาเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกศิลปศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วันที่ 22 กันยายน 2566 (ออนไลน์)
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อรางวัล: ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. 2565 ประเภทผู้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือหมาวิทยาลัย
ชื่อรางวัล: รางวัลนำเสนอบทความภาคบรรยายดีเด่นระดับชาติ (OUTSTANDING ORAL AWARD) การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 และ นานาชาติครั้งที่ 1 (The 3 rd National and The 1 st International MJU-Phrae Conference) ภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่เป้า
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อรางวัล: รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม ภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 "วิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้าสรรค์สู่ชุมชนชนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน" ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทรางวัล "นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานบริการวิชาการรับใช้สังคมดีเด่น"
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อรางวัล: รางวัลเหรียญทอง ชื่อผลงาน โคมไฟมงคลลายอุ โครงการส้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อรางวัล: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ชื่อผลงาน โคมไฟ โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย การนำทุนและทรัพยากรมาต่อยอดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจ(พัฒนาและการบริการทางวัฒนธรรม) จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อรางวัล: รางวัลชมเชย ผลงานชื่อ ความเพียร ในการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก ประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อตกแต่งภายในอาคาร (Thai Ceramic Award 2011)
ชื่อรางวัล: รางวัลชมเชย ผลงาน ตัวตน ในการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก ประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อตกแต่งภายในอาคาร (Thai Ceramic Award 2011)
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตร ผ่านการอบรมหลักสูตร "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Strategic HRD Plan)" (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 6 ให้ไว้เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกีตรติบัตร การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแผนงาน การเงินและพัสดุ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2560 ให้ไว้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตร ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ "ประเภท สิ่งประดิฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับอุดมศึกษา/ อาชีวศึกษา(ปวส.) ประจำปี 2556 ให้ไว้เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ "ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2555
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัติ การฝึกอบรม โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2/2554 "หลักสูตรการติดตั้ง Window XP และโปรแกรมพื้นฐานด้วยต้นเอง (รุ่นที่ 1) ให้ไว้เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.