ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ปฏิมาพร เคลือขอน  
 Miss Partimaporn Khlueakhon
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: patiiezgulp@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยคังนัม สาธารณรัฐเกาหลี 2563
2 ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2558
 
ความเชี่ยวชาญ
Social Welfare, Special Education: การศึกษาพิเศษ
 
ความสนใจ
Special Education , Social Work
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: การประเมินผลกระทบทางสังคม และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 6-7 มกราคม 2567
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครการ เสริมสร้างสุขภาวะและพลังใจประชาชนวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ ๒ กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
อ้างอิง: โครงการอบรบพัฒนาทักษะ soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม(social engineer) เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน สำหรับคณาจารย์และบุคลากร วันที่ 20-22 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม The Regent Cha Am Beach Resort อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
อ้างอิง: โครงการ RSQD นำความรู้สู่สังคม เรื่องบูรณาการศาสตร์ในงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและกลุ่มเปราะบาง : แนวคิด การนำไปใช้ และงานวิจัย
อ้างอิง: จิตวิทยาการปรึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น (รุ่นที่ 2) คณะมนุษย์ศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ้างอิง: การพัฒนาทักษะสำหรับผู้ดูแลในการสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุ (Skill development for caregivers to create the elderly happiness) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ้างอิง: โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: ADHD) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ้างอิง: อบรม CLO รุ่น 3
อ้างอิง: อบรม OBE 8-9 สิงหาคม 66
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับประกันคุณภาพ AUN QA
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนตำรา หนังสือ และบทความวิจัย สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ วันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 ผ่านรูปแบบออนไลน์
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์" วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.