ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. นิรัชรา ลิลละฮ์กุล  
  Dr. Niratchara Lillahkul
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000
อีเมล์: niratchara.l@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ส.ด. (สาธารณสุข) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562
2 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552
3 พย.บ. (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: จงจิต ปินศิริ,เจษฎากร โนอินทร์ และนิรัชรา ลิลละฮ์กุล ,2566. การพัฒนารูปแบบมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19:กรณีศึกษาบริเวณถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน.วารสารวิชาการสาธารณสุข.ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 น.322-332 (TCI1)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: สุธี เชิดชูตระกูลศักดิ์,นิรัชรา ลิลละฮ์กุล และเจษฎากร โนอินทร์,2565. การพัฒนารูปแบบการจัดบริการผู้ป่วยโรคเบาหวานเครือข่ายสุขภาพอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร.วารสารวิชาการสาธารณสุข.ปีที่ 31 ฉบับที่ 6 น.1061-1070.
อ้างอิง: สุธี เชิดชูตระกูลศักดิ์,นิรัชรา ลิลละฮ์กุล และเจษฎากร โนอินทร์,2565. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการการจัดบริการ การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานเครือข่ายสุขภาพ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร.วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ.ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 น.90-100.
อ้างอิง: จงจิต ปินศิริ,นิรัชรา ลิลละฮ์กุล และเจษฎากร โนอินทร์,2565. รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนด้านปกครองในการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน.วารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน.ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 น.105-114.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: นิรัชรา ลิลละฮ์กุล, เจษฎากร โนอินทร์,สัญญา ยือราน,สัตตมาส ลรรพรัตนและ นวลพรรณ ทองคุปต์. ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพต่อความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะติดบ้าน. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 หน้า 99-109.
อ้างอิง: นิรัชรา ลิลละฮ์กุล, เจษฎากร โนอินทร์,ชัยยา นรเดชานันท์. 2564. มุมมองด้านสุขภาพของชาวไทยมุสลมิต่อการป่วยด้วยวัณโรค.วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 34 - 47.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ซำซูดิน ดายะ, นิรัชรา ลิลละฮ์กุล, เจษฎากร โนอินทร์. 2562. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้ปกครองเด็ก อายุ 0 – 5 ปี เพื่อรับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดยะลา. วารสารกรมการแพทย์. ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 หน้า 113-118
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ซำซูดิน ดายะ, นิรัชรา ลิลละฮ์กุล, เจษฎากร โนอินทร์. 2561. ประสบการณ์ของผู้ปกครองเด็กชาวไทยมุสลิมต่อการปฏิเสธการรับบริการสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนในเด็กอายุ 0 - 5 ปี. วารสารกรมการแพทย์. ปีที่ 43 ฉบับที่ 5 หน้า 137-141.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำเครือข่าย "วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น"
อ้างอิง: การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs Formulations) รุ่นที่ 5
อ้างอิง: การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่นที่ 10
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่น มรพส #4
อ้างอิง: การอบรม AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4: In-House Traning รุ่นที่ 1
อ้างอิง: Train The Trainer (การพัฒนาทักษะความรู้ในการพัมนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม)
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.