ชื่อ-นามสกุล
   
ตำแหน่ง: -
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: -
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
2 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียม 2550
3 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2541
 
ความเชี่ยวชาญ
Public Health, การพยาบาลและการสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ
 
ความสนใจ
การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ, การป้องกันการหกล้มในผุ้สูงอายุ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อณัญญา ลาลุน , ศิปภา ภุมมารักษ์ , นารีรัตน์ ภักดีศิริวงษ์ , พิมพ์รดา ธรรมมีภักดี , สุวรรณี มณีศรี.(2561).ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล ต่อคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.วารสารวิชาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์. 5 (1) : 94-103.
อ้างอิง: ศิริพร สมบูรณ์, ทัศนีย์ รวิวรกุล, ยุวดี วิทยพันธ์, ศิปภา ภุมมารักษ์.(2561). ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ. Journal Medical Health Science.25(3).
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Pummarak S, Samrongtong R, Ramesh Kumar.(2017). Exploring gait, balance performance and fear of falling among elderly people living in rural area in Thailand. Pakistan Journal of Public Health 7(3).
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Yodmai K, Pummarak S, Sirisuth J.C, Kuman R, and Samrongtong R. (2015). Quality of life and fear of falling among an aging population in semi rural, Thailand. J Ayub Med Coll Abbottabad 27(4) :771-774.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Pummarak S. and Samrongtong R. Fear of falling and falls risk perception among the elderly people in rural area. The poster presentation at 2017 KGC: Conference on December 6-7, 2017, Shirankaikan, Kyoto University, Japan.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Sipapa Pummarak and Ratana Samrongtong. Falls among the elderly in Thailand: a situation analysis. The poster presentation at The 48th Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Conference (APACPH2016) 16-Sep-2016 to 19-Sep2016, Teikyo University, Japan.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Sipapa Pummarak, Chuleekorn Seubjaknoi, Sunanta Wongchalee, Korawan Yodmai, Ratana Samrongtong, Quality of Life and Falls Among Elderly in Nakornnayok Province, Thailand. The oral presentation at the 7th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub Regional Countries at Hue University of Medicine and Pharmacy, Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam on September 26th – 27th , 2015
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Sipapa Pummarak, Chuleekorn Seubjaknoi, Ratana Samrongtong. Falls among the elderly people in in Nakornnayok Province, Thailand. The poster presentation at the 9th Pan-Pacific Conference on Rehabilitation cum 21st Annual Congress of Gerontology. Polytechnic University, Hong Kong.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Sipapa Pummarak, Ratana Somrongtong, Chuleekorn Seubgaknoi. The Lived Experience of Community Care for the Elderly among Village Heath Volunteers in Pha-ka Sub district, Nakornnayok Province’. The poster presentation at the 5th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-regional Countries at University of Public Health, Yangon, Myanmar on 28 – 29 September, 2013.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Sipapa Pummarak, Chuleekorn Seubjaknoi, Sunanta Wongchalee, Ratana Somrongtong . Community Assessment for healthcare needs among the elderly living in the Pa-kha sub-district, Nakornnaiyok Province, Thailand’. The oral presentation at the 4th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries, Kunming Medical University, China, on 15-16 September 2012.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: WHO Health Promoting Hospital(HPH) Winter School 20-23 กุมภาพันธ์ 2555
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.