ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง  
 Asst. Prof. Prapasiri Jaipong
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: Jprapasiri@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (ครุศาสตร์เกษตร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2540
2 ค.อ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2535
 
ความเชี่ยวชาญ
Animal Production, Aquarium fish culture
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ประภาศิริ ใจผ่อง (2560).ผลของสารสกัดที่มีส่วนผสมของแคโรทีนอยด์ในแครอทและมะเขือเทศต่อความเข้มสีปลาสอดแดงหางดาบ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 48 (Suppl. 2). Page: 1149-1155
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ประภาศิริ ใจผ่อง (2559).ความหลากหลายของลักษณะภายนอกของไก่พื้นเมืองไทยในจังหวัดพิษณุโลก (สัดส่วน 5%). แก่นเกษตร , 2559, ปี44 ฉบับพิเศษ 2. Page: 398-404
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.