ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ปัณพร เพ็งที  
 Mrs. Pannaporn Pengtee
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: penporn13@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553
2 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมม่ธาราช 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
กีฬาเปตอง, การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, การให้คำปรึกษา, การพยาบาลผู้ป่วยวัยรุ่นโรคซึมเศร้า
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้ทุน(มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย"วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น.
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการวัดการเรียนรู้(เเลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาการและวิจัย)
อ้างอิง: เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับทุนและการเตรียมผลงานเพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
อ้างอิง: โครงการ การพัฒนาตำราทางการพยาบาล สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
อ้างอิง: ทิศทาง ซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย ป้องกันรักษา อย่างไร ในยุคดิจิตอล
อ้างอิง: การเจรจาต่อรองในภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช
อ้างอิง: การจัดทําผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่น มรพส#3
อ้างอิง: การจัดทําหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่น มรพส#3
อ้างอิง: Human Subjects Protection-Standard Course : มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย
อ้างอิง: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเเบบเป็นทีม (Team Teaching)
อ้างอิง: พัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อ “การเขียนเส้นทางสู่ผลกระทบงานวิจัย (Impact Pathway)
อ้างอิง: ป้องกันระงับอัคคีภัยภายในอาคาร คณะพยาบาลศาสตร์
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการ การพัฒนาตำราทางการพยาบาล สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับทุนและการเตรียมผลงานเพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ทิศทาง ซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย ป้องกันรักษา อย่างไร ในยุคดิจิตอล
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การจัดทําหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่น มรพส#3
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การจัดทําผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่น มรพส#3
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Human Subjects Protection-Standard Course : มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การเจรจาต่อรองในภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเเบบเป็นทีม (Team Teaching)
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.