ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ศรีสมบัติ  
  Asst. Prof. Dr. Buncha Srisombut
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองอธิการบดี
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267106
อีเมล์: Buncha.psru@gmail.com,cha_sri@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ด. (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558
2 ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550
3 ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546
4 วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544
5 วท.บ. (สถิติประยุกต์) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2542
 
ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยเชิงปริมาณ, สถิติวิเคราะห์, การบริหารจัดการองค์กร
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: บัญชา ศรีสมบัติ (2559).การประเมินความต้องการจำเป็นของการให้บริการแนะแนวแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, Vol 10 No 1 (2016): มกราคม-มิถุนายน 2559. Page: 15-34
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: บัญชา ศรีสมบัติ (2558).บทความวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกลุ่มการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences, ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2558. Page: 188-200
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: บัญชา ศรีสมบัติ (2556).ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557, 2557. Page: 96-103
อ้างอิง: บัญชา ศรีสมบัติ (2556).ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักสถิติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557, 2557. Page: 554-559
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่น มรพส#1
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่น มรพส#1
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.