ชื่อ-นามสกุล
 นางกัญญาวีร์ สมนึก  
 Mrs. kanyawee Somnuk
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ชำนาญการ
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267106
อีเมล์: kanyawee122@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศม. (การจัดการประยุกต์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2558
2 ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป(แขนงการบัญชี)) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2543
 
ความเชี่ยวชาญ
การเขียนจดหมายข่าว, การพิมพ์หนังสือราชการ
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: อบรมความสำคัญของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ต่อการทำวิจัย
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI)
อ้างอิง: อบรมการปลูกผักแบบปลอดภัยด้วยระบบฟาร์มรักษ์น้ำ และการแปรรูป
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการความรู้Km เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อบรรยาย :: การบริหารจัดการทำงานเชิงรุก ด้านบริหารและด้านปฏิบัติการ
อ้างอิง: อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยลัย
อ้างอิง: อบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ
อ้างอิง: อบรมโครงการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจสอบอ้างอิง และคุณภาพงานวิชาการเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: รับฟังการบรรยายพิเศษ BOTNOI PLATFORM พิบูลสงครามมหาวิทยาลัยดิจิตอล กับ วันเทคโนโลยีของไทย
อ้างอิง: เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี”
อ้างอิง: อบรม Social Return on investment (srol) EP.1
อ้างอิง: อบรม BOTNOI PLATFORM พิบูลสงครามมหาวิทยาลัยดิจิตอล กับ วันเทคโนโลยีของไทย
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.