ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย  
  Asst. Prof. Dr. Yuttasak Chammui
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: yuttasak.c@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557
2 วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
3 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
Analytical Chemistry, Gas Chromatography-Mass Spectrometry, High Performance Liquid Chromatography
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Yuttasak Chammui, Rapid Analysis of some Endocrine Disruptor Chemicals Leaching from Baby Milk Feeding Bottles Using SPME and SDME Techniques, Food Anal. Methods (2017) 10:2607–2618
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Yuttasak Chammui, Single-drop microextraction for extraction of some phenolic contents leached from bottle water samples, International food research journal, 23(4) (2016) 1609-1613.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Yuttasak Chammui, Ponlayuth Sooksamiti, Wimol Naksata and Orn-anong Arqueropanyo, Kinetic and mechanism of arsenic ions removal by adsorption on Leonardite char as low cost adsorbent material, Journal of the Chilean Chemical Society, 59(1) (2014) 2378-2381.
อ้างอิง: Yuttasak Chammui, Ponlayuth Sooksamiti, Wimol Naksata, Sakdiphon Thiansem and Orn-anong Arqueropanyo, Removal of arsenic from aqueous solution by adsorption on Leonardite, Chemical Engineering Journal, 240 (2014) 202-210.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย (2561).การหาปริมาณธาตุอาหารหลักในถ่านหินคุณภาพต่ำเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการเกษตร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 2560. Page: 2681-2686
อ้างอิง: ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย (2561).การใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสำหรับตรวจวัดที่รวดเร็วของโครเมียมเฮกซาวาเลน: การหาสภาวะที่เหมาะสม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 2560. Page: 2687-2693
อ้างอิง: ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย (2561).การสำรวจการปนเปื้อนของสารหนู (V) บริเวณแม่น้ำน่านในจังหวัดพิษณุโลกโดยใช้โทรศัพท์มือถือ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 2560. Page: 2694-2701
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Panyaporn Bunchaun, Orawan Buabdi, Pisit Poolprasert, Wisanu Thongchai and Yuttasak Chammui, Effect of pH and contact times for equilibrium adsorption of arsenic ions on modified diatomite as adsorbent, 7th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference, 24-26 November 2015, Wangchan Riverview Hotel, Phitsanulok, Thailand.
อ้างอิง: Yuttasak Chammui, Yootdanai Yodtongdee and Ponlayuth Sooksamiti, Humic acid extraction from Leonardite (Low grade lignite) using potassium hydroxide, 7th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference, 24-26 November 2015, Wangchan Riverview Hotel, Phitsanulok, Thailand.
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง:
อ้างอิง: วิษณุ ธงไชย, ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย, อรวรรณ บวบดี, ศิริรัตน์ พันธ์เรือง และสุวรรณา ธงไชย, การตั้งตำรับและการประเมินคุณสมบัติอาร์บูตินไมโครสปองจ์, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 397-406.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่” มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) รูปแบบออนไลน์
อ้างอิง: Poolprasert, P., Tanruean, K., Thongchai, W.,Chammui, Y., Likittrakulwong, W.,Konkaew, K., Konkaew, P. and Thongkhao, K. 2022. Evaluation of the Use of Different Solvents for Mitragyna speciosa Leaf Extracts on Larvicidal Activity Against Aedes aegypti (Diptera: Culicidae). The 14th SEA Regional Scientific Meeting of the International Epidemiological Association and International Conference on Public Health and Sustainable Development, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand. p.77. (22-25, November, 2022)
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, กีรติ ตันเรือน, ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย, วิษณุ ธงไชย, สุวรรณา ธงไชย และ กัมปนาท สุขนิตย์. 2561. การระบุชนิดทางสัณฐานวิทยาและดีเอ็นเอบาร์โค้ดของเพลี้ยอ่อนในพืชตระกูลถั่ว (Hemiptera: Aphididae). บทคัดย่อในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้ง ที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้ง ที่ 4. น.57
อ้างอิง: งานประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16
อ้างอิง: วิษณุ ธงไชย* ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ และสุวรรณา ธงไชย
อ้างอิง: งานประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจ าปี พ.ศ. 2565 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่” วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) รูปแบบออนไลน์
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจ าปี พ.ศ. 2565 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่” วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) รูปแบบออนไลน์
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ(Biosafety)และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับบุคลากรหรือผู้ที่สนใจทั่วไป ในระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: กิจกรรมการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนางานวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม หัวช้อการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จัดโดย สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา ม.นเรศวร วันที่ 15 พ.ค. 2566
อ้างอิง: Olympus Roadshow 2023 @PSRU จัดโดย Evident Olympus
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการสัญจร "การขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา" จัดโดย สวจ. สถานที่ ศว.115 ควท.
อ้างอิง: โครงการ “การพัฒนาผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ท วีวัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น.
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้ (KM) การพัฒนาโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณในโครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางเคมีในรูปแบบ STEM สำหรับบุคลากรทางการศึกษา
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.