ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย  
  Asst. Prof. Dr. Yuttasak Chammui
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: chammui@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557
2 วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
3 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
Analytical Chemistry, Gas Chromatography-Mass Spectrometry, High Performance Liquid Chromatography
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Yuttasak Chammui, Rapid Analysis of some Endocrine Disruptor Chemicals Leaching from Baby Milk Feeding Bottles Using SPME and SDME Techniques, Food Anal. Methods (2017) 10:2607–2618
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Yuttasak Chammui, Single-drop microextraction for extraction of some phenolic contents leached from bottle water samples, International food research journal, 23(4) (2016) 1609-1613.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Yuttasak Chammui, Ponlayuth Sooksamiti, Wimol Naksata and Orn-anong Arqueropanyo, Kinetic and mechanism of arsenic ions removal by adsorption on Leonardite char as low cost adsorbent material, Journal of the Chilean Chemical Society, 59(1) (2014) 2378-2381.
อ้างอิง: Yuttasak Chammui, Ponlayuth Sooksamiti, Wimol Naksata, Sakdiphon Thiansem and Orn-anong Arqueropanyo, Removal of arsenic from aqueous solution by adsorption on Leonardite, Chemical Engineering Journal, 240 (2014) 202-210.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย (2561).การหาปริมาณธาตุอาหารหลักในถ่านหินคุณภาพต่ำเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการเกษตร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 2560. Page: 2681-2686
อ้างอิง: ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย (2561).การใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสำหรับตรวจวัดที่รวดเร็วของโครเมียมเฮกซาวาเลน: การหาสภาวะที่เหมาะสม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 2560. Page: 2687-2693
อ้างอิง: ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย (2561).การสำรวจการปนเปื้อนของสารหนู (V) บริเวณแม่น้ำน่านในจังหวัดพิษณุโลกโดยใช้โทรศัพท์มือถือ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 2560. Page: 2694-2701
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Panyaporn Bunchaun, Orawan Buabdi, Pisit Poolprasert, Wisanu Thongchai and Yuttasak Chammui, Effect of pH and contact times for equilibrium adsorption of arsenic ions on modified diatomite as adsorbent, 7th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference, 24-26 November 2015, Wangchan Riverview Hotel, Phitsanulok, Thailand.
อ้างอิง: Yuttasak Chammui, Yootdanai Yodtongdee and Ponlayuth Sooksamiti, Humic acid extraction from Leonardite (Low grade lignite) using potassium hydroxide, 7th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference, 24-26 November 2015, Wangchan Riverview Hotel, Phitsanulok, Thailand.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: test
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางเคมีในรูปแบบ STEM สำหรับบุคลากรทางการศึกษา
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.