ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย  
  Asst. Prof. Dr. Yuttasak Chammui
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: yuttasak.c@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557
2 วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
3 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
Analytical Chemistry, Gas Chromatography-Mass Spectrometry, High Performance Liquid Chromatography
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Yuttasak Chammui, Rapid Analysis of some Endocrine Disruptor Chemicals Leaching from Baby Milk Feeding Bottles Using SPME and SDME Techniques, Food Anal. Methods (2017) 10:2607–2618
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Yuttasak Chammui, Single-drop microextraction for extraction of some phenolic contents leached from bottle water samples, International food research journal, 23(4) (2016) 1609-1613.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Yuttasak Chammui, Ponlayuth Sooksamiti, Wimol Naksata and Orn-anong Arqueropanyo, Kinetic and mechanism of arsenic ions removal by adsorption on Leonardite char as low cost adsorbent material, Journal of the Chilean Chemical Society, 59(1) (2014) 2378-2381.
อ้างอิง: Yuttasak Chammui, Ponlayuth Sooksamiti, Wimol Naksata, Sakdiphon Thiansem and Orn-anong Arqueropanyo, Removal of arsenic from aqueous solution by adsorption on Leonardite, Chemical Engineering Journal, 240 (2014) 202-210.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, ชลดา สุดแก้ว, กีรติ ตันเรือน, ศิริรัตน์ พันธ์เรือง, ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย และ วิษณุ ธงไชย. 2565. การประยุกต์ใช้สารสกัดจากใบขอบชะนางในการควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพู. Journal of Science and Technology. 7(1): 45-54.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, ชลดา สุดแก้ว, กีรติ ตันเรือน, ศิริรัตน์ พันธ์เรือง, ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย และ วิษณุ ธงไชย. 2565. การประยุกต์ใช้สารสกัดจากใบขอบชะนางในการควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพู. Journal of Science and Technology. 7(1): 45-54.
อ้างอิง: Food Anal. Methods (DOI 10.1007/s12161-017-0825-2)
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจาปี 2559
อ้างอิง: พิบูงสงครามวิจัย ครั้งที่ 3
อ้างอิง: ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย, จิระพงษ์ เจริญลา, ทศพล ตะเภาทอง และวิษณุ ธงไชย, ผลผลิตของข้าวหอมมะลิที่ผ่านการปลูกโดยใช้ลีโอนาไดต์เป็นวัสดุปรับปรุงดิน, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ proceeding "พิบูลสงครามวิจัย" ครั้งที่ 3 พ.ศ.2560 "Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" 23-24 มีนาคม 2560, 572-578.
อ้างอิง: ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย, จิระพงษ์ เจริญลา และทศพล ตะเภาทอง, การหาปริมาณธาตุอาหารหลักในถ่านหินคุณภาพต่่าเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการเกษตร, รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ (Proceedings) การนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 21 กรกฎาคม 2560
อ้างอิง: ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย, ทศพล ตะเภาทอง และจิระพงษ์ เจริญลา, การใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสาหรับตรวจวัดที่รวดเร็วของโครเมียมเฮกซาวาเลน: การหาสภาวะที่เหมาะสม, รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ (Proceedings) การนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 21 กรกฎาคม 2560
อ้างอิง: ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย, ปัทมาพร แขกเมือง, โยธกา กล้าแข็ง และรุ่งอรุณ วรพฤติสกุล, การส้ารวจการปนเปื้อนของสารหนูในแม่น้าน่านโดยใช้โทรศัพท์มือถือ, รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ (Proceedings) การนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 21 กรกฎาคม 2560
อ้างอิง: Chammui, Y. Preechaworapun, A. and Pinwattana, K. (2019). A SIMPLE METHOD FOR THE DETERMINATION OFGALLIC ACID IN THAI HERBSBY CYCLIC VOLTAMMETRY. PSRU Journal of Science and Technology 4(1): 39-49.
อ้างอิง:
อ้างอิง: Chammui, Y. Preechaworapun, A. and Pinwattana, K. (2019). A SIMPLE METHOD FOR THE DETERMINATION OFGALLIC ACID IN THAI HERBSBY CYCLIC VOLTAMMETRY. PSRU Journal of Science and Technology 4(1): 39-49.
อ้างอิง: วิษณุ ธงไชย, ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ และสุวรรณา ธงไชย. 2562. การใช้กล้องดิจิตอลร่วมกับการวิเคราะห์ทางด้านสีสำหรับการตรวจวัดคุณภาพดินอย่างง่ายในสวนมะม่วงน้ำดอกไม้. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 50(2): 211-223.
อ้างอิง: พิมภิรา พรมสุ กีรติ ตันเรือน กู้เกียรติ ก้อนแก้ว วิษณุ ธงไชย ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย ณัฐดนัย ลิขิตตระการ และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ*. การประยุกต์ใช้สารสกัดหยาบจากใบสาบเสือ (Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.) ต่อการควบคุมด้วงดอกรักสีน้ำเงิน. “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 15. หน้า 471-478
อ้างอิง: สุพรรษา ด้วงรอด, อภิสิทธิ์ หัดไทยทระ, กีรติ ตันเรือน, ทิวธวัฒ นาพิรุณ, วิษณุ ธงไชย, ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย และ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2562. การใช้สารสกัดจากถั่วเหลืองฝักสดเป็นสารล่อแมลงในนาข้าว. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13. หน้า 1,392- 1,402
อ้างอิง: สุพรรษา ด้วงรอด, อภิสิทธิ์ หัดไทยทระ, กีรติ ตันเรือน, ทิวธวัฒ นาพิรุณ, วิษณุ ธงไชย, ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย และ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2562. การใช้สารสกัดจากถั่วเหลืองฝักสดเป็นสารล่อแมลงในนาข้าว. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13. หน้า 1,392- 1,402.
อ้างอิง: พิมภิรา พรมสุ, กีรติ ตันเรือน, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, วิษณุ ธงไชย, ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2562.การประยุกต์ใช้สารสกัดหยาบจากใบสาบเสือ (Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.) ต่อการควบคุมด้วงดอกรักสีน้ำเงิน. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 หน้า 471-478.
อ้างอิง: Yuttasak Chammui, Charinrat Sansaeng, Chalalai Phai-ngam, Mamisa Kongkaew, Wisanu Thongchai, Kulwadee Pinwattana and Anchana Preechaworapan. (2019). Determination of Some Metals of Mango cv. Nam Dok Mai Si Tong at the Different Ripeness Stages, Agricultural Sci. J. 50 : 1 (Suppl.), 221-225.
อ้างอิง: สุทธิกานต์ เนตรแสงสี, กีรติ ตันเรือน, เรืองวุฒิ ชุติมา, วิษณุ ธงไชย, ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2563. ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากผักสะเดาดินต่อด้วงงวงข้าว. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2563 กรกฎาคม – ธันวาคม หน้า 1 – 8.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย (2561).การหาปริมาณธาตุอาหารหลักในถ่านหินคุณภาพต่ำเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการเกษตร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 2560. Page: 2681-2686
อ้างอิง: ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย (2561).การใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสำหรับตรวจวัดที่รวดเร็วของโครเมียมเฮกซาวาเลน: การหาสภาวะที่เหมาะสม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 2560. Page: 2687-2693
อ้างอิง: ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย (2561).การสำรวจการปนเปื้อนของสารหนู (V) บริเวณแม่น้ำน่านในจังหวัดพิษณุโลกโดยใช้โทรศัพท์มือถือ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 2560. Page: 2694-2701
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Panyaporn Bunchaun, Orawan Buabdi, Pisit Poolprasert, Wisanu Thongchai and Yuttasak Chammui, Effect of pH and contact times for equilibrium adsorption of arsenic ions on modified diatomite as adsorbent, 7th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference, 24-26 November 2015, Wangchan Riverview Hotel, Phitsanulok, Thailand.
อ้างอิง: Yuttasak Chammui, Yootdanai Yodtongdee and Ponlayuth Sooksamiti, Humic acid extraction from Leonardite (Low grade lignite) using potassium hydroxide, 7th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference, 24-26 November 2015, Wangchan Riverview Hotel, Phitsanulok, Thailand.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่” มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) รูปแบบออนไลน์
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, กีรติ ตันเรือน, ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย, วิษณุ ธงไชย, สุวรรณา ธงไชย และ กัมปนาท สุขนิตย์. 2561. การระบุชนิดทางสัณฐานวิทยาและดีเอ็นเอบาร์โค้ดของเพลี้ยอ่อนในพืชตระกูลถั่ว (Hemiptera: Aphididae). บทคัดย่อในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้ง ที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้ง ที่ 4. น.57
อ้างอิง: งานประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16
อ้างอิง: วิษณุ ธงไชย* ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ และสุวรรณา ธงไชย
อ้างอิง: งานประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจ าปี พ.ศ. 2565 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่” วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) รูปแบบออนไลน์
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจ าปี พ.ศ. 2565 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่” วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) รูปแบบออนไลน์
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: test
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางเคมีในรูปแบบ STEM สำหรับบุคลากรทางการศึกษา
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.