ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. คำรบ สมะวรรธนะ  
  Dr. Khamrop Samavardhana
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267080
อีเมล์: khamrop.s@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
2 วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546
3 วท.บ. (วิทย์ฯ และเทคโนโลยีการอาหาร) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2540
 
ความเชี่ยวชาญ
Food Science, Food Processing, Food product development
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: คำรบ สมะวรรธนะ (2553).ความเป็นไปได้ในการใช้ไฮโดรคอลอยด์ปรับปรุงคุณภาพเส้นก๋วยเตี๋ยว. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 2553. Page: 1-8
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.