ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ศุภชัย คนเที่ยง  
 Mr. suphachai khonthiang
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: supachai_kons@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547
2 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2543
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: วาทิน คงช้าง, ปฐมพงษ์ เกิดทรัพย์, ไพฑูรย์งิ้วทั่ง, พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา, ธงรบ อักษร์,ศุภชัย คนเที่ยง, ภวัต ฉิมเล็ก, กชวรรณ นงค์เเย้ม.(2563)."เว็บเบสเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสำหรับผู้ป่วยในภาวะเจ็บป่วยวิกฤต ด้วยการใช้ค่าสัญญาณเตือนภาวะวิกฤต".การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปำ 2563
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องจักรเรียนรู้โดยใช้ Python สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis)
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.