ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริเดช กุลหิรัญบวร  
  Asst. Prof. Dr. Siridech Kunhirunbawon
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: siridech_k@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (วิศวกรรมการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2564
2 ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2554
3 วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2544
 
ความเชี่ยวชาญ
, , , Computer Aided Design, Production Engineering, Manufacturing Process, Machine Design
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Jantarasricha, T., Suwichien, N., & Kunhirunbawon, S. (2023). Hardness uniformity survey of butt joint from friction stir processing for magnesium-based aluminum alloy plate. Engineering and Applied Science Research, 50(2), 130-136.
อ้างอิง: Kunhirunbawon, S., Suwichien, N., & Jantarasricha, T. (2023). Friction welding parameter for AA6063 using ANFIS prediction. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 128(5-6), 2589-2597.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Butdee, S., & Kunhirunbawon, S. (2022). Flexible Manufacturing System with Uncertainty Management Using Fuzzy Logic for Machine Shop. In Global Congress on Manufacturing and Management (pp. 589-600). Springer, Cham.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: JANTARASRICHA, T., KUNHIRUNBAWON, S., & WIMOL, M. (2021). Investigation of optimum parameters for rotary friction welding of aluminum round bars using three-level factorial design methodology. Journal of Metals, Materials and Minerals, 31(4), 88-94.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Butdee, S., & Kunhirunbawon, S. (2020). Multi-criteria decision for machining process plan evaluation using fuzzy logic modeling and feature based method. Materials Today: Proceedings, 26, 1982-1987.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Wimol, M., Jantarasricha, T., & Kunhirunbawon, S. (2019). A STUDY OF APPROPRIATE PARAMETERS OF BRASS INVESTMENT CASTING BY USING DESIGN OF EXPERIMENT:-. Life Sciences and Environment Journal, 20(1), 39-48.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สิริเดช กุลหิรัญบวร. (2561). การศึกษาคุณสมบัติทรายบริเวณรอบภูเขาทับยายเชียงสำหรับการหล่อแบบทรายชื้น. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social sciences, 18(2): 360-366.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: สิริเดช กุลหิรัญบวร. (2559). การพัฒนาเครื่องอัดแก๊สชีวภาพขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือน. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social sciences, 17(1): 21-27.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Butdee, S., & Kunhirunbawon, S. (2021). Integrated CAD/CAM with Neuro-fuzzy CAPP to predict CNC turning operation time. Proceedings of the 7th KKU International Engineering Conference 2021, THA, 96-105.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สิริเดช กุลหิรัญบวร (2561).การศึกษาปัจจัยในกระบวนการฉีดพลาสติก โดยใช้การออกแบบการทดลอง กรณีศึกษาโรงงานฉีดพลาสติก. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3, 2560. Page: 591-598
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4: In-House Training ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 1
อ้างอิง: การพัฒนาทักษะความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Train the trainer)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: การอบรมหลักสูตร Safety Management in Aviation System: The Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) & ICAO วันที่ 3 ธันวาคม 2565
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างกลึงโลหะ ระดับ 1, ระดับ 2, และระดับ 3 [กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (ปี พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน)]
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานประมวลผลคำ ระดับ 1 [(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (ปี พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน)]
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาตารางทำการ ระดับ 1 [(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (ปี พ.ศ.2545 - ปัจจุบัน)]
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการนำเสนองาน ระดับ 1 [(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (ปี พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน)]
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1, ระดับ 2, และระดับ 3 [(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (ปี พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน)]
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการตัดสิน ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. [(สำนักงานคะณะกรรมการอาชีวศึกษา (ปี พ.ศ. 2547 - ปี พ.ศ. 2565)]
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.