ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวพนาวัน เปรมศรี  
 Miss Panawan Premsri
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ชำนาญการ
ตำแหน่งบริหาร: ผู้ช่วยอธิการบดี
สังกัดหน่วยงาน: กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267005
อีเมล์: premsri252057@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (การจัดการประยุกต์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2554
2 บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี)) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2547
 
ความเชี่ยวชาญ
บริหารธุรกิจ และ การจัดการ, ดนตรีไทย ชนิดเครื่องสาย, การพูดในที่ชุมชน, ทักษะการบริการ, การบัญชี, พิธีกร, การโรงแรม/การท่องเที่ยว
 
ความสนใจ
การโรงแรม/การท่องเที่ยว, จิตวิทยา, การพัฒนาเด็กและเยาวชน, ธุรกิจการบริการ , อาหารและเครื่องดื่ม, การบัญชี
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: "การศึกษาสภาพของหอพักนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และแนวทางการพัฒนาตามความคิดเห็นของนักศึกษาหอพัก" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาการจัดการวิชาการ 2012" ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: กรรมการ "โครงการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพื่อจัดระเบียบหอพักเอกชน การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์"
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อโครงการ: ผู้ช่วยกระบวนกร "โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง การพัฒนานักศึกษาภายใต้คุณธรรมจริยธรรมนำความรู้"
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อโครงการ: วิทยากรเผยแพร่โครงการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะ "ขยะนี้มีค่า" ให้คณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: วิทยากรนำเสนอแนวความคิดการจัดการสิ่งแวดล้อม และการเตรียมความพร้อมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ ให้แก่คณะอาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการศิษย์เก่าดีเด่น ของสาขาวิชาชีพการบัญชี แก่นักศึกษาวิชาชีพการบัญชี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อรางวัล: บริหารจัดการโรงแรมโดยสถานประกอบการได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เพื่อแสดงว่าเป็นสถานประกอบการดีเด่น ในการสนับสนุนการจัดการฝึกประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา อย่างมีคุณภาพต่อเนื่อง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ชื่อรางวัล: บริหารจัดการโรงแรมโดยสถานประกอบการได้รับโล่จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เพื่อเชิดชูเกียรติว่าเป็นสถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรระบบทวิภาคี ในโครงการความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาของ
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อรางวัล: ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตรการเข้าร่วมเป็นกรรมการสโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์สถิติขั้นพื้นฐาน เพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตรวิทยากรบรรยายในโครงการ "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ได้ผ่านการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกาศนียบัตร เข้าร่วมโครงการ"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถวิเคราะห์ และประเมินค่างานในการกำหนดระดับตำแหน่ง ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ " รุ่นที่ ๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการใน" โครงการส่งเสิรมการจัดทำวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตรเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ " หลักการบริหารคนที่แตกต่าง"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ For completion of Super Traien course 8-9 March 2014 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมโครงการจัดการความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม 5 ส. เพื่อพัฒนางานสารบรรณได้อย่างมีประสิทธาพ
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร Google App for Education
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักและการบันทึกสมรรถนะ
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมโครงเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมโครงการ " อบรมเจ้าหน้าที่การเงิน "
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตรเข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านการจัดการจ้างเหมาก่อสร้างหรือปรับปรุงแก่ผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: CU-TEP (Chulalongkorn University Academic Testion Center (CU – ATC)) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตรผ่านการอบรมโครงการพัฒนา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตรฝึกอบรมโครงการแกนนำนักศึกษาการให้คำแนะนำ ( Counselling ) เชิงจิตวิทยา
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตรเข้าอบรมโครงการเสริมสร้างสุขลักษณะศูนย์อาหารทะเลแก้วนิเวศ
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมในงาน รั้วโรงเรียนรวมใจ สร้างสรรค์วัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตรเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตรผ่านการอบรมโครงการอาชีพเสริมรายได้ปีการศึกษา 2556 หัวข้อ แต่งหน้า Makeup for Work : Makeup for better life
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การใช้ระบบเบิกจ่ายวัสดุ e-Store
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ปริญญาบัตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการประยุกต์) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เกรดเฉลี่ย(GPA) 3.91
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตร เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหลักสูตรการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์แปลผลงานวิจัย (รุ่นที่ 1)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตร เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตร เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาสภาพของหอพักนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และแนวทางการพัฒนาตามความคิดเห็นของนักศึกษาหอพัก”
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตรผ่านการอบรมโครงการเสริมทักษะบุคลากรและผู้บริหารเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตร “ภาวะผู้นำ”
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตรผ่านการอบรมโครงการเสริมทักษะบุคลากรและผู้บริหารเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตร “การสร้างทีมงาน”
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตรเป็นผู้ช่วยกระบวนกร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง “การพัฒนานักศึกษาภายใต้คุณธรรมจริยธรรมนำความรู้”
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตรเข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตร การดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในการดำเนินงานของสโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ มรพส.
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตรผ่านการเข้าฝึกอบรมแบบเข้มหลักสูตรงานหนังสือราชการและการทำรายงานการประชุม
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ "สัมมนาปฏิบัติธรรมผู้บริหารการศึกษา ประจำปี 2553" ณ สวนพนาวัฒน์ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตร เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรหอพัก กิจกรรม”ฝึกทักษะภาวะผู้นำและทีมงานที่มีประสิทธิภาพ”
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตร เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรหอพัก กิจกรรม”พัฒนาทักษะจิตบริการ”
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (14ชั่วโมง)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ใบอนุโมทนาบุญ ผู้บริจาคทรัพย์ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มรพส.
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.