ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์เพ็ญพร แก้วฟุ้งรังษี  
 Miss Penporn Kaewfoongrungsi
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: penporn.psru@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 อ.ม. (ภาษาญี่ปุ่น) จุฬาลงกรณณ์มหาวิทยาลัย 2555
2 ศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
ภาษาญี่ปุ่น
 
ความสนใจ
วรรณคดีญี่ปุ่น, ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: มองประวัติศาสตร์ผ่านวรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่:กรณีศึกษาเรื่องสั้นเรื่อง "คะชิกะชิยะมะ" ของ อะกุตะงะวะ ริวโนะซุเกะ.เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย:ภาษาและวรรณคดี.กรุงเทพฯ:สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย,2557
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: 昔話を素材とした芥川龍之介作品の分析ー「かちかち山」「教訓談」「猿蟹合戦」「桃太郎」について、『日本研究論集』第1号、2010年4月
อ้างอิง: 昔話を素材とした芥川龍之介作品の特徴ー「桃太郎」を中心としてー、『日本研究論集』第2号、2010年10月
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: 日タイ通訳者養成コース(同時通訳のワークショップ)Osaka Japan โดย คุณ นภาลัย ตระกูลเผด็จไกร (ครูเอ๋) วันที่ 22 ธันวาคม 2562 Workshopฝึกการล่ามโดยใช้อุปกรณ์ล่ามแปลพร้อม เทคนิคการเตรียมพร้อมในการเป็นล่าม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การพัฒนากรอบความคิด (Growth Mindset) โดย ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ วันที่ 4 มีนาคม 2560
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: วิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น (การวางแผนการสอนตัวอักษรในชั่วโมงเรียนภาษาญี่ปุ่น).Japan Foundation BKK, 3-4 กันยายน 2559 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก
อ้างอิง: การเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR)อย่างไรให้ได้คะแนนตามเกณฑ์คุณภาพ" วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559
อ้างอิง: พัฒนาทักษะการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลในยุคศตวรรษที่21 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559
อ้างอิง: สัมมนาการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูอาจารย์ "อบรมการสอนภาษาญี่ปุ่นกับมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ ครั้งที่ 1" ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6-7 กุมภาพันธ์ 2559
อ้างอิง: อบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Learning โดยใช้สื่อการสอนแบบมัลติมีเดีย 28-29 มกราคม 2559 ณ หัองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 (ชั้น1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
อ้างอิง: กิจกรรม Work Shop Manzai วันที่ 24 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมอาเซียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
อ้างอิง: ล่ามพูดพร้อม รุ่นที่ 2 โดยชมรม JITT 30-31 กรกฎาคม 2559
อ้างอิง: ปาฐกถา "Real Talk for Real Teachers" โดย เรฟ เอสควิท ร่วมเสวนาโดย ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช 20 กันยายน 2559
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: 海外日本語教師長期研修、Japan Foundation, Saitama (Sep 2014- March2015)
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อรางวัล: วิธีการสอนที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เรื่อง "การออกแบบกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21 ในรายวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่น" รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.