ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์  
 Miss Siriluk Wongprasit
ตำแหน่ง: นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับ ชำนาญการ
สังกัดหน่วยงาน: กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267000-2 ต่อ 9607
อีเมล์: siriluk@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545
2 ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2539
 
ความเชี่ยวชาญ
ด้านธุรการและสารบรรณ, ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, Guidance, Counseling Psychology, การพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ, การพูดในที่ชุมชน, งานประดิษฐ์, พิธีกร, Publishing Design
 
ความสนใจ
จิตวิทยา, Microsoft Office, การพัฒนาเด็กและเยาวชน
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การประเมินความต้องการจำเป็นของการให้บริการแนะแนวแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: เก้าศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: เก้าศิษย์เก่าเกียรติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การศึกษาสภาวการณ์เยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนากลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ความต้องการบริการแนะแนวของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: ศึกษาสุขภาพจิตของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2551 – 2552
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: การติดตามผลการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ iMiS
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.