ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. อุไรวรรณ จิตต์บุรุษ  
  Dr. Uraiwan Jittburus
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: uraiwan.j@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560
2 กศ.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546
3 วท.บ. (คณิตศาสตร์) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2539
 
ความเชี่ยวชาญ
Mathematics Education, Mathematics, คณิตศาสตร์
 
ความสนใจ
Mathematics
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Jittburus U. and Julatha P. (2021). NEW GENERALIZATIONS OF HESITANT AND INTERVAL-VALUED FUZZY IDEALS OF SEMIGROUPS. Advances in Mathematics: Scientific Journal, 10(4), 2199–2212.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Jittbrurus U. and Tikjha W. (2020). Existence of Coexisting Between 5-cycle and Equilibrium Point on Piecewise Linear Map. Nakhon Sawan Journal of Science and Technology, 12(5), 39-47.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ, ฐิติกานต์ หน่อใหม่, อุไรวรรณ จิตต์บุรุษ และอรรถพล ภูมิลา. (2561). การ เป็นคาบ 4 ของระบบสมการเชิงผลต่างเชิงเส้นเป็นช่วงที่มีเงื่อนไข เริ่มต้นเป็นบางจุดบนแกน Y ทางบวก. PSRU Journal of Science and Technology, 3(2): 26-34.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: กมลรัตน์ ทองเพชร. บัญชรี เปรมศรี และ โชคชัย แซ่ย่า และ อุไรวรรณ จิตต์บุรุษ. (2561). ทฤษฎีบทจาครอปแบบ (s,t) และจาครอป-ลูคัสแบบ (s,t) โดยวิธีการเมทริกซ์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4, 478-487. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: จันทิมา แก้วประเสริฐ, วรรณา จันทร์ดี, อุไรวรรณ จิตต์บุรุษ และ วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ. (2560). ผลเฉลยที่เป็นจุดสมดุล ของระบบสมการเชิงผลต่างเชิงเส้นเป็นช่วง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3, 140–146. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.