ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ จิตต์บุรุษ  
  Asst. Prof. Dr. Uraiwan Jittburus
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: uraiwan.j@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560
2 กศ.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546
3 วท.บ. (คณิตศาสตร์) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2539
 
ความเชี่ยวชาญ
Mathematics Education, Mathematics, คณิตศาสตร์
 
ความสนใจ
Mathematics
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Jittburus U., Julatha P., Pumila A., Chunsee N., Iampan A. and Prasertpong R. (2022). New Generalizations of sup-Hesitant Fuzzy Ideals of Semigroups. International Journal of Analysis and Applications. 20:
อ้างอิง: Phummee P., Papan S., Noyoampaeng C., Jittburus U., Julatha P. and Iampan A. (2022). sup-Hesitant Fuzzy Interior Ideals of Semigroups and Their sup-Hesitant Fuzzy Translations. .International journal of innovative computing, information & control, 18(1),121-132.
อ้างอิง: Jittburus U. and Julatha P. (2022). inf-hesitant fuzzy interior ideals of semigroups.International Journal of Mathematics and Computer Science 17, 17(2), 775-783.
อ้างอิง: Jittburus U., Julatha P. and Iampan A. (2022). INF-hesitant fuzzy ideals of semigroups and their INF-hesitant fuzzy translations. Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography, 25(5), 1487-1507.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Jittburus U. and Julatha P. (2021). NEW GENERALIZATIONS OF HESITANT AND INTERVAL-VALUED FUZZY IDEALS OF SEMIGROUPS. Advances in Mathematics: Scientific Journal, 10(4), 2199–2212.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Jittbrurus U. and Tikjha W. (2020). Existence of Coexisting Between 5-cycle and Equilibrium Point on Piecewise Linear Map. Nakhon Sawan Journal of Science and Technology, 12(5), 39-47.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Tikjha W., Normai T., Jittburus U. and Pumila A.(2018). Periodic with period 4 of a piecewise linear system of differential equations with initial conditions being some points on positive y axis.PSRU Journal of Science and Technology, 3(2). 26-34.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: กมลรัตน์ ทองเพชร. บัญชรี เปรมศรี และ โชคชัย แซ่ย่า และ อุไรวรรณ จิตต์บุรุษ. (2561). ทฤษฎีบทจาครอปแบบ (s,t) และจาครอป-ลูคัสแบบ (s,t) โดยวิธีการเมทริกซ์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4, 478-487. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: จันทิมา แก้วประเสริฐ, วรรณา จันทร์ดี, อุไรวรรณ จิตต์บุรุษ และ วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ. (2560). ผลเฉลยที่เป็นจุดสมดุล ของระบบสมการเชิงผลต่างเชิงเส้นเป็นช่วง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3, 140–146. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาด้านความรู้ด้านเรขาคณิตในการสร้างรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ AUN-QA และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
อ้างอิง: โครงการอบรมและสอบวัดสมรรถนะ ICT ตามมาตรฐาน IC3
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Outcome-Based Education): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 4
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation): In-House Trainin ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 4
อ้างอิง: กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ EdSociate Webinar ครั้งที่ 26 จะเปิดเทอมแล้ว เมื่อไหร่จะ “เปิดใจ” ร่วมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ในยุคที่ AI กำลังมาแรง
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (online)
อ้างอิง: โครงการประชุมสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ครั้งที่ 10 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อ้างอิง: อบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ณ ห้องประชุม ท209 อาคารทีปวิทย์
อ้างอิง: อบรมการใช้งานโปรแกรม turnitin instructor training
อ้างอิง: การอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ "บรรยายการออกแบบสื่อการสอนและประสบการณ์การทำเพจสื่อการสอนเพื่อหารายได้"
อ้างอิง: โครงการเสวนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน(หมวด 2) จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อ้างอิง: EdSociate Webinar ครั้งที่ 21 "Building Coder และทิศทางการพัฒนา AI Coding ของไทย"
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: โครงการเข้าค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (เป็นวิทยากรอบรมมโปรแกรม GSP ในวันที่ 9 กันยายน 2566)
ชื่อโครงการ: โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.