ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ ศรีโสภา  
  Asst. Prof. Dr. Anong Srisopa
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267000 ต่อ 7215
อีเมล์: anongsrisopa@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 PhD (Chemistry) University of East Anglia 2554
2 วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542
3 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539
 
ความเชี่ยวชาญ
Analytical Chemistry, Green Chemistry, Polymer Chemistry
 
ความสนใจ
Green Chemistry, Instrumental Chemical Analysis, Chemical Education
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: A.Srisopa and K.Wongkrajang, Development of antioxidant and anti-α-glucosidase mulberry leaf tea recipes with combination of aroma herbs, Thai Journal of Science and Technology, 9(2): 218-229, 2020
อ้างอิง: A.Srisopa and N.Methaakkharadecha, Phenolic Contents and Antioxidant Activities of Mulberry Leaf Tea and Water Soluble Mulberry Leaf Tea Powder, Thai Journal of Science and Technology, 9(2): 230-242, 2020.
อ้างอิง: P. Leevisitpattana and A. Srisopa, Purchase decisions of herbal soap local product based on marketing mix, Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 21(1): 55-68, 2020
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: T. Phlansaeng and A.Srisopa, Developing and Applying Measurement Techniques of Calcium in Mineral Water for Education Student Learning, The Golden Teak: Humanity and Social Science Journal, 25(2), 66-77: 2019
อ้างอิง: K. Sanitnok and A. Srisopa, Chemical Composition of Bergamot Peel Oil and Application of Bergamot Peel in Flavor Tea, Agricultural Sci. J. 50(1)(Suppl.): 463-468, 2019
อ้างอิง: P.Hemngoen, A. Srisopa and M. Srisayam, Comparisons of Extraction Methods, Anthocyanin Content and Antioxidant Activity of Carissa caranda and Syzygium cumini, Agricultural Sci. J. 50(1)(Suppl.): 281-286, 2019
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: M. Srisayam, J. Jooduang,A. Srisopa,P. Keerin and S. Sangthong, Chemical Composition and Antibacterial Activity of Essential Oils from Three Curcuma Species in Thailand, Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 19(2): 222-233, 2018
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: A. Srisopa, Preparation of monodisperse porous poly (glycidylmethacrylate-co-ethylenedimethacrylate) microspheres and their application as stationary phase for superheated water HPLC, Talanta, 147(1): 358-363, 2016
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: A. Srisopa, A.M. Imroz Ali, A.G. Mayes, Understanding and preventing the formation of deformed polymer particles during synthesis by a seeded polymerization method, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 49(9): 2070-2080, 2011
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: บุษบา หินเธาว์, อนงค์ ศรีโสภา, ฐิติรัตน์ ธรรมโลกา, ฐิติยาภรณ์ ยวงใย, ปัสสนา ดอนไพรกา, อุษา พันธ์สิทธิ์ และจิตรตรา แสงสว่าง. (2565) แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 32 มหาวิทยาลัยทักษิณ. 25 มีนาคม 2565: 1789-1798.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: สุพัตรา หลวงวงศ์, ณชกนก เมธาอัตรเดชา, มนตรา ศรีษะแย้ม และ อนงค์ ศรีโสภา (2564) การย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติจากปีบ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 17. มหาวิทยาลัยนเรศวร. 29-30 กรกฎาคม 2564: 691-704.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ธนายุทธ กล่ำเงิน, วชิรวิทย์ แก้วทองดี และ อนงค์ ศรีโสภา (2563) การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้สำหรับการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงด้วยคิวอาร์โค้ต:เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6. 12 กุมภาพันธ์ 2563: 1356-1364.
อ้างอิง: ณชกนก เมธาอัครเดชา, จุไรรัตน์ ศิริสุวรรณ และอนงค์ ศรีโสภา (2563) อิทธิพลของเวลาการสกัดต่อปริมาณฟีนอลิก ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านไกลเคชันในใบหม่อน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 17-18 สิงหาคม 2563: 331-337.
อ้างอิง: นิตยา ใจกว้าง, มนตรา ศรีษะแย้ม และ อนงค์ ศรีโสภา (2563) อิทธิพลของสารช่วยย้อมต่อสมบัติการต้านรังสียูวีในผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกเพกา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ CRCI 2020 ครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 2-3 กันยายน 2563: 331-337.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ทัศน์วรรณ คำเครือจันทร์, อนงค์ ศรีโสภา, กาญจนา วงศ์กระจ่าง และ มนตรา ศรีษะแย้ม (2562) ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาของการสกัดต่อปริมาณสารแอนโทไซยานินและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของไหมข้าวโพดสีแดง, รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น. 4 - 5 กรกฎาคม 2562: 307-310
อ้างอิง: ณชกนก เมธาอัตรเดชา, ธนสาร เพ็งพุ่ม และ อนงค์ ศรีโสภา (2562). การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้สำหรับการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง: เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ต. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. 20 ธันวาคม 2562: 742-749.
อ้างอิง: จุไรรัตน์ ศิริสุวรรณ และ อนงค์ ศรีโสภา (2562). ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน้ำชาสมุนไพรที่ได้จากการต้มด้วยไมโครเวฟ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. 20 ธันวาคม 2562: 1134-1139.
อ้างอิง: กัลยา สนิทนอก, มนตรา ศรีษะแย้ม และ อนงค์ ศรีโสภา (2562). ปริมาณฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดน้ำของดอกดาวเรือง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. 20 ธันวาคม 2562: 1140-1146.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง, ปณัฐดา คาสุวรรณ, ณิชารี เพียรกิจกรรม และอนงค์ ศรีโสภา. (2561). การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบเหล็กในตัวอย่างน้าแร่. รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. 21 ธันวาคม 2561: 698-703.
อ้างอิง: ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง, ณัฐวุฒิ ไตรรัตน์, ปัทมาภรณ์ ทองนวล และอนงค์ ศรีโสภา. (2561). การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบสังกะสีในตัวอย่างน้าแร่. รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 21 ธันวาคม 2561: 704-710.
อ้างอิง: สุพัตรา พุดโมก และ อนงค์ ศรีโสภา (2561) เปรียบเทียบวิธีการย่อยเพื่อหาปริมาณ Cd, Fe, Pb และ Zn ในตัวอย่างชาสมุนไพรด้วยเทคนิค AAS. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4: 892-900.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: A. Srisopa and T. Phengphum, Green Extraction of Bergamot Essential oil: An Hour Chemistry Experiment, 3rd International Conference on Innovation in Education, 2017, Mahidol University, THAILAND.
อ้างอิง: ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร, ธนสาร เพ็งพุ่ม และอนงค์ ศรีโสภา (2560). วิธีการจำแนกชนิดพอลิเมอร์อย่างง่ายโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. 22 ธันวาคม 2560: 1041-1048
อ้างอิง: ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง, ธนสาร เพ็งพุ่ม และ อนงค์ ศรีโสภา (2560).การพัฒนาชุดปฏิบัติการเคมีใช้หลักการของไหลจุลภาคแบบกระดาษ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. 22 ธันวาคม 2560: 1061-1068
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: A. Srisopa, et. al., Microplate quantification of phenolic content from marigold extract obtained by microwave assisted extraction, The Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON), 2016, Bangkok, THAILAND.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: A. Srisopa, et. al., Microscale Titration for the Determination of Chloride and the Implementation in Science Classes, Proceedings, 2nd International Conference on Innovation in Education, 2015, Mahidol University, THAILAND.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: A. Srisopa and W. Thongchai, Determination of Carbamate Insecticides in Rice Paddies by High Performance Liquid Chromatography, Proceedings, Interdisciplinary Research and Studies on Sustainable Development, 2014, Kaphaengphet Rajabhat University, THAILAND.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: A. Srisopa, A. M. Imroz Ali and A.G. Mayes, Controllable small micron-size porous polymer particles, 2nd International Conference on Multifunctional, Hybrid & Nanomaterials , 2011, Strasbourg, FRANCE.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหารยุค 4.0" 9 มีนาคม 2563 จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรม เคล็ดลับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่างานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์. 22 กันยายน 2563.จัดโดยสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ. โรงแรมเอส 31 กรุงเทพฯ
อ้างอิง: อบรม Reinventing Business Innovation Model for Research. 5 สิงหาคม 2563. จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงแรม The Imperial Hotel and Convention Centre พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: โครงการอบรม ทิศทางการตลาดและการพัฒนาเกษตรท้องถิ่น 4.0 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการอบรม พัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ โดยใช้ความรู้ในอุดมศึกษาเป็นฐาน จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: สัมมนาวิชาการ Thailand innovation Hubs 4.0 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โครงการอบรม การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยใช้ Work-based Education เพื่อตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: โครงการอบรม "เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21" 3-4 พฤษภาคม 2559 จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: สัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สร้างคุณค่าแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยงานวิจัย" 9-10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) หลักสูตร 5 วัน ระหว่าง วันที่ 28 กรกฎาคม- 1 สิงหาคม 2557 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: อบรม Workshop on Polymer characterization, Cranfield university, UK (2 weeks)
ปี พ.ศ. 2545 (2002)
อ้างอิง: อบรม Workshop on Science Research, University of Technology, Sydney, and University of Newcastle, Australia (8 weeks)
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย Pharmaceutical Nanotechnology
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย Maejo International Journal of Science and Technology
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University Journal: Science and Technology
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University Journal: Science and Technology
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อรางวัล: โล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้าน การจัดการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อรางวัล: โล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้าน อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.