ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ธนพงศ์ นิตยะประภา  
 Mr. Thanapong Nitayapapar
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: thanapong.n@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560
 
ความเชี่ยวชาญ
การประยุกต์ใช้ GIS เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 
ความสนใจ
การประยุกต์ใช้ GIS ในด้านต่างๆ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ปฏิกมล โพธิคามบำรุง, กานต์ธีรา โพธิ์ปาน, สวรรยา หาญวงษา, ธนพงศ์ นิตยะประภา, พัชญ์สิตา เหลี่ยมทองคำ, ไอลดา ดุลสุจริต, และอาภรณ์ นากุ. (2560). สื่อการเรียนรู้ออนไลน์การทำลูกประคบสมุนไพรเพื่อการจำหน่าย. ใน การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1. หน้า 81-91, กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
อ้างอิง: ธนพงศ์ นิตยะประภา, และอรสา เตติวัฒน์. (2560). การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นสำหรับเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านจากโลหะหนักและไซยาไนด์. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตตะวันออก ครั้งที่ 10. หน้า 172-179, ชลบุรี:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: โครงการ Mikrotik Academy 2
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏฺิบัติการ หลักสูตร “การถ่ายภาพมุมสูงด้วยโดรน” 6 - 7 มี.ค. 62
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัตืการ “DRONE IDEAS : นวัตกรรมสำหรับอาชีพแห่งอนาคต” 31 ม.ค. 62
อ้างอิง: การอบรมการใช้โปรแกรม Latex วันที่ 16 พ.ค. 62
อ้างอิง: อบรม Mikrotik พร้อมสอบ MTCNA มรพส. พิษณุโลก 25-27 กพ.62
อ้างอิง: อบรม Mikrotik พร้อมสอบ MTCUME มรพส. พิษณุโลก 28 กพ- 1 มี.ค.62
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6
อ้างอิง: โครงการ Mikrotik Academy 1
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การพัฒนาสื่อความจริงเสริม Augmented Reality (AR)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมไทยโชตด้วย Google Earth
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: โครงการการพัฒนาและเตียมความพร้อมบุคคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม
อ้างอิง: โครงการเพื่อพัฒนางานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสอบโครงงาน หลักสูตรระบบสาสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสอบโครงงาน หลักสูตรระบบสาสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.