ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ธนพงศ์ นิตยะประภา  
 Mr. Thanapong Nitayapapha
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: thanapong.n@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560
 
ความเชี่ยวชาญ
การประยุกต์ใช้ GIS เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 
ความสนใจ
การประยุกต์ใช้ GIS ในด้านต่างๆ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ไพศาล สีนรครุฑ ธีรโชติ สุดจิตต์ ธนพงศ์ นิตยะประภา และธงรบอักษร. (2566). การพัฒนาต้นแบบเครื่องรดน้ำผักสวนครัวผ่านสมาร์ทโฟน. วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. 2(2). 9-21.
อ้างอิง: กุลธิดา ดีเม็ด ศิรินภา บัวเก่า ธนพงศ์ นิตยะประภา และธงรบ อักษร. (2566). เครื่องตรวจจับควันและแจ้งเตือนเหตุการณ์ไฟไหม้ผ่าน Line Notify. Rattanakosin Journal of Science and Technology:RJST. 5(2). 87-97
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: สุพิตฐ์ชญา คําป้อง, นุชนาถ เรือนศิริ, ปริศนา สุขศิริ และ ธนพงศ์ นิตยะประภา. (2567). การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พะเยาวิจัย, 13(1), 332-344
อ้างอิง: ชัยมงคล จรทอง, ธีรพล คัมภีร์ และ ธนพงศ์ นิตยะประภา. (2567). เว็บแอปพลิเคชันการจัดการรถเก็บขยะ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร, พะเยาวิจัย, 13(1), 345-357
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ปริญญาพร ขุมเพชร, สุภางค์สิริ ขันทอง, ธนพงศ์ นิตยะประภา และภาวิณี อินทร์ทอง. (2566). การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเรื่องการฝังยาคุมกําเนิดเพื่อป้องกัน การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 18(1). 2921- 2929
อ้างอิง: วัฒณากรณ์ สุขศิริ. ชัยยา ศรีกรด และธนพงศ์ นิตยะประภา. (2566). การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันการหารูมเมทโดยใช้กระบวนการการจับคู่แบบนิพจน์. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 13(1). 1270-1283
อ้างอิง: พัชรพงษ์ ทิมมณี, อารียา วารินสุ และธนพงศ์ นิตยะประภา. (2566). เว็บแอปพลิเคชันระบบฝากออมเงินสําหรับนักเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนวัดปากน้ำ. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 13(1). 753-770
อ้างอิง: ศิริรักษ์ เกตุศรี, วนาลี มงคลชัยพิพัฒน์, ธนพงศ์ นิตยะประภา และภาวินี อินทร์ทอง. (2566). การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการสื่อการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 13(1). 1973-1987
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: กรินทร์ สุขสวัสดิ์, พีรเชษฐ์ พูลขำ, ภาวินี อินทร์ทอง, และ ธนพงศ์ นิตยะประภา. (2565). การพัฒนาแชทบอทสำหรับรายงานข้อมูลนักศึกษา. The Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2 or AUCC), 10(1). 1670-1679.
อ้างอิง: โสภณัฐ สุรเดช, จิรายุทธ ชัยประสิทธิ์ผล, ภาวินี อินทร์ทอง, และ ธนพงศ์ นิตยะประภา. (2565). การพัฒนาระบบจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา. The Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2 or AUCC), 10(1). 1531-1538.
อ้างอิง: พีระพัฒน์ แก้วเพชร, ภาณุพงศ์ จันดาหาร, ภาวินี อินทร์ทอง, และธนพงศ์ นิตยะประภา. (2565). การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ทำการกำนันตำบลปลักแรด. การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ, 13(1). 668-683
อ้างอิง: เกียรติชัย สุขุประการ, วิยะดา เจิ่งฤทธิ์, และ ธนพงศ์ นิตยะประภา. (2565). ระบบจองห้องพักโรงแรม ด้วยแอปพลิเคชั่น LINE. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม, 5(1), 255-265.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: วิมลมณี วงศ์ชาลี, แพรวนิต บัวแก้ว, ธนพงศ์ นิตยะประภา. (2563). การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบุที่ตั้งของร้านบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 13(1). 4113-4122.
อ้างอิง: สิรินรัตน์ ปิ่นสมนาม, ธนพงศ์ นิตยะประภา. (2563). การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 13(1). 4091-4100
อ้างอิง: พรวิมล หาญอยู่, ธนพงศ์ นิตยะประภา. (2563). การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันซื้อขายสินค้ามือ 2 ของใช้เด็กแรกเกิด. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 13(1). 4101-4112
อ้างอิง: ภาวินี อินทร์ทอง ธนพงศ์ นิตยะประภา และบัญชา ศรีสมบัติ. (2563). กระบวนการการแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6. 127-135, พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: ธนพงศ์ นิตยะประภา และกฤติกา สังขวดี. (2563). ต้นแบบการใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เส้นทางโดยการเปรียบเทียบต้นทุนการขนส่ง กรณีศึกษา โรงน้ำดื่มตราเพชร. การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 20(1). 131-140
อ้างอิง: สุพจน์ พูลคล้าย, ธงรบ อักษร, ธนพงศ์ นิตยะประภา, ภวัต ฉิมเล็ก, ศุภชัย คนเที่ยง, ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง, ภาวินี อินทร์ทอง, พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา, กชวรรณ นงค์เเย้ม. (2563). แอบพลิเคชันเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสำหรับผู้ป่วยขั้นวิกฤษด้วยการใช้สัญญาณเตือนภาวะวิกฤษ. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 13(1). 4200-4211
อ้างอิง: อัษฎาวุธ รัตนมณี, ภาวินี อินทร์ทอง, ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง, พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา, ธงรบ อักษร, ธนพงศ์ นิตยะประภา, ศุภชัย คนเที่ยง, ภวัต ฉิมเล็ก. (2563). ระบบควบคุมการให้น้ำที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติมโตของมะนาว. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 13(1). 4212-4221
อ้างอิง: จักรกฤษณ์ เหล่าอุดม, ธงรบ อักษร, ธนพงศ์ นิตยะประภา, ภวัต ฉิมเล็ก, ศุภชัย คนเที่ยง, ภาวินี อินทร์ทอง, พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา, ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง. (2563). ระบบควบคุมเปิดปิดเครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ทโฟน. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 13(1). 4222-4231
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ชัชนันท์ น้ำวน, ธนพงศ์ นิตยะประภา (2562). การวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมชีวมวลอัดแท่งในจังหวัดพิษณุโลก, การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2. หน้า 1-61 – 1-70
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ณัฐพงศ์ แก้วคำ, ธนพงศ์ นิตยะประภา, และ อรสา เตติวัฒน์. 2561. ระบบประเมินการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลเชิงพื้นที่ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital. วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม, 4(1). 61-74
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ปฏิกมล โพธิคามบำรุง, กานต์ธีรา โพธิ์ปาน, สวรรยา หาญวงษา, ธนพงศ์ นิตยะประภา, พัชญ์สิตา เหลี่ยมทองคำ, ไอลดา ดุลสุจริต, และอาภรณ์ นากุ. (2560). สื่อการเรียนรู้ออนไลน์การทำลูกประคบสมุนไพรเพื่อการจำหน่าย. ใน การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1. หน้า 81-91, กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
อ้างอิง: ธนพงศ์ นิตยะประภา, และอรสา เตติวัฒน์. (2560). การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นสำหรับเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านจากโลหะหนักและไซยาไนด์. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตตะวันออก ครั้งที่ 10. หน้า 172-179, ชลบุรี:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai ประจำปี 2567
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 4
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Outcome-Based Education): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 4
อ้างอิง: การใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เป็นผู้ช่วยเขียนบทความวิชาการอย่างสร้างสรรค์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: โครงการ Mikrotik Academy 2
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏฺิบัติการ หลักสูตร “การถ่ายภาพมุมสูงด้วยโดรน” 6 - 7 มี.ค. 62
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัตืการ “DRONE IDEAS : นวัตกรรมสำหรับอาชีพแห่งอนาคต” 31 ม.ค. 62
อ้างอิง: การอบรมการใช้โปรแกรม Latex วันที่ 16 พ.ค. 62
อ้างอิง: อบรม Mikrotik พร้อมสอบ MTCNA มรพส. พิษณุโลก 25-27 กพ.62
อ้างอิง: อบรม Mikrotik พร้อมสอบ MTCUME มรพส. พิษณุโลก 28 กพ- 1 มี.ค.62
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6
อ้างอิง: โครงการ Mikrotik Academy 1
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การพัฒนาสื่อความจริงเสริม Augmented Reality (AR)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมไทยโชตด้วย Google Earth
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: โครงการการพัฒนาและเตียมความพร้อมบุคคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม
อ้างอิง: โครงการเพื่อพัฒนางานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสอบโครงงาน หลักสูตรระบบสาสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสอบโครงงาน หลักสูตรระบบสาสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.