ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ  
  Asst. Prof. Dr. punnawit baikularb
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีคณะครุศาสตร์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055230597
อีเมล์: adulbaikularb@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550
2 กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546
3 วท.บ. (ศึกษาศาสตร์ - เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2535
 
ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบการทดลอง, Psychological Testing, Statistics in Agricultural Research, Research and development, สถิติขั้นสูง, การวัดและประเมินผลการศึกษา
 
ความสนใจ
สถิติประยุกต์, Research , Evaluation
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ลัดดาวัลย์ ภู่ทิม ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ. 2562. การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1. วารสารวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มศว. 20(1),57-71.
อ้างอิง: สิรภพ มีจาด, ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ. (2562). การพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีสากลด้านการอ่านและปฏิบัติโน้ตด้วยการร้องเพลง โดยใช้แบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้ประถมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร. รายงานสืบเนื่องวาระการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2. (157-173). พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: มลทพร พันธ์แก้ว, ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ, (2562). การศึกษาคะแนนพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน. วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์. 7(1),
อ้างอิง: เสาวลักษณ์ เหลืองทอง, ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ. (2562). ศึกษาคะแนนพัฒนาการด้านสติปัญญาในด้านความจำตัวอักษาภาษาอังกฤษโดยใช้เกมการศึกษาของเด็กอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร. วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์. 7(1),
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Mengmungme, S., Jarernvongrayab, A., & Baikularb, P. (2018). A fear measurement model in entering ASEAN community for teachers under of the office of basic education commission. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), 11(3), 127-138.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: จิรายุ เถาว์โท อนุ เจริญวงศ์ระยับ และปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ. 2559.การศึกษาค่าความเชื่อมั่นของคะแนนแบบทดสอบอัตนัยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีจำนวนผู้ตรวจและรูปแบบการตรวจให้คะแนนต่างกัน โดยใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 14(1), 1-14.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ศิริ เม่งมั่งมี อนุ เจริญวงศ์ระยับ ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ. 2558. ความกลัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญ. เอกสารการประชุมสัมมนา การวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23: มโนทัศน์ใหม่ด้านการวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษาสำหรับยุคใหม่. สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ม28-30 มกราคม 2558
อ้างอิง: ศุภลักษณ์ แป้นเพชร ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ พัชราวลัย มีทรัพย์. 2558. การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 41 และ 42. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มรพส.,9(1), 90-108 .
อ้างอิง: น้ำเพชร ภู่แส ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ พัชราวลัย มีทรัพย์. 2558. การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะการอยู่ร่วมกันตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มรพส.,9(1), 145-162.
อ้างอิง: ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ. 2558.การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มศว, 16(2),115-127.
อ้างอิง: ศักดิ์นคร สีหอแก้ว ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ. 2558. รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มรพส., 9(1), 53-66 .
อ้างอิง: ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ สุขแก้ว คำสอน. 2558. การศึกษาคะแนนพัฒนาการความสามารถด้านการวิจัยของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มรพส., 9(2),29-50.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.