ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวนนทพร รัตนจักร์  
 Miss Nontaporn Rattanachak
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: nontaporn19@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560
2 วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2557
 
ความเชี่ยวชาญ
Molecular genetics
 
ความสนใจ
Synbiotic, probiotic, prebiotic, anti-microbial compound, gene expression
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Urtgam, S., Sujipuli, K., Suyasunanont, U., Rattanachak, N., Jongjitwimol, J., & Jongjitvimol, T. (2023). Investigating Rice Blast Resistance Gene Distribution among Landrace Rice Varieties in Lower Northern Thailand for Improving Rice Cultivars. International Journal of Agronomy, 2023, 6464153. doi:10.1155/2023/6464153
อ้างอิง: Weawsiangsang, S., Rattanachak, N., Jongjitvimol, T., Jaifoo, T., Charoensit, P., Viyoch, J., . . . Jongjitwimol, J. (2023). Hydroquinine Inhibits the Growth of Multidrug-Resistant Pseudomonas aeruginosa via the Suppression of the Arginine Deiminase Pathway Genes. Int J Mol Sci, 24(18). doi:10.3390/ijms241813914
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Rattanachak, N., Weawsiangsang, S., Daowtak, K., Thongsri, Y., Ross, S., Ross, G., . . . Jongjitwimol, J. (2022). High-Throughput Transcriptomic Profiling Reveals the Inhibitory Effect of Hydroquinine on Virulence Factors in Pseudomonas aeruginosa. Antibiotics (Basel), 11(10). doi:10.3390/antibiotics11101436
อ้างอิง: Rattanachak, N., Weawsiangsang, S., Jongjitvimol, T., Baldock, R. A., & Jongjitwimol, J. (2022). Hydroquinine possesses antibacterial activity, and at half the MIC, induces the overexpression of RND-type efflux pumps using Multiplex Digital PCR in Pseudomonas aeruginosa. Trop. Med. Int. Health., 7(8), 156. doi:10.3390/tropicalmed7080156
อ้างอิง: Rattanachak, N., Nualsri, C., Nittayasut, N., Srisayam, M., Chodnakarin, A. (2022). Cholesterol-lowering effects of lactic acid bacteria isolated from Musa sapientum Linn. Maejo Int. J. Sci. Technol., 16(03), 249-261. https://www.researchgate.net/publication/365893469_Cholesterol lowering_effects_of_lactic_acid_bacteria_isolated_from_Musa_sapientum_Linn
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ Manuscrip writing
อ้างอิง: Special talk " Nanomedicine: the potential of invisible drug carriers."
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ Atomated microscope"
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.